За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-2557/04.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2557/04.05.2023 г. за инвестиционно предложение за „Модулна станция за светли горива на самообслужване” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.7204 по КККР на гр. Разград, възложител „ДЕВОН” ООД

Уведомление с Вх. № АО-2591/05.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2591/05.05.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ - „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ “Правда” в землището на село Правда, община Дулово, област Силистра“.

Възложител – „Пътперфект-Т“ ЕАД.

Уведомление с вх. № АО-1458-(2)/28.04.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1458-(2)/28.04.2023 г. за инвестиционно предложение за „Водоползване на съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец – ТК „Теодора Палас - Василев Криейтив Русе” с цел водовземане, разположено в поземлен имот с идентификатор 63427.8.42 по КК и КР на гр. Русе

Възложител : „Василев Криейтив” ООД

Уведомление с вх. № АО-2402/24.04.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2402/24.04.2023 г. за инвестиционно предложение за „Ведомствена бензиностанция” с местоположение ПИ с идентификатор 41143.506.4 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра, възложител „Кейси” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-.2337/20.04.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-.2337/20.04.2023 г. за инвестиционно предложение за „Разширение на ферма за отглеждане на кокошки носачки в ПИ с идентификатор 20184.149.10 по КК и КР на град Две Могили”, възложител „Йордан Йорданов – яйца и птици“ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-2305/18.04.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2305/18.04.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за почистване от горскодървесна и храстова растителност на поземлен имот с идентификатор 84049.60.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, общ. Иваново. Цели се ползване на терена съобразно начина му на трайно ползване - „Нива“.

Възложител – Н. Николов.

Уведомление с вх. № АО-2285/18.04.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2285/18.04.2023 г. за инвестиционно предложение „Пристройка за котелно към мивка за цистерни, сграда с идентификатор 61710.506.15.6, на територията на УПИ VIII-15 – за автомобилно депо, кв. 4 по плана на Гарова промишлена зона, гр. Разград” и допълнителна информация с вх. № АО-2285-(2)/05.05.2023 г. и вх. № АО-2285-(4)/29.05.2023 г.

Възложител – „ЕЙЧ ЕНД ЕС ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-1653/17.03.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1653/17.03.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на един брой тръбен кладенец за напояване на трайни насажденияˮ с местоположение поземлен имот с идентификатор 67578.83.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смирненски, общ. Ветово, възложител „Деметра-ЗСˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2120/06.04.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2120/06.04.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за временно съхранение на бутилки с компресиран природен газ в поземлен имот с идентификатор 65348.20.53 в землището на с. Сандрово, общ. Русе, и свързване с газовите котли, намиращи се в съществуващата сграда в имота”с възложител : „Строително оборудване” ЕООД

Галерия