За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Трансгранични процедури по ОВОС

Решение № РУ-8-П/2024 г.

Решение № РУ-8-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане и организиране на къмпинг в границите на поземлени имоти с идентификатори  39205.90.179 и 39205.66.406  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошов, общ. Иваново“.

Възложител – К. К. 

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.03.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40294

Галерия