За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с входящ № № АО-2821/22.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2821/22.05.2023 г. за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на склад в склад за търговия на едро с кът за пакетиране на плодове и зеленчуци, производство на млечни продукти и работилница за производство на закуски” с местоположение в сграда с идентификатор 63427.3.629.1.10 по КК и КР на град Русе, възложител „Шогун“ ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-2821/22.05.2023г. г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2821/22.05.2023г. г. за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на склад в склад за търговия на едро с кът за пакетиране на плодове и зеленчуци, производство на млечни продукти и работилница за производство на закуски” с местоположение в сграда с идентификатор 63427.3.629.1.10 по КК и КР на град Русе, възложител „Шогун“ ЕООД.

Уведомление с Вх. № АО-2760/18.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2760/18.05.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане/обособяване на площадка за събиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия в имот с идентификатор № 55186.100.411, находящ се в землището на с. Паисиево, общ. Дулово, обл. Силистра.

Възложител – „Клийн Еколоджи“ ЕООД.

Уведомление с Вх. № АО-2719/16.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2719/16.05.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за промяна в параметрите на съгласувано ИП за изграждане на цех за производство на булгур, със силозно стопанство, с местоположение поземлен имот 1479 (стар номер УПИ II-1366,1416) - „За производствени и складови дейности“, кв. 130 по плана на с. Дянково, община Разград. Заявените промени включват: проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, изграждане на газово стопанство и водоем за противопожарни нужди.

Възложител – „АМЕР“ ООД.

Уведомление с вх. № АО-2557/04.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2557/04.05.2023 г. за инвестиционно предложение за „Модулна станция за светли горива на самообслужване” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.7204 по КККР на гр. Разград, възложител „ДЕВОН” ООД

Уведомление с Вх. № АО-2591/05.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2591/05.05.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ - „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ “Правда” в землището на село Правда, община Дулово, област Силистра“.

Възложител – „Пътперфект-Т“ ЕАД.

Уведомление с вх. № АО-1458-(2)/28.04.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1458-(2)/28.04.2023 г. за инвестиционно предложение за „Водоползване на съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец – ТК „Теодора Палас - Василев Криейтив Русе” с цел водовземане, разположено в поземлен имот с идентификатор 63427.8.42 по КК и КР на гр. Русе

Възложител : „Василев Криейтив” ООД

Уведомление с вх. № АО-2402/24.04.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2402/24.04.2023 г. за инвестиционно предложение за „Ведомствена бензиностанция” с местоположение ПИ с идентификатор 41143.506.4 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра, възложител „Кейси” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-.2337/20.04.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-.2337/20.04.2023 г. за инвестиционно предложение за „Разширение на ферма за отглеждане на кокошки носачки в ПИ с идентификатор 20184.149.10 по КК и КР на град Две Могили”, възложител „Йордан Йорданов – яйца и птици“ ЕООД

Галерия