За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до Доклади по ОВОС по чл. 15, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

Обществен достъп до Доклад за оценка на степента на въздействие на ИП на "Каолин" ЕАД, за находище "Балабана"

На основание чл. 16, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклад за оценка на степента на въздействие за инвестиционно предложение  - „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, общ. Дулово, област Силистра”.

Възложител на инвестиционното предложение е „Каолин” ЕАД.

Документацията е достъпна за преглед и запознаване чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29657

О Б Я В А на среща за обществено обсъждане от “ПИЛКО“ ЕООД - гр. Разград

“ПИЛКО“ ЕООД  - гр. Разград

на основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВА

 всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение:

„Оборудване на 6 броя съществуващи сгради с цел отглеждане на птици – бройлери с капацитет 120 000 места за бройлери“ с местоположение: ПИ  № 07329.36.7, № 07329.36.8, № 07329.36.10, № 07329.36.11, № 07329.36.13 и № 07329.36.15  по КК и КР на с. Българка, община Силистра

Срещата ще се проведе на 26 ноември (вторник), от 11 часа в кметство с. Българка и от 13,30 часа в заседателната зала на община Силистра.

Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9 до 17 часа, както следва:

в кметство с. Българка;

в Община Силистра, ул. „Симеон Велики” 33;

в РИОСВ – Русе, бул. “Придунавски” 20.

Писмени становища могат да се депозират в деловодството на кметство с. Българка, Община Силистра, РИОСВ-Русе или на срещата за обществено обсъждане.

Доклад за ОВОС с възложител "Пилко" ЕООД за инсталация за интензивно отглеждане на птици в с. Българка, Община Силистра

На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., … ДВ, бр. 67/2019 г.), РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклад за ОВОС за инвестиционно предложение  - „Оборудване на шест броя съществуващи селскостопански сгради с цел отглеждане на птици - бройлери, с капацитет 120 000 места за бройлери, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 07329.36.7, 07329.36.8, 07329.36.10, 07329.36.11, 07329.36.13 и 07329.36.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Българка, община Силистра“.

     Възложител на инвестиционното предложение е „ПИЛКО” ЕООД, ЕИК 125041015.

     Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес:  

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30911

Преработен и допълнен доклад за ОВОС за ИП - “Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали от Находище „Блян“, с възложител "Ватия Кварц" АД

     На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., … ДВ, бр. 31/2019 г.), РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до преработен и допълнен доклад за ОВОС за инвестиционно предложение  - “Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „Блян“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе”.

     Възложител на инвестиционното предложение е „ВАТИЯ КВАРЦ” АД, ЕИК 203515139.

     Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25409

Обществено обсъждане на Доклад за ОВОС с възложител „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение “Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000т/г на 100 000т/г биодизел”, с местоположение: УПИ VII-1158, УПИ VIII-1158,кв.119, УПИ V-1158, кв.137 по регулационния план на град Сливо поле,  възложител: „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД

На основание чл.17, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС №59/07.03.2003г. (ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп., ДВ, бр.3/2018г.), в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000т/г на 100 000т/г биодизел“, с местоположение: УПИ VII-1158, УПИ VIII-1158,кв.119, УПИ V-1158, кв.137 по регулационния план на град Сливо поле. Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 10.06.2019г.(понеделник) от 10,00 часа в кметство село Ряхово и от 13,00 часа в заседателната зала на община Сливо поле.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения (оценка по чл.99а, чл.99б от ЗООС) са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00часа в:

-          Кметство село Ряхово;

-          Община Сливо поле, пл. „Демокрация“ №1 – еколог;

-          РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски“ №20, Дирекция „Превантивна дейност“

Писмени становища могат да бъдат изразени в деловодството на кметство село Ряхово, община Сливо поле, сградата на РИОСВ-Русе или по време на срещите за обществено обсъждане.

Обявите за срещите за обществено обсъждане се поставени на обществено достъпно място на информационното табло на кметство село Ряхово и община Сливо поле, за което са съставени протоколи, представени в РИОСВ-Русе. Уведомление за насрочените срещи за обществено обсъждане е публикувано и на интернет страницата на възложителя „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД

На основание чл. 9, ал. 3 от Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите, неправителни организации (НПО), осъществяващи дейност в областта на околната среда и отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 и 2 от Правилника, могат да изразят писмено желание за участие в заседанието на Експертния екологичен съвет в срок, не по-късно от 10 дни след провеждане на общественото обсъждане на доклада за ОВОС.

Документацията по ОВОС за инвестиционно предложение „ Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000т/г на 100 000т/г биодизел“ с възложител „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД е на разположение в Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет страницата на МОСВ http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/21700.  

Обществен достъп до Доклад за ОВОС на "Ватия Кварц" АД, за находище "Златен дол"

На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2018 г.), РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклад за ОВОС за инвестиционно предложение  - “Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „ЗЛАТЕН ДОЛ“, Участък II и Участък III в землищата на гр. Сеново и гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе”.Възложител на инвестиционното предложение е „ВАТИЯ КВАРЦ” АД, ЕИК 203515139.

Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25411

Обществен достъп до Доклад за ОВОС на "Ватия Кварц" АД, за находище "Блян"

На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2018 г.), РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклад за ОВОС за инвестиционно предложение  - “Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „БЛЯН“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе”.

     Възложител на инвестиционното предложение е „ВАТИЯ КВАРЦ” АД, ЕИК 203515139.

     Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25409

 

Обществен достъп до Доклад за ОВОС на "Каолин" ЕАД

     На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2018 г.), РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклад за ОВОС за инвестиционно предложение  - “Разработване по открит безвзривен способ на находище за подземни богатства „Колобър”- участъци Първи и Втори, за добив на кварц-каолинова суровина в землищата на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, Община Дулово, Област Силистра”.  

     Възложител на инвестиционното предложение е „КАОЛИН” ЕАД – с. Сеново, обл. Русе.

     Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/20144

Галерия