За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за провеждане на консултации и обществени обсъждания на Доклади по ЕО по чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за ЕО

Съобщение за провеждане на консултации на Доклад по ЕО на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Завет

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

на Общ устройствен план на ОбщинаЗавет и Екологична оценка към него

съгласно изискванията чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, "Наредбата за ЕО "

(ДВ, бр 57/04 г., изм.)

 1. Информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон за трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес за електронна поща

Възложител:                          Община Завет

Адрес за кореспонденция: ул. „Лудогорие"№ 19, гр. Завет 7330 Лице за контакт:                                              Джанан Караали-старьии експерт,

Телефон:                                0879 918 745; 08442 2020, факс: 08442 2016

e-mail:                                    Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 1. Обща информация за предложения план/програма:

а)     основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;

Общият устройствен план на Община Завет се разработва въз основа на Решение №139/22.05.2013 г. на Общинския съвет на Община Завет (документирано с Протокол № 19/22.05.2013 г.), издадено на основание чл. 124, ал. 1 от Закона за устройство на територията (обн. ДВ. бр.1/2001г., изм. ДВ. бр.105/2014г.) във връзка с чл. 104, чл. 106 и чл. 107 от същия Закон и на основание чл. 21., ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн. ДВ. бр.77/1991г., изм. ДВ. бр.53 от 27/2014г.).

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

Съгласно чл. 22, ал. 3 на Наредба №8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (обн. ДВ. бр.57/2001г., изм. ДВ. бр.11/015г.), Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Във връзка с този текст, в Плановото задание за изработване на ОУП на Община Завет е предвидено Планът да бъде с прогнозен период до 2035г.

След влизане в сила на окончателния проект на ОУП, неговите предвиждания стават задължителни за подробното и инвестиционното проектиране. Прилагането на предвижданията на ОУП става посредством разработването на устройствени планове от по-нисък йерархически ранг за отделни по-малки територии (подробни устройствени планове). Подробните устройствени планове задължително се съобразяват с предвижданията на Общия устройствен план и правилата и нормативите за неговото прилагане. В този смисъл като етапи на изпълнение на ОУП могат да се разглеждат етапите на последващото подробно планиране и проектиране.

в)   териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по- малки територии) е посочване на съответните области и общини;

Териториалният обхват на предлагания проект за Общ устройствен план е общински - включва територията на Община Завет.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (HEM);

В Община Завет няма защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии (обн. ДВ. бр.133/1998г., изм. и дои.). От елементите на Националната екологична мрежа, на територията на общината попадат частично три защитени зони:

Защитена зона „Лудогорие", код BG0002062, обявена в изпълнение на Директивата за опазване на дивите птици;

Защитена зона „Лудогорие", код BG0000168, обявена в изпълнение на Директивата за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна;

Защитена зона „Лудогорие-Боблата", код BG0000171, обявена също в изпълнение на Директивата за опазване природните местообитания.

Двете защитени зони („Лудогорие", код BG0002062 и 33 „Лудогорие", код BG 0000168) частично се припокриват, като заедно съставляват най-голямата по площен обхват зона на природозащита на територията на общината.

д) основни цели на плана/програмата;

Стратегическа цел на Общия устройствен план на Община Завет е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии. За изпълнение на тази цел е необходимо:

Развиването на съществуващи функции на града, адаптирането им към бъдещата визия за устойчиво развитие и съответно установяване на нови такива; определяне на функционалното предназначение на терените с техните параметри; развитие на елементите на техническата инфраструктура;

създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда;

опазване обектите на културното наследство;

Определяне на правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които да довеждат до изпълнение на гореописаните цели и задачи на плана.

 

Целите, на които проектът за нов Общ устройствен план на Община Завет се опитва се опитва да даде териториално-устройствено решени включват:

Устойчиво развитие на Община Завет през периода на действие на ОУП, чрез методите на устройственото планиране за реализиране на териториалните ресурси; Очертаване на основни насоки за бъдещото демографско, социално-икономическо, културно-историческо и инфраструктурно развитие, в баланс и взаимовръзка с опазването на околната среда на територията на Община Завет;

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);

Проекта на Общ устройствен план на Община Завет ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината.

