За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до Доклади по ОВОС по чл. 15, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител СНЦ „МИГ Завет-Кубратˮ.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Проект на  Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група /МИГ/ - “Завет - Кубрат” за периода 2023-2027 г.ˮ

Възложител – СНЦ „МИГ Завет-Кубратˮ

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4540-(2)/27.09.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45472

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител В. Минчева.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за имоти: УПИ I-общ., УПИ II-общ., УПИ III-общ., УПИ IV-общ., УПИ V-общ., УПИ VI-общ.(имот с планоснимачен № 1087, в кв. 52 по плана на с. Цар Самуил, общ. Тутракан) с цел промяна предназначението на имота за зона „Предимно производствена /Пп/”

Възложител В. Минчева

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5884-(3)/20.01.2023г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41931

 

 

 

 

 

Общестевн достъп на ДОВОС на ИП “Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“

На основание чл. 15, ал. 1 и чл. 16, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., … ДВ, бр. 67/2019 г.), РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклад по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение - “Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория ”.

 Възложител на инвестиционното предложение е „Порт Булмаркет” ЕАД.

Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа в Дирекция „Превантивна дейност“ на РИОСВ-Русе, както и чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37539

Обществен достъп до Доклад за ОВОС и неговите приложения с възложител „Скални материали” АД

На основание чл. 15, ал. 1 и чл. 16, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., … ДВ, бр. 67/2019 г.), РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклади по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и оценка за степента на въздействие /ОСВ/ върху защитените зони за инвестиционно предложение - “Разработване на кариера за добив на варовици  и  производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат”.

 Възложител на инвестиционното предложение е „Скални материали” АД.

Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа в Дирекция „Превантивна дейност“ на РИОСВ-Русе, както и чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/16107.

Становище от „Метал Фусион“ ООД по реда на чл. 17, ал. 5 и ал. 7 от Наредбата за ОВОС

В РИОСВ-Русе е внесено становище от „Метал Фусион“ ООД по реда на чл. 17, ал. 5 и ал. 7 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, което е задължение на възложителя след проведеното обществено обсъждане на доклада за ОВОС за инвестиционно предложение  - “Преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.25 и промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.24 за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 3 тона на ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана в имот с идентификатор 63427.3.782, Западна Промишлена Зона, град Русе”.

Горното становище е достъпно за преглед и запознаване на място в РИОСВ-Русе, както и чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32985

Обществен достъп до Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение на „Метал Фусион” ООД

На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., … ДВ, бр. 67/2019 г.), РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклад за ОВОС за инвестиционно предложение  - “Преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.25 и промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.24 за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 3 тона на ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана в имот с идентификатор 63427.3.782, Западна Промишлена Зона, град Русе”.

Възложител на инвестиционното предложение е „Метал Фусион” ООД, ЕИК 202702673.

Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа в Дирекция „Превантивна дейност“ на РИОСВ-Русе, както и чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32985

 

Протокол от проведеното обществено обсъждане

Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение на „Метал Фусион” ООД

Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение – “Преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.25 и промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.24 за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 3 тона на ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана в имот с идентификатор 63427.3.782, Западна Промишлена Зона, град Русе” с възложител „Метал Фусион” ООД.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), в РИОСВ-Русе е получено уведомително писмо от „Метал Фусион” ООД за организиране на среща за обществено обсъждане на ДОВОС за инвестиционно предложение  - “Преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.25 и промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.24 за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 3 тона на ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана в имот с идентификатор 63427.3.782, Западна Промишлена Зона, град Русе”.

Срещата за обществено обсъждане е организирана на дата 14.06.2021 г., от 17.00 часа, в сградата на община Русе с адрес: гр. Русе, ул. „Олимпи Панов“ № 6, ет. 2, зала 1.

     Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден:

 1. В Отдел „Екология“ на община Русе, ул. „Олимпи Панов“ № 6;
 2. В сграда на РИОСВ-Русе - гр. Русе, бул. “Придунавски” №20, ет. 1 – “Административно обслужване”.

Писмени становища могат да се предоставят на горепосочените места или на срещата за обществено обсъждане. За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Д. Икаловска, тел. 0893-629-567.

