За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-767/08.02.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-767/08.02.2022 г. за "Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 07603.910.107 по КККР на гр. Бяла, находящ се в местност „Отвъде”, землището на гр. Бяла”

Възложител – Община Бяла

 

 

Уведомление с Вх. № АО-1430/08.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-1430/08.03.2022 г. за инвестиционно предложение за “Обособяване на площадка за отпадъци – разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО, събиране и съхранение на НУБА, ОЦЧМ, пластмаса и хартия в поземлен имот с идентификатор 63427.3.377 по КК и КР на град Русе“

Възложител – Автоморга Спартак ЕООД

Уведомление с вх. № АО-656/04.02.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-656/04.02.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия“ с местоположение: ПИ с идентификатори 57251.500.1 и 57251.500.511, 57251.500.6, 57251.500.579 и 57251.500.586 по КК и КР на село П. Ламбриново, община Силистра”.

Възложител – „Р-Инженеринг” ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-560/31.01.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-560/31.01.2022 г. за „ПУП – подробен устройствен план-план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот 81150.721.180 по КК и КР на село Чернолик, община Дулово и инвестиционен проект за изграждане на предприятие за сушене на плодове и зеленчуци”.

Възложител – „Ел Ес Фууд” ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-513/28.01.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-513/28.01.2022 г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхват:

- Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с планоснимачен номер 1136 от кв. 55 и кв. 56 по плана на с. Брестовене, общ. Завет

- Технически проект за изграждане на фабрика за съхранение и преработка на плодове, зеленчуци, билки и други култури с Възложител – „ХЕПИ ЧИК” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-513/28.01.2022 г.

 В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-513/28.01.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на ядкови, плодови, зеленчукови и билкови култури, с местоположение ул. Бачо Киро № 15, УПИ ХVІІ-1178 (производствени и складови дейности), кв.32 по плана на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград” с Възложител – „Екофарм 04” ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-510/28.01.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено заявление/уведомление с Вх. № АО-510/28.01.2022 г. за инвестиционно предложение за изменение на вече съгласувано проектно предложение за изграждане на тръбен кладенец в границите на ПИ с идентификатор 81150.721.181 по КК и КР на с. Чернолик, общ. Дулово. Изменението се състои в увеличаване дълбочината на планирания тръбен кладенец - от 150 метра на 200 метра.

Възложител – Земеделски стопанин А. Адил.

 

Уведомление с Вх. № АО-487/27.01.2022 г.

 В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-487/27.01.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане на цех за кашкавал, извара и масло, към съществуващо млекопреработвателно предприятие, с местоположение УПИ XIX-249, кв. 36 по плана на с. Сейдол, общ. Лозница. Производственият капацитет е определен на 20 т/ден постъпващо сурово мляко за преработка.

Възложител – „Еделвайс-77“ ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-429/25.01.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-429/25.01.2022 г. за инвестиционо предложение за „Разширение на участък за изземване с плавателни средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на р. Дунав – публична държавна собственост в участъка от км. 510 до 507.900 в землището на с. Пиргово, община Иваново, област Русе“.     

Възложител – „ИНЕРТ” ООД

Галерия