ж)   срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, както и по проекта за ОУП, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г" и т. 2 „а-в" от Наредбата ЕО.

Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО; Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната част към проекта на ОУП; Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;

 1. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата;

Кмета на община Завет.

 1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;

Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията (обн. ДВ. бр.1/2001г., изм.), Общият устройствен план се одобрява от Общинския съвет по доклад на Кмета на общината. В този смисъл компетентен орган, по смисъла на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ. бр.57/2004г., изм. и доп.) и чл. 10 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ. бр.91/2002г„ изм.) е Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Орган по прилагането на окончателния проект на ОУП след неговото одобряване е Община Завет - главният архитект на общината съответните структури по устройство на територията в общинската и районната администрация на общината.

 1. Място за публичен достъп и време за запознаване е проекта на ОУП и доклада за екологична оценка към него и лица притежаващи необходимата квалификация, определени да предоставят устни разяснения на място:

Публичен достъп до екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП е

осигурен на адрес:

Община Завет, Област Разград

ул. Лудогорие № 19, гр. Завет 7330

стая № 205, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 и от 13.00 до 17.00 часа, както и на интернет страницата на община Завет: www.zavet-bg.com

 1. Срок за изразяване на становище по екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП:

30 дни от датата на публикуване на съобщението

 1. Начин на изразяване на становищата:

Становища могат да се депозират на адрес:

Община Завет, Област Разград, ул. „Лудогорие" №19, гр. Завет 7330 в „Център за информация и услуги на граждани" /фронт офис/, като и на електронен адрес: zavet(a)zavet-bg. com на вниманието на старши експерт Джанан Караали телефон: 0879 918 745, e-mail: dkaraali(a),abv. bg:

Крайният срок за изразяване на становище и провеждане на консултации по ОУП и ЕО е17,00 часа на 04.03.2016г.

 1. Обществено обсъждане на ОУП и на Екологичната му оценка

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ, което ще се проведе на 07.03.2016 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала №1 в сградата на Община Завет на адрес ул." Лудогорие" № 19, гр. Завет.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на заинтересованите в сградата на Общинска администрация Завет: ул. „Лудогорие" № 19, гр. Завет 7330, ст.№ 205., всеки работен ден от 8.30 до 12.30 и от 13.00 до 17.00 часа, както и на интернет адрес: http://zavet-bg.com/

Лице за връзка по провеждане на консултациите и по общественото обсъждане: Джанан Караали - старши експерт еколог в Община Завет, тел. 0879 918 745

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

Във връзка с изискванията на нормативната уредба е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка (ЕО) на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община СЛИВО ПОЛЕ.

 1. I.             Информация за възложителя(орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес за електронна поща:

Име, ЕГН, местожителство, гражданство на Възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице

Общинска администрация – гр. Сливо поле

Пълен пощенски адрес

7060 гр. Сливо поле, обл.Русе,

пл."Демокрация " № 1

Телефон, факс, Е-mail

Тел. 08131 2795

Факс: 08131 2876

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.slivopole.ru-se.com

Лице за контакти

Николай Стефанов – Директор на дирекция „Общинска собственост и устройство на територията“; тел. 08131 2137, 0888-202-590.

 1. II.            Обща информация за предложения план/програма
  1. Основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт

Настоящият Предварителен проект на общ устройствен план на Община Сливо поле е изготвен въз основа и при спазване на изискванията на Планово задание за изработване на ОУПО Сливо поле, прието с Решение № 381/ 27.03.2014 г., материали от Общинския план за развитие на община Сливо поле 2014-2020 г., Областна стратегия за развитие на област Русе за периода 2014-2020 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 -2025, Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г., Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Подробните устройствени планове на населените места от общината, КВС на землищата, които са допълнени с необходимите топографски елементи.

 1. Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата

Времевият диапазон за действие на ОУП на община Сливо поле е в съответствие с разпоредбите на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Заданието за проектиране. ОУП на община Сливо поле е с далекоперспективен хоризонт от 20 години (до 2035 год.), като в процеса на планиране и в последствие, в процеса на прилагане, ще се взимат предвид седемгодишните планови периоди за развитие, възприети от ЕС.