На основание чл. 9, ал. 3 от Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите, неправителни организации (НПО), осъществяващи дейност в областта на околната среда и отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 и 2 от Правилника, могат да изразят писмено желание за участие в заседанието на Експертния екологичен съвет в срок не по-късно от 10 дни след провеждане на общественото обсъждане на доклада за ОВОС.

Документацията по ОВОС за инвестиционното предложение е достъпна за преглед и запознаване и чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32985

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн” ЕООД, гр. Разград

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн” ЕООД, гр. Разград”, с  възложител: „Грийнбърн” ЕООД, гр. Разград

На основание чл.17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „Грийнбърн” ЕООД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн” ЕООД, гр. Разград”

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 17 май 2021 г. (понеделник) в следната последователност:

 • от 10:00 часа в зала 102 на Община Разград – гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, ет. 1;
 • от 13:00 часа в сградата на читалище с. Ясеновец, общ. Разград;
 • от 15:00 часа в сградата на читалище с. Недоклан, общ. Разград.

Докладът за ОВОС и неговите приложения, в т.ч. оценката по чл. 99а, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, в периода от 12.04.2021 г. до 13.05.2021 г. (вкл.), както следва:

 • сградата на Община Разград – стая 110;
 • сградата на Кметство в село Ясеновец;
 • сградата на Кметство в село Недоклан;
 • в сградата на РИОСВ-Русе, гр. Русе, община Русе, бул. „Придунавски“ № 20 в Дирекция „Превантивна дейност“ - В рамките на работното време на РИОСВ-Русе (от 9:00 до 17:30 часа);
 • в Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет страницата на МОСВ на следния електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31158 - достъпът до информацията е свободен.

Писмени становища могат да се депозират в деловодствата на Община Разград, кметство с. Ясеновец, кметство с. Недоклан и РИОСВ-Русе или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: инж. Николета Топалова, тел. 084 660888.

Обявите за срещите за обществено обсъждане са поставени на:

 • Таблото за обяви в сградата на Община Разград и на сайта на общината;
 • Таблото за обяви в сградата на кметство с. Ясеновец, общ. Разград;
 • Таблото за обяви в сградата на кметство с. Недоклан, общ. Разград, за което са съставени протоколи, представени в РИОСВ-Русе.
 • Уведомление за насрочените срещи за обществено обсъждане е публикувано и в местен вестник, за което в РИОСВ-Русе е представено копие на публикуваната обява.

Обществено обсъждане на ДОВОС - Порт Марлин

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин”, с местоположение: УПИ XXVII-41- за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв. 17 по плана на ПЗ „Запад” и УПИ V-89 - за друг вид производствен, складов обект, кв. 16 по плана на ПЗ „Запад” - град Силистра и  възложител: „Марлин” ЕООД

На основание чл.17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „Марлин” ЕООД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин”, с местоположение: УПИ XXVII-41- за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв. 17 по плана на ПЗ „Запад” и УПИ V-89 - за друг вид производствен, складов обект, кв. 16 по плана на ПЗ „Запад” - град Силистра

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 08 юли (сряда) 2020 г. от 11:00 часа в кметството на с. Айдемир и от 13:00 часа в община Силистра.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, както следва:

-          В кметство с. Айдемир;

-          В Община Силистра, ул. „Симеон Велики” № 33;

-          В РИОСВ-Русе, гр. Русе, община Русе, бул. „Придунавски“ № 20 в Дирекция „Превантивна дейност“ - В рамките на работното време на РИОСВ-Русе (от 9:00 до 17:30 часа);

-          В Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет страницата на МОСВ на следния електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32605 - достъпът до информацията е свободен.

Писмени становища могат да се депозират в деловодството на кметство с. Айдемир, Община Силистра и РИОСВ-Русе или на срещите за обществено обсъждане.

Обявите за срещите за обществено обсъждане са поставени на:

-          Таблото за обяви в сградата на Община Силистра;

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Айдемир, община Силистра,

за което са съставени протоколи, представени в РИОСВ-Русе.

-         Уведомление за насрочените срещи за обществено обсъждане е публикувано и в местен вестник, за което е представено копие на публикуваната обява.

Галерия