За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до Доклади по ОВОС по чл. 15, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн” ЕООД, гр. Разград

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн” ЕООД, гр. Разград”, с  възложител: „Грийнбърн” ЕООД, гр. Разград

На основание чл.17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „Грийнбърн” ЕООД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн” ЕООД, гр. Разград”

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 17 май 2021 г. (понеделник) в следната последователност:

 • от 10:00 часа в зала 102 на Община Разград – гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, ет. 1;
 • от 13:00 часа в сградата на читалище с. Ясеновец, общ. Разград;
 • от 15:00 часа в сградата на читалище с. Недоклан, общ. Разград.

Докладът за ОВОС и неговите приложения, в т.ч. оценката по чл. 99а, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, в периода от 12.04.2021 г. до 13.05.2021 г. (вкл.), както следва:

 • сградата на Община Разград – стая 110;
 • сградата на Кметство в село Ясеновец;
 • сградата на Кметство в село Недоклан;
 • в сградата на РИОСВ-Русе, гр. Русе, община Русе, бул. „Придунавски“ № 20 в Дирекция „Превантивна дейност“ - В рамките на работното време на РИОСВ-Русе (от 9:00 до 17:30 часа);
 • в Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет страницата на МОСВ на следния електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31158 - достъпът до информацията е свободен.

Писмени становища могат да се депозират в деловодствата на Община Разград, кметство с. Ясеновец, кметство с. Недоклан и РИОСВ-Русе или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: инж. Николета Топалова, тел. 084 660888.

Обявите за срещите за обществено обсъждане са поставени на:

 • Таблото за обяви в сградата на Община Разград и на сайта на общината;
 • Таблото за обяви в сградата на кметство с. Ясеновец, общ. Разград;
 • Таблото за обяви в сградата на кметство с. Недоклан, общ. Разград, за което са съставени протоколи, представени в РИОСВ-Русе.
 • Уведомление за насрочените срещи за обществено обсъждане е публикувано и в местен вестник, за което в РИОСВ-Русе е представено копие на публикуваната обява.

Обществено обсъждане на ДОВОС - Порт Марлин

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин”, с местоположение: УПИ XXVII-41- за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв. 17 по плана на ПЗ „Запад” и УПИ V-89 - за друг вид производствен, складов обект, кв. 16 по плана на ПЗ „Запад” - град Силистра и  възложител: „Марлин” ЕООД

На основание чл.17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „Марлин” ЕООД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин”, с местоположение: УПИ XXVII-41- за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв. 17 по плана на ПЗ „Запад” и УПИ V-89 - за друг вид производствен, складов обект, кв. 16 по плана на ПЗ „Запад” - град Силистра

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 08 юли (сряда) 2020 г. от 11:00 часа в кметството на с. Айдемир и от 13:00 часа в община Силистра.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, както следва:

-          В кметство с. Айдемир;

-          В Община Силистра, ул. „Симеон Велики” № 33;

-          В РИОСВ-Русе, гр. Русе, община Русе, бул. „Придунавски“ № 20 в Дирекция „Превантивна дейност“ - В рамките на работното време на РИОСВ-Русе (от 9:00 до 17:30 часа);

-          В Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет страницата на МОСВ на следния електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32605 - достъпът до информацията е свободен.

Писмени становища могат да се депозират в деловодството на кметство с. Айдемир, Община Силистра и РИОСВ-Русе или на срещите за обществено обсъждане.

Обявите за срещите за обществено обсъждане са поставени на:

-          Таблото за обяви в сградата на Община Силистра;

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Айдемир, община Силистра,

за което са съставени протоколи, представени в РИОСВ-Русе.

-         Уведомление за насрочените срещи за обществено обсъждане е публикувано и в местен вестник, за което е представено копие на публикуваната обява.