ОУП на община Сливо поле се изработва в две фази:

 • Предварителен проект и
 • Окончателен проект.
 1. Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

ОУПО Сливо поле е с териториален обхват територията на община Сливо поле.

 1. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)

Няма да бъдат засегнати защитени територии по Закона за защитените територии. Не се очаква засягане на ЗМ ” Калимок – Бръшлен” и 3М Комплекс "Алеко - Телика", тъй като съгласно предвижданията на плана в границите на защитените територии не се предвижда промяна в начина на ползване на земите.

Като резултат от реализирането на ОУПО Сливо поле ще бъдат засегнати следните защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000: 33 BG0000377 Калимок – Бръшлен, BG0002062 Лудогорие и BG0000529 Мартен – Ряхово за  опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и BG0002030 Комплекс Калимок и BG0000168 Лудогорие за опазване на дивите птици.

Подробен анализ и оценка на въздействията върху Натура зоните в общината е направен в Доклада за оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони. Заключението на доклада е, че след прилагане на предложените смекчаващи мерки, реализирането на предвижданията на ОУПО няма да доведе до значителна степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони. Предварителният проект на ОУП на община Сливо поле може да бъде изпълнен от гледна точка на целите на опазване на защитените зони и прилагане на действащите Закон за биологичното разнообразие и Директива 92/43/ЕИО.

 1. Основни цели на плана/програмата

Като главна нова цел на ОУПО Сливо поле може да се определи: “Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата, общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин”. Паралелно задължително изискване е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града и съставните селища в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти.

За осъществяване на тази цел и условие, освен типично присъщите и традиционни задачи, общият устройствен план следва да реши и някои нови:

 • Да осигури възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси. Това е най-трудният и най-конфликтният момент. Планът трябва да защитава и гарантира частната собственост, но в същото време следва да дава възможност за реализация на доказани обществени интереси. Важен елемент от тази задача е и балансът между отделните и различни частни интереси;
 • Да равнопостави различните видове собственост. В определяне на функционалните зони и предвижданията за функционално използване на терените, планът трябва да равнопостави всички видове собственост. Когато определени мероприятия от обществен интерес имат търговска привлекателност, то за реализацията на тези мероприятия следва да се дава възможност на всички собственици и инвеститори, включително и частни;
 • Да определи точно режимите на прилежащите към регулационната граница на града извън-селищни територии при съобразяване с плана за земеразделянето;
 • Да осигури възможности за по-оперативно действие на общинската администрация. Общият устройствен план трябва да бъде оперативен инструмент в ръцете на общинската администрация за ефективно управление на селищната територия. За тази цел той следва да е едновременно достатъчно ясен и точен и да е с възможности за бързо привеждане в съответствие с новите условия и изискванията на конюнктурата;
 • Опазване и използване на потенциала на природните дадености и културно-историческото наследство;
 • Контрол върху процесите на по-нататъшна урбанизация на територията на общината с цел запазване целостта и стабилността на природната ѝ среда с инструментите на устройственото планиране;
 • Подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на съвременно ниво на обществено обслужване, обитаване, възможности за рекреация, спорт и т.н.;
 • Усъвършенстване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината, връзките с териториите на съседните общини и със системата от инфраструктурни мрежи и съоръжения на национално ниво;
 • Определяне на общата структура на територията, местоположението, зем­лищните граници на населените места и селищните образувания, отделните урбанизирани територии, земеделските и горски територии, природозащитените, с културно-историческо значение, нарушени територии със специално предназначение и др.;
 • Определяне на устройствен режим на отделните територии, правилата и ограниченията за ползването им, като се съблюдават режимите, които са установени със специални закони.
 1. Финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции)

Финансирането на плана е от държавния бюджет, вкл. и съфинансиране от общинския бюджет.

 1. Срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността

ОУП на община Сливо поле се изработва двуфазно (фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект) и е с период на действие до 2035 г.

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, ОУПО Сливо поле подлежи на обществено обсъждане.

На основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми по изготвения доклад за екологична оценка се провеждат консултации със заинтересованата общественост.

 1. III.           Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата

Органът, отговорен за прилагането на плана е Община Сливо поле.

 1. IV.          Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата.

Органът, отговорен за приемане/ одобряване на ОУПО Сливо поле е Общинския съвет.

 1. V.           Място с публичен достъп и време за запознаване с проекта за плана/програмата, доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Сливо поле: гр. Сливо поле, 7060, обл. Русе, бул. "България" № 26, ст. 11 или ст. 12, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа, както и на http://www.slivopole.ru-se.com/

 1. VI.          Срок за изразяване на становище

30-дневен срок от момента на публикуване на настоящото Съобщение на Интернет страницата на Община Сливо поле, считано от 27.01.2016 г.

 1. VII.         Начин на изразяване на становище

Становища и мнения по ОУПО Сливо поле и ДЕО могат да се депозират в сградата на Община Сливо поле, деловодство на Общинска администрация Сливо поле: гр. Сливо поле, 7060, обл. Русе, пл."Демокрация " № 1; на факс 08131 2876 или по електронна поща: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 1. VIII.       Лице за връзка по провеждане на консултациите

Николай Стефанов – Директор на дирекция „Общинска собственост и устройство на територията“; тел. 08131 2137, 0888-202-590.

Вероника Иванова – член на екипа, изготвил ОУПО Сливо поле; НЦТР ЕАД, София, ул. „Алабин“ 16-20, ет. 4, офис 404, тел. 02/ 9801085.

Радослава Костадинова – член на екипа, изготвил ДЕО към ОУПО Сливо поле; ГеоМарин ЕООД, София, бул. Джеймс Баучер 99, ет. 1, тел. 02/ 9515135; 02/9531124.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУПО Сливо поле и ДЕО е по време на срещата за провеждане на обществено обсъждане на ОУП на община Сливо поле, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него, която ще се проведе на 10.03.2016 г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация Сливо поле: гр. Сливо поле, 7060, обл. Русе, пл. "Демокрация " № 1 (зала на Общински съвет).

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Кубрат.

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 94/2012 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Кубрат.

    В срок 30 дни, считано от 12.01.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад

Картен материал 1

Картен материал 2

Доклад за оценка за степента на въздействие на ОУП на Община Сливо поле

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 94/2012 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Сливо поле.

 В срок 30 дни, считано от 04.12.2015 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад

Картен материал 1

Картен материал 2

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Алфатар

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 94/2012 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Алфатар

 В срок 30 дни, считано от 06.11.2015 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад

Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Лозница

СЪОБЩЕНИЕ ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

             по Екологична оценка на Oбщ устройствен план нa Община Лозница

съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО”

(ДВ, бр. 57/04 г., изм.)

1. Информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон за трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес за електронна поща

Възложител на общия устройствен план и на екологичната част към него е:

Име: община Лозница, област Разград

Пълен пощенски адрес – 7290 гр. Лозница, ул. “Васил Левски" № 6

Телефон, факс и е-mail – 08475/2551; 08475/2403; е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакти – Айхан Хашимов – Кмет на община Лозница

 2. Обща информация за предложения план/програма:

а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;

Общият устройствен план на община Лозница се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл. 125 от ЗУТ. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ Заданието е съгласувано с Министерство на културата, РИОСВ-Русе.

 б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Лозница, настоящият ОУП е с прогнозен период до 2033 г.

Етапите на изпълнение на плана са:

 1. Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. l и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм./;
 2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО;
 3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2  от Наредбата за ЕО и  чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната част към проекта на ОУП;
 4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
 5. 14 дни преди окончателното приемане на ОУП се съгласува справка включваща анализ на:
 • съответствието на плана с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО;
 • съответствието на плана с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 1 от наредбата за ЕО за постигане целите на плана;

в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

Общият  устройствен план на Община Лозница е с общински териториален обхват в област Разград.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);

            В териториалният обхват на общината попада част от защитена зона от Национална екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ 77/2002 г.) BG0000173 „Островче” – съгласно Директивата за местообитанията, с обща площ 6749,19 ха, одобрена с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет. Целта на опазване са природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации. Защитената зона „Островче" BG0000173, тип „В” - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

д) основни цели на плана/програмата;

Главната цел на екологичната оценка на ОУП Лозница е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на окончателния проект.

