За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-1565/20.03.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1565/20.03.2024 г. за Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 63427.278.21 и 63427.279.14, намиращи се в местност „Арнаут дереˮ, гр. Русе, общ. Русе с цел разширение на съществуващия Гробищен парк „Басарбовоˮ и  възложител Община Русе

Уведомление с вх. № АО 1530/19.03.2024 г

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО 1530/19.03.2024 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство на инсталация за производство на дървени въглища в цех за производство на колбаси, транжорна и магазинˮ с местоположение поземлен имот с идентификатор 11449.73.1044 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимировци, общ. Самуил и  възложител „УНИКОМˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-1353/11.03.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1353/11.03.2024 г.  за инвестиционно предложение за „Складови сгради за втоорични суровини, площадки за изкупуване, събиране, приемане и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), строителни материали”, с местоположение ПИ с идентификатор 73496.13.5 по КККР на гр. Тутракан, с възложител В.Х. 

Уведомление с вх. № АО-1292/07.03.2024 г

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1292/07.03.2024 г. за инвестиционно предложение „Възстановяване производствената дейност на предприятие за месодобив и месопреработка (месокомбинат „Добруджа“)“, разположено в Индустриална зона на град Силистра, възложител „Месокомбинат Добруджа“ АД.

Уведомление с вх. № АО-787/08.02.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-787/08.02.2024 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на работилница за месопреработкаˮ, с УПИ I-473, кв. 48 по плана на гр. Лозница и  възложител Р. Манчев

Уведомление с вх. № АО-578/29.01.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-578/29.01.2024 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на плодосушилня със склад за готова продукция в УПИ II, кв. 94 по плана на гр. Кубрат (ПИ с идентификатор 40422.504.610)ˮ, с възложител „Фрутиспераˮ ООД

Уведомление с вх. № АО-1020/21.02.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1020/21.02.2024 г. за инвестиционно предложение за „ Изграждане на битова канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Николово, общ. Русе ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 51679.138.315 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе и  възложител Община Русе

Уведомление с вх. № АО-705/05.02.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-705/05.02.2024 г. и внесена допълнителна информация с вх. № АО-705-(1)/09.02.2024 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от съществуващо метално хале в цех за печене и пакетиране на ядкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.502.2 по кадастралната карта и кадастраните регистри на гр. Главиница и възложител „ЕСДИ-04ˮ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-5465/02.11.2023 г. и допълнителна информация с Вх. №№ АО-5465-4/05.12.2023 г. и АО-5465-6/15.01.2024 г., за ИП с възложител ЕТ „ГЕОРГИ ПЕТРОВ - КАМЕН“.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-5465/02.11.2023 г. и допълнителна информация с Вх. №№ АО-5465-4/05.12.2023 г. и АО-5465-6/15.01.2024 г.  за инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на съоръжение – мазниноуловител към съществуваща мандра с местоположение УПИ XI, кв. 34 по плана на с. Дянково, общ. Разград.

Възложител –  ЕТ „ГЕОРГИ ПЕТРОВ - КАМЕН“.

Галерия