Обществено обсъждане на ДОВОС и приложенията към него за ИП „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“ на "Каолин" АД

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, общ. Дулово, област Силистра”, с  възложител: „Каолин” ЕАД

Поради въведеното извънредно положение, Закон за мерките и действията по време на извънредно положение и на основание т. 5 от заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Ви информираме, че насрочените срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, общ. Дулово, област Силистра” за дати 27.04.2020 и 28.04.2020 се отлагат за нови дати, както следва:

-          На 01.06.2020 г. от 9:00 часа в заседателната зала на сградата на Община Дулово с адрес: град Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, заседателна зала на Общината;

-          На 01.06.2020 г. от 11:30 часа в сградата на Кметство село Полковник Таслаково с адрес: село Полковник Таслаково, община Дулово, ул. „Първа“ № 32;

-          На 01.06.2020 г. от 13:30 часа в сградата на Читалище „Христо Ботев“ с адрес: село Колобър, община Дулово, ул. „Първа“ № 45;

-          На 01.06.2020 г. от 15:30 часа в сградата на Кметство село Грънчарово с адрес: село Грънчарово, община Дулово, ул. „Първа“ № 57;

-          На 02.06.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Кметство село Секулово с адрес: село Секулово, община Дулово, ул. „Централна“ № 38.

Удължава се срока за обществен достъп до доклада за ОВОС и неговите приложения. Документацията остава на разположение на интересуващите се както следва:

-          В рамките на работното време на кметство село Грънчарово, община Дулово,  ул. „Първа“ № 57, при кмета;

-          В рамките на работното време на кметство село Колобър, община Дулово,  ул. „Първа“ № 24, при кмета;

-          В рамките на работното време на кметство село Секулово, община Дулово, ул. „Централна“ № 38, при кмета;

-          В рамките на работното време на кметство село Полковник Таслаково, община Дулово,  ул. „Първа“ № 32, при кмета;

-          В рамките на работното време на Община Дулово,  гр. Дулово, в сградата на общината на ул. „Васил Левски“ № 18, при кмета;

-          В рамките на работното време на РИОСВ-Русе,  гр. Русе, община Русе, бул. „Придунавски“ № 20 в Дирекция „Превантивна дейност“

-          В Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет страницата на МОСВ на следния електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29657

-          От 10:00 до 17:00 часа в офис на възложителя в гр. Сеново, община Ветово, ул. „Дъбрава“ № 8, ет. 2, деловодство, както и на официалния интернет сайт на възложителя на следния електронен адрес: www.kaolin.bg

Писмени становища могат да се представят в местата за предоставяне на достъп, обявени по-горе или на срещите за обществено обсъждане.

Обявите за новите срещи за обществено обсъждане са поставени на:

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Секулово, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Полковник Таслаково, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Колобър, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Грънчарово, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на Общинска администрация, община Дулово,

за което са съставени протоколи, представени в РИОСВ-Русе. Уведомление за насрочените срещи за обществено обсъждане е публикувано и на интернет страницата на възложителя „Каолин“ ЕАД

Обществено обсъждане на ДОВОС и приложенията към него за ИП „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“ на „Каолин” ЕАД

На основание чл.17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „Каолин” ЕАД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, общ. Дулово, област Силистра”.

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:

-          На 27.04.2020 г. от 9:00 часа в сградата на Община Дулово с адрес: град Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, заседателна зала на Общината;

-          На 27.04.2020 г. от 11:30 часа в сградата на Кметство село Полковник Таслаково с адрес: село Полковник Таслаково, община Дулово, ул. „Първа“ № 32;

-          На 27.04.2020 г. от 13:30 часа в сградата на Читалище „Христо Ботев“ с адрес: село Колобър, община Дулово, ул. „Първа“ № 45;

-          На 27.04.2020 г. от 15:30 часа в сградата на Кметство село Грънчарово с адрес: село Грънчарово, община Дулово, ул. „Първа“ № 57;

-          На 28.04.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Кметство село Секулово с адрес: село Секулово, община Дулово, ул. „Централна“ № 38.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден:

