За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с Вх. № АО-50/05.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-50/05.01.2023 г. за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ и Изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 40422.505.502 (Нива) и 40422.505.716 (За друг вид производствен, складов обект) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубрат. С устройствения план се цели създаване на устройствена основа за изграждане на складово-производствена база, логистичен център, фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1 MW и зарядни станции.

Възложител – „Принт Солюшънс“ ЕООД.

Уведомление с Вх. № АО-5645/30.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5645/30.11.2022 г. за инвестиционно предложение за добив на строителни материали в находище “Ценово-2” – варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе. Находището се намира на около 1.5 км североизточно от с. Ценово.

Възложител – „Скални Материали“ АД

Уведомление с вх. № АО-6069/23.12.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-6069/23.12.2022 г. за инвестиционно предложение „Навес за разполагане на технологично съоръжение „Филтърен блок” към съществуващо складово стопанство в ПИ с идентификатор 47336.82.17, УПИ LXV по плана на ТМ АД - гр. Русе, землище гр. Мартен, общ. Русе” с възложител „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5932/16.12.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5932/16.12.2022 г. за инвестиционно предложение за „Оползотворяване на нови отпадъци с код 18 02 02* в Горивната инсталация – площадка Разград” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.503.6334 по КККР на гр. Разград,  възложител „Грийнбърн” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5895/15.12.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5895/15.12.2022 г. за инвестиционно предложение за „Тръбопровод за денатуриране и смесване на технически алкохол“ в ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на град Разград, възложител  „АДМ РАЗГРАД“ ЕАД

Уведомление с вх. № АО-5847/13.12.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5847/13.12.2022 г. и допълнителна информация с вх. № АО-5847-(3)/06.01.2023 г. за инвестиционно предложение за „Почистване от горскодървесна растителност на поземлен имот, с цел ползването му по предназначение” с местоположение поземлен имот с идентификатор 57577.7.1 по КК и КР на с. Попина, общ. Ситово, възложител Р. П.

Уведомление с вх. № АО-5814/09.12.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5814/09.12.2022 г. за  нови дейности на територията на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на птици в с. Шуменци, общ. Тутракан – изграждане и технологично оборудване на птицекланица, изграждане на съоръжение за преработка на СЖП и пречиствателна станция за отпадъчни води в ПИ с идентификатор 83524.50.36 по КК и КР на село Шуменци, община Тутракан , възложител „АА Фарма“ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-5752/07.12.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5752/07.12.2022 г. за инвестиционно предложение за промяна в параметрите на работа на производствени и пречиствателни съоръжения в инсталация за леене на алуминий и алуминиеви сплави, за която има издадено Комплексно разрешително № 480-Н1/2020 г. Местоположение на площадката - поземлен имот с идентификатор 61710.506.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград.

Възложител – „НОВАЛ 1“ ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-3985-7/07.12.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3985-7/07.12.2022 г. за инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на съществуваща технологична линия за почистване и боядисване на метални повърнини на детайли и сборки от заваръчни конструкции“, с местоположение: ПИ с идентификатори 47336.82.23 и 47336.82.28 по КК и КР на град Мартен, община Русе, възложител „ТМ Технолоджи“ АД.

Галерия