За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 62/2022 г.), за ИП с възложител „КАШАЛОТЪ“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-2904-5/28.06.2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за месопреработвателно предприятие и търговски обект в новообразуван поземлен имот XXVI-1087 кв.1 по плана на село Черник, община Дулово чрез проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ XXVI  и УПИ XXVII, кв.1 по плана на село Черник, община Дулово.

     Възложител – „КАШАЛОТЪ“ ЕООД

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47775
 3. Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Дулово и кметство село Черник.

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 62/2022 г.), за ИП с възложител „БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД“ АД .

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-2352-5/26.06.2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Разширение на Работен център „Капсули и таблети„ – Участък 1, засягащо сграда с идентификатор 61710.503.6307.2 по КК и КР на град Разградˮ.

     Възложител – „БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД“ АД

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: 
 3. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47595
 4. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Разград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение – „Устройствено планиране и изработване на инвестиционен проект за обект – „Пускова и приемни камери на ГО Разград DN 300“: Етап I – Пускова камера на очистно съоръжение (ОС Пуск); Етап II – Приемна камера на очистно съоръжение (ОС Прием), в землищата на с. Гороцвет и с. Студенец, общ. Лозница и гр. Разград“.

Възложител – “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация с Вх. № АО-6372-(7)-25.06.2024 г., както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46918
 1. От общинската администрация на Община Разград, Община Лозница, Кметство село Гороцвет и Кметство село Студенец.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Разград, Община Лозница, Кметство село Гороцвет и Кметство село Студенец.

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 9/2024 г.), за ИП с възложител ЗП К. Събев

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 06389.20.168 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бреница, общ. Тутракан и изграждане на система за капково напояване на собствени трайни насаждения в поземлени имоти с идентификатори 06389.1.41 и 06389.1.42 по КККР на с. Бреницаˮ

     Възложител – ЗП К. Събев

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47747
 1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Тутракан и кметство село Бреница

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 9/2024 г.), а ИП с възложител ЗП С. Николов

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 57813.13.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Поройно, общ. Дулово, с цел напояване на земеделски културиˮ

     Възложител – ЗП С. Николов

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47730
 1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Дулово и кметство село Поройно

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, зо ИП, с възложител ЕТ „МАРАД-ТОДОР МИНЧЕВ”

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-2523-(8)/24.06.2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение и напояване на 1000 дка земеделски земи”

Възложител: ЕТ „МАРАД-ТОДОР МИНЧЕВ”

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47712

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител „АЛЕКС ТРАНС 2010” ЕООД

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение – „Изграждане на ново водовземно съоръжение за водовземане от подземни води, предназначено за напояване и измиване, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 47336.82.67 по КККР на гр. Мартен, обл. Русе“

Възложител – „АЛЕКС ТРАНС 2010” ЕООД

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация с Вх. № АО-2514-6/18.06.2024 г., както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47612
 1. От общинската администрация на Община Русе, кметство Мартен.

Заинтересованата общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе, кметство Мартен.

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител Р. М.

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-787-(5)/07.06.2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Изграждане на работилница за месопреработка”, с местоположение УПИ I-473, кв. 48 по плана на гр. Лозница, с възложител Р. Манчев

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46810

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 9/2024 г.), за ИП с възложител ДП „Пристанищна инфраструктураˮ

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на закрити корабни места на територията на терминал Русе-Запад и Русе-Изток 2ˮ

Възложител – ДП „Пристанищна инфраструктураˮ

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46465
 1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе

 

 

 

 

Галерия