За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-2775/20.05.2024 г.

 В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2775/20.05.2024 г. за инвестиционно предложение за „Електрическа централа с инсталиране на газови ко-генератори за производство на електроенергия и ORC модули за производство на електрическа енергия от остатъчна топлина – по цикъл на Ранкин с обща инсталирана мощност до 10 MW, компресорна станция за зареждане с природен газ в бутилкови батерии на товарни автомобилни платформи, БКТП и кабелни линии в поземлен имот с идентификатор 40422.504.497 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубратˮ и  възложител „ЛАКТОТИМˮ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-2352/19.04.2024 г. и допълнителна информация с Вх. № АО-2352-2/08.05.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че са  внесени уведомление с Вх. № АО-2352/19.04.2024 г. и допълнителна информация с Вх. № АО-2352-2/08.05.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за разширение на Работен център „Капсули и таблети“ – Участък 1, засягащо сграда с идентификатор 61710.503.6307.2 по КК и КР на гр. Разград.

Възложител –  „БАЛКАНФАРМА - РАЗГРАД“ АД.

Уведомление с вх. № АО-2523/30.04.2024 г. за

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2523/30.04.2024 г. за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение”, с местоположение УПИ VIII, кв. 67 по плана на с. Юпер, общ. Кубрат, обл. Разград, с  възложител ЕТ „Марад-Тодор Минчев”

Уведомление с вх. № АО-2459/26.04.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2459/26.04.2024 г. за инвестиционно предложение за „Строителство на плавателни съдове за отдих в част от поземлен имот с идентификатор 66425.514.590 по КККР на гр. Силистра, в това число преустройство на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 66425.514.590.3 в цех за производство на компоненти на плавателни съдовеˮ, с възложител „Елика Ярдˮ ООД

Уведомление с Вх. № АО-2450/25.04.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-2450/25.04.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за водоснабдяване от съществуващ шахтов кладенец, в границите на поземлен имот с идентификатор 07603.502.154 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе, за водовземане от подземни води за целите на охлаждане на производствени машини и съоръжения.

Възложител –  „ПРОТЕКС“ ООД.

Уведомление с Вх. № АО-2317/19.04.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-2317/19.04.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за съхранение на пътен битум и инсталация за производство на полимермодифициран битум, имот с идентификатор 07603.502.785 по КК и КР на гр. Бяла.

     ИП предвижда:

  • изграждането на девет броя резервоари за съхранение пътен битум, осем от тях с обем по 80 m3 и един с обем 1000 m3;
  • изграждане на инсталация за производство на полимермодифициран битум, състояща се от три технологични съда, с обем по 50 m3, снабдени с бъркалки;
  • ремонт на съществуващата сграда на котелната инсталация и прилежащите помещания. Подмяна на съществуващите два водогрейни котела с два маслогрейни с мощност по 950 kW всеки;
  • изграждане на система от технологични тръбопроводи и съоръжения за товарене, разтоварване и подгряване на битума.

Възложител –  „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД.

Уведомление с Вх. № АО-2326/19.04.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-2326/19.04.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за почистване на поземлени имоти с идентификатори 38529.193.8 и 38529.193.7 по КК и КР на с. Копривец, с начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя“, с цел използването им като нива.

Възложител –  „Агрофактор“ ЕООД.

Уведомление с Вх. № АО-2212/12.04.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-2212/12.04.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за напояване на 1583 декара земеделски земи, засаждани с културни насаждения, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи, в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле – масиви 19, 22 и 25.

Възложител –  „САФАРИ-М“ ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-2204/12.04.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2204/12.04.2024 г. за инвестиционно предложение за „Разнообразяване на видовете отпадъци, с които се извършват дейности на територията на Площадка № 1 от Разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-00000769-02/26.10.2023 г.”, с местоположение ПИ с идентификатор 41143.502.75 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра и  възложител „Водстрой Трейд” ЕООД

Галерия