Основната цел на ОУП на община Лозница е да предложи условия и решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за  устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за пространственото “вписване” на общината в групата от съседни общини в границите на област Разград.

Основната стратегически цел на Общият устройствен план на Община Лозница е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии.

За изпълнението на тази цел е необходимо:

Развиване на съществуващите функции на общината, адаптирането им към бъдещата визия за устойчиво развитие и съответното установяване на нови такива;

ü  Определяне на функционалното предназначение на терените с техните параметри;

ü  Развитие  на елементите на техническата инфраструктура;

ü  Създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда;

ü  Опазване обектите на културното наследство;

ü  Определяне на правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които да довеждат до изпълнение на целите и задачите на плана.

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);

Проекта на Общ устройствен план на Община Лозница ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината.

 ж)  срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

 1. Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, както и по проекта за ПУП-ПЗ, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата ЕО.
 2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО;
 3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2  от Наредбата за ЕО и  чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната част към проекта на ОУП;
 4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;

3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата;

Кмета на община Лозница.

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;

ü  Одобряване на Предварителният проект на ОУП от Националния експертен съвет за инвестиционно проектиране.

ü  Решение на Общински съвет Лозница на окончателния проект на ОУП.

 5. Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта на ПУП и доклада за екологична оценка към него и лица притежаващи необходимата квалификация, определени да предоставят устни разяснения на място:

Публичен достъп до екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП осигурен на адрес:

Община Лозница, област Разград, Пълен пощенски адрес: 7290 гр. Лозница, ул. “Васил Левски" № 6, в  сградата на община Лозница в стая 310 всеки работен ден от 9.30 до 16 часа. Лицe за контакти: инж. Данаила Савова - Петрова -  директор на дирекция „ МРЕУТСД „ и еколог на община Лозница.

 

 • 6.      Срок за изразяване на становище по екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП:

30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 20.10.2015 г.

7. Начин на изразяване на становищата:

Становища могат да се депозират на адрес:

Община Лозница, област Разград, пълен пощенски адрес: 7290 гр. Лозница, ул. “Васил Левски" № 6 в  деловодството на община Лозница в стая 103 всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, Лицe за контакти: : инж. Данаила Савова - Петрова -  директор на дирекция „ МРЕУТСД „ и еколог на община Лозница.

Телефон за връзка 08475/2551 ,е-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.       

Свързани документи: Екологична оценка към ОУП, Нетехническо резюме, Приложения, Предварителен проект и графична част на ОУП.

Съобщение за провеждане на заседание на Експертния екологичен съвет към РИОСВ-Русе за разглеждане на доклад за екологична оценка и доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони на Подробен устройствен план – План за застрояване н

Във връзка с разпоредбите на чл. 8 ал. 2 от Правилника за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите (Правилника за ФЗСЕЕС към РИОСВ),

РИОСВ-Русе информира всички заинтересовани лица, че на 03.09.2015 г. е внесено искане за издаване на Становище по екологична оценка на ПУП-ПЗ на поземлени имоти с №№ 055001, 055002,055003,055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. Широково, общ. Две могили, с цел изграждане на селище от „затворен тип”, с възложител „БГ Солар Русе 2009” ЕООД

Предвид възможността, дадена в чл. 10 от Правилника за ФЗСЕЕС към РИОСВ, заявления могат да се подават в срок до 16.09.2015 г.

Документацията по чл. 23 , ал. 1 от Наредбата за ЕО се намира в дирекция „Превантивна дейност” към РИОСВ-Русе.

Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Окончателен проект на Общ устройствен план на Община Ситово

Съобщениеза провеждане на консултации

по Екологична оценка

на Окончателен проект на Общ устройствен план на

Община Ситово

 

1. Информация за Възложителя

Възложител Община Ситово                                

Пълен пощенски адрес     

с. Ситово   Област Силистра ул. “Трети март” № 72
Кмет на Община Ситово

инж. Николай Георгиев Неделчев

Тел/ факс/е-mail:

Телефонна централа+359 86 882 213 и +359 86 882 210 
Телефон:+359 86632 711 Факс:+359 86632 712

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакти

Кмет на Община Ситово - инж. Николай Георгиев Неделчев

инж.Елисавета Кърова – Зам.кмет – 0882539659

 

2. Обща информация за Общ устройствен план /ОУП на Община Ситово

 

а/ Основание за изготвяне на ОУП на Община Ситово

За територията на общината няма действащ устройствен план. Настъпилите значителни промени в обществено-икономическите условия и съвременните изисквания за устройство на територията, възникналите общински нужди за обекти на общината, частни инвестиционни инициативи, налагат предприемането на адекватни мерки в устройственото планиране и разработването на Общ устройствен план за територията на цялата община.

Местоположението на общината, многообразието на природни и антропогенни ресурси, красивата и екологично чиста околна среда, богатото и признато културно наследство и съхранените традиции са предпоставка за развитие на разнообразни форми на туризъм.

Необходима е цялостна концепция за развитие, отчитаща промените в икономическата обстановка, в обществения живот и социалната структура на населението, реализираните и изготвени проекти за преструктуриране на отделните имоти.

б/ период на действие- етапи на изпълнение

Етапите на реализиране на плана са определени чрез Закона за устройство на територията, свързани с устройство на територията, инвестиционно проектиране и строителство.

Предвидените с ОУП промяна предназначението на територии и на поземлени имоти с цел застрояване ще се извърши на следващ етап,  въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план /ПУП/. Чл 9 от ЗУТ (2).

Екологичната оценка се изготвя за Окончателен проект на „Общ устройствен план на Община Ситово”.

в/Териториален обхват

ОУП на община Ситово обхваща цялата територия на общината с 12 населени места с техните землища с център Ситово Община Ситово област Силистра е част от Северен централен планов регион с обща площ - 271 km2, около 9.52 % от територията на областта. На територията на общината са разположени 12 населени места с общо население 5 396 жители (01.02.11 г.): Ситово - Общински център, Босна , Гарван, Добротица Ирник, Искра , Любен , Нова ПопинаПоляна , Попина , СитовоСлатина и Ястребна.

г/ Засегнати елементи на Националната екологична мрежа

ОУП не оказва негативно въздействие върху ЗТ и ЗЗ.

д/Основни цели на ОУП

Главната цел на ОУПО Ситово е да създаде пространствена планова основа за дългосрочното й  устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Ситово природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.

е/финансиранеПроектът за ОУП на Община Ситово се финансира от Община Ситово. Сдружение АУРЕ „Екорегиони” е Изпълнител на проекта, на основание спечелена обществена поръчка и сключен договор с Възложител Община Ситово за изпълнение  на ОУПО.

3. Орган отговорен за прилагане на Програма за изпълнение на ОУП на Община Ситово е Община Ситово.

4.Орган отговорен за приемане на окончателния проект на ОУП на Община Ситово е

Община Ситово.

5. Място за публичен достъп

Окончателният проект на ОУП на Община Ситово, Доклад за екологична оценка на ОУП на Община Ситово, Нетехническо резюме на екологичната оценка на ОУП на Община Ситово са на разположение на интерисуващите се на адрес:

с. Ситово   Област Силистра ул. “Трети март” № 72

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Посочените документи са на разположение за запознаване на интернет-страницата на общината www.sitovo.bg, както и в отдел „Общинска Собственост и Устройство на Територията (ОСУТ).

6. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване

Публичното обсъждане ще се проведе на 04.09.2015 г. от 10,30 часа в сградата на Община Ситово.

7. Начин на изразяване на становища.

Становищата могат да бъдат изразявани писмено на посочения адрес за публичен достъп, както и по електронната поща на същия адрес.

 

Съобщение за консултации на Общия устройствен план на Община Борово

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 94/2012 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Борово. 

В срок 30 дни, считано от 01.06.2015 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад

Картен материал

Галерия