За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-5363/11.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5363/11.11.2022 г. за инвестиционно предложение за „Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 501.41 kW” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.10.1839 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, възложител М. Иванова

Уведомление с вх. № АО-5297/08.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5297/08.11.2022 г. за инвестиционно предложение за Обособяване на площадка за изкупуване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отработени масла и други отпадъци от физически и юридически лица, както и изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с инсталирана мощност до 1000 kWр, разположена на покрива на новоизградена сграда” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1365 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, възложител „КЕМСТИЙЛˮ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-5189/03.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5189/03.11.2022 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на заместваща мощност на площадката на „Топлофикация - Разград“ АД – инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в границите на поземлен имот с идентификатор 61710.501.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград. Използваното гориво ще природен газ. След осъществяване на ИП, горивните инсталации ще включват следните входящи топлинни мощности:

  1. Ко-генератор № 1 – 4.624 MW;
  2. Ко-генератор № 2 – 4.624 MW;
  3. Водогреен котел ВГК № 4 – 3 MW;
  4. Водогреен котел ВГК № 5 – 4.3 MW;
  5. Парен котел ПК № 4 – 2.5 MW.

Възложител – „Топлофикация - Разград“ АД

 

 

Уведомление с Вх. № АО-5200/03.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5200/03.11.2022 г. за устройствен план и инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаичен парк, логистичен център и обслужващи сгради с местоположение поземлен имот с идентификатор 80460.285.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе. Проектът е свързан с разработването на Подробен устройствен план – План за застрояване с цел отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“.

Възложител – „НЕТСОЛАР“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5171/02.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5171/02.11.2022 г. за инвестиционно предложение за „Енергийно стопанство за производство на електроенергия и топла вода чрез биомаса” с местоположение ПИ с идентификатор 29218.91.13 по КККР на с. Желязковец, общ. Самуил, възложител „Ориент 2000” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5158/02.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5158/02.11.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на 47680 бр. кокошки носачки” с местоположение поземлен имот с идентификатор 67526.58.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смилец, общ. Силистра., възложител „Агросем-ПКМˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5111/31.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5111/31.10.2022 г. за за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 69078.150.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старо село, общ. Тутракан и последващо изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до  1 300 kW, възложител „ВЕИ Старо селоˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5068/27.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5068/27.10.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 480 kW и трафопост 20 kV” с местоположение УПИ III-116, кв. 27 по плана на с. Гарван, общ. Ситово, възложител „ЕЛ ДЖИ ЕНЕРДЖИ” ООД

Уведомление с вх. № АО-5021/25.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5021/25.10.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност до 470.93 kW” с местоположение поземлен имот с идентификатор 81150.721.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чернолик, общ. Дулово, възложител „Моника 871ˮ ЕООД

Галерия