За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с Вх. № АО-832/09.02.2023 г. за

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-832/09.02.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за промени на съществуваща площадка за третиране на отпадъци с Разрешителен документ № 10-ДО-750-03/28.05.2021 г., които включват:

  • добавяне на два нови кода неопасни отпадъка към списъка на отпадъците, които могат да се приемат за оползотворяване - 15 01 03 и 20 01 40;
  • увеличаване на количеството на отпадък с код 20 01 39.

Местоположението на площадката е в границите на поземлен имот с идентификатор 84049.166.399 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, общ. Иваново.

Възложител – „Управление на отпадъци“ ЕООД.

 

 

 

Уведомление с вх. № АО-777/08.02.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-777/08.02.2023 г. за инвестиционно предложение за „Увеличаване количество отпадък с код 06 01 01* в разрешително за дейности с отпадъци № 10-ДО-625-05 от 20.12.2017 г.” с местоположение сграда с идентификатор 63427.3.460.1, с площ 328 кв.м., разположена на територията на ПИ с идентификатор 63427.3.460 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Русе.,

Възложител: „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-712/06.02.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-712/06.02.2023 г. за инвестиционен проект за изграждане на открит паркинг за товарни автомобили, гараж, склад, административно-битова сграда и трафопост в границите на поземлен имот с идентификатор 72357.706.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тетово, общ. Русе.

Възложител – „ПМ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД.

Уведомление с вх. № АО-596/01.02.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-596/01.02.2023 г. за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ VI-2317 и УПИ V-2316, кв.158 по плана на с. Щръклево, общ. Иваново и изграждане на работилница за демонтаж на моторни превозни средства с възложител Р. Михайлов

Уведомление с Вх. № АО-122-2/01.02.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-122-2/01.02.2023 г. и допълнителна информация с Вх. № АО-122-6/03.04.2023 г. за инвестиционно предложение за раздробяване на строителни отпадъци и в последствие временно съхраняване, оползотворяване и подготовка за повторна употреба. Избраната площадка, за осъществяване на инвестиционното предложение, е в границите на поземлен имот с идентификатор 73496.10.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан. Същият представлява земеделска територия и е с начин на трайно ползване „Пасище“. Площта на имота е 14.453 дка. За целите на ИП ще се обособи площадка с площ 8 дка. Теренът е общинска публична собственост.     

Възложител – Община Тутракан.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-573/31.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-573/31.01.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на животни” с местоположение поземлен имот с идентификатор 72337.413.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тертер, общ. Кубрат, възложител ЕТ „Асотекс – Хамза Чакърˮ

Уведомление с АО-412/24.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с АО-412/24.01.2023 г. за план за развитие на земеделското стопанство чрез увеличаване броя на отглежданите овце, финансиран по Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.      Местоположението на животновъдния обект е УПИ IV-427, кв. 31 по плана на с. Чернолик, общ. Дулово, където са налични полумасивни постройки.  Според внесената документация, към момента се отглеждат 136 бр. овце. Планът предвижда увеличаване броя на отглежданите овце с още 52 броя. При това обстоятелство, броят на отглежданите възрастни овце ще достигне 188 бр. и ще превиши регистрирания капацитет от 150 бр. възрастни дребни преживни животни.

Възложител – Г. Сабри.

Уведомление с Вх. № АО-400/24.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-400/24.01.2023 г. за инвестиционен проект за изграждане на нафтово стопанство, на територията на съществуваща асфалтова база, с местоположение УПИ II-632, кв. 62 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница. Складовата вместимост на стопанството е 30 000 литра.

Възложител – „Пътперфект - Т“ ЕАД.

Уведомление с Вх. № АО-311/19.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-311/19.01.2023 г. за инвестиционен проект за изграждане на вилни сгради и паркинг в границите на поземлени имоти с идентификатори: 51679.213.617, 51679.213.618, 51679.213.619, 51679.213.620, 51679.213.621, 51679.213.622, 51679.213.623, 51679.213.624, 51679.213.625 и 51679.213.626 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе. Съгласно Общия устройствен план на Община Русе, устройствената зона е от разновидност „Вилна (Ов)“. Общата площ на имотите е 6444 кв.м. Очакваната застроена площ на сградите е 1208.4 кв.м.

Възложители – А. Стефанова и М. Стефанова.

Галерия