-          В рамките на работното време на кметство село Грънчарово, община Дулово,  ул. „Първа“ № 57, при кмета;

-          В рамките на работното време на кметство село Колобър, община Дулово,  ул. „Първа“ № 24, при кмета;

-          В рамките на работното време на кметство село Секулово, община Дулово, ул. „Централна“ № 38, при кмета;

-          В рамките на работното време на кметство село Полковник Таслаково, община Дулово,  ул. „Първа“ № 32, при кмета;

-          В рамките на работното време на Община Дулово,  гр. Дулово, в сградата на общината на ул. „Васил Левски“ № 18, при кмета;

-          В рамките на работното време на РИОСВ-Русе,  гр. Русе, община Русе, бул. „Придунавски“ № 20 в Дирекция „Превантивна дейност“, както и в Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет страницата на МОСВ на следния електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29657

-          От 10:00 до 17:00 часа в офис на възложителя в гр. Сеново, община Ветово, ул. „Дъбрава“ № 8, ет. 2, деловодство, както и на официалния интернет сайт на възложителя на следния електронен адрес: www.kaolin.bg

Писмени становища могат да се представят в местата за предоставяне на достъп, обявени по-горе или на срещите за обществено обсъждане.

Обявите за срещите за обществено обсъждане са поставени на:

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Секулово, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Полковник Таслаково, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Колобър, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Грънчарово, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на Общинска администрация, община Дулово,

за което са съставени протоколи, представени в РИОСВ-Русе. Уведомление за насрочените срещи за обществено обсъждане е публикувано и на интернет страницата на възложителя „Каолин“ ЕАД

Обществен достъп до Доклад за ОВОС на "Каолин" ЕАД, за находище "Балабана"

На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение  - „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, общ. Дулово, област Силистра”.

Възложител на инвестиционното предложение е „Каолин” ЕАД.

Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29657

Обществен достъп до Доклад за оценка на степента на въздействие на ИП на "Каолин" ЕАД, за находище "Балабана"

На основание чл. 16, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклад за оценка на степента на въздействие за инвестиционно предложение  - „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, общ. Дулово, област Силистра”.

Възложител на инвестиционното предложение е „Каолин” ЕАД.

Документацията е достъпна за преглед и запознаване чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29657

О Б Я В А на среща за обществено обсъждане от “ПИЛКО“ ЕООД - гр. Разград

“ПИЛКО“ ЕООД  - гр. Разград

на основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВА

 всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение:

„Оборудване на 6 броя съществуващи сгради с цел отглеждане на птици – бройлери с капацитет 120 000 места за бройлери“ с местоположение: ПИ  № 07329.36.7, № 07329.36.8, № 07329.36.10, № 07329.36.11, № 07329.36.13 и № 07329.36.15  по КК и КР на с. Българка, община Силистра

Срещата ще се проведе на 26 ноември (вторник), от 11 часа в кметство с. Българка и от 13,30 часа в заседателната зала на община Силистра.

Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9 до 17 часа, както следва:

в кметство с. Българка;

в Община Силистра, ул. „Симеон Велики” 33;

в РИОСВ – Русе, бул. “Придунавски” 20.

Писмени становища могат да се депозират в деловодството на кметство с. Българка, Община Силистра, РИОСВ-Русе или на срещата за обществено обсъждане.

Доклад за ОВОС с възложител "Пилко" ЕООД за инсталация за интензивно отглеждане на птици в с. Българка, Община Силистра

На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., … ДВ, бр. 67/2019 г.), РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклад за ОВОС за инвестиционно предложение  - „Оборудване на шест броя съществуващи селскостопански сгради с цел отглеждане на птици - бройлери, с капацитет 120 000 места за бройлери, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 07329.36.7, 07329.36.8, 07329.36.10, 07329.36.11, 07329.36.13 и 07329.36.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Българка, община Силистра“.

     Възложител на инвестиционното предложение е „ПИЛКО” ЕООД, ЕИК 125041015.

     Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес:  

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30911

Галерия