За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-4100/25.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4100/25.08.2022 г. за инвестиционно предложение за „Реконструкция на горивна уредба на 2 бр. Парни котли- изграждане на подземно газово стопанство за пропан-бутан и газопроводна връзка до съществуваща площадкова газопроводна мрежа” с местоположение УПИ LX по плана на гр. Мартен, общ. Русе, възложител „Оберьостерайхише биодизел -Българияˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4093/24.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4093/24.08.2022 г. за инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на клетка III за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.60.24 по КККР на гр. Русе, възложител Община Русе

Уведомление с вх. № АО-3268/01.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3268/01.07.2022 г. и внесена допълнителна информация с вх. №№ АО-3268-(2)/21.07.2022 г. и АО-3268-(4)/08.08.2022 г. за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61710.343.74 по КККР на гр. Разград и отреждането му за Обществено обслужваща дейност и изграждане на строеж Складова база и гаражи” с възложител: „Аметистˮ ООД

Уведомление с Вх. № АО-4005/18.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4005/18.08.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане на Българо-Румънски център за обучение и зелени компетенции с местоположение поземлен имот с идентификатор 80443.74.208 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червен, общ. Иваново.

Възложител – Сдружение „Агенция за развитие на човешките ресурси“

Уведомление с вх. № АО-4008/18.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4008/18.08.2022 г. за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на излезли от употреба моторни превозни средста (ИУМПС)” с местоположение 3000 кв. м от поземлен имот с идентификатор 63427.3.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе., възложител „Динатрейд Българияˮ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-3987/17.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3987/17.08.2022 г. за инвестиционно предложение за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за УПИ XIV-880, кв. 59 по плана на с. Побит камък, общ. Разград, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала. Имотът се установява с предназначение – „За ФЕЦ“. Показателите за застрояване са за устройствена зона с разновидност „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване (Жм)“.

Възложител – М. Грънчаров

Уведомление с вх. № АО-3935/15.08.2022 г

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3935/15.08.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на автономна фотоволтаична електрическа централа с мощност до 80 kW и монтаж на машини за производство на консервиран био белен боб в съществуващ цех” с местоположение гр. Силистра, промишлена зона Запад, кв. 7, парцел 2 /пл. №40/, възложител „Евроземеделие 1ˮ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-3947/15.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3947/15.08.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане нов присъединителен електропровод 110 kV за фотоволтаична електроцентрала „Пепелина - 35 MW“ в землищата на с. Пепелина и гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе. Електропроводната връзка от нова подстанция ще е на ниво на напрежение 110 kV и ще бъде присъединена в съществуваща електрическа подстанция с диспечерско наименование „Две могили“, разположена в имот с идентификатор 20184.1.1582. За реализиране на проекта е необходимо разработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план.

Възложител – „ГРИЙН ПРОДЖЕКТС ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ООД

Уведомление с Вх. № АО-3787/04.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3787/04.08.2022 г. за инвестиционно предложение за монтаж на подземен резервоар за пропан-бутан с обем 10 куб.м., изпарителна станция и подземна газопроводна линия в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1216 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.  

Възложител – „ТОП МАН” ЕООД

Галерия