За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-3881/10.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3881/10.08.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ XIV-1793, УПИ XIII-1793, УПИ XII-1793, УПИ XI-1793, УПИ X-1765, УПИ IX-1765, УПИ XVIII-1765, УПИ XVII-1765, кв. 102 по плана на гр. Ветово с цел създаване на устройствена основа за изграждане и монтаж на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 1 MW”, възложител „Солси инвестˮ ООД

Уведомление с Вх. № АО-3893/10.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3893/10.08.2022 г. за инвестиционно предложение за разширение на Филтрационно-сушилен цех № 3 в Обогатителна фабрика „Ветово“ с местоположение поземлен имот с идентификатор 10803.234.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ветово, обл. Русе. Втората инсталация (втора линия) ще е идентична на първата.  Новата линия ще има възможност да работи при трисменен режим – 24 часа. Инсталацията е автоматична, с прогнозен максимален капацитетът около 120 000 т/год продукция.

Възложител – „КАОЛИН“ ЕАД

Уведомление с Вх. № АО-3841/08.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3841/08.08.2022 г. за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ IX-28 и УПИ X-29, кв. 4 по плана на с. Ново село, общ. Русе, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала. Новообразуваният УПИ е с установено предназначение – „За техническа инфраструктура - ФЕЦ“. Показателите за застрояване са за устройствена зона с разновидност „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване (Жм)“.

Възложител – „Солар Груп 2022“ ООД

Уведомление с вх. № АО-3765/03.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3765/03.08.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с цен напояване на земеделски културиˮ с местоположение поземлен имот с идентификатор 51956.44.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Черна, общ. Тутракан., възложител „Радбанˮ ООД

Уведомление с Вх. № АО-3777/03.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3777/03.08.2022 г. за инвестиционно предложение за промяна предназначението на промишлена сграда с идентификатор 61710.509.504.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград в цех за обработка на плоско стъкло и монтаж на технологично оборудване за физико-химично пречистване на отпадъчни води, генерирани след процеса на матиране на стъклото. 

Възложител – „Водстрой“ АД

Уведомление с вх. № АО-3640/27.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3640/27.07.2022 г. за инвестиционно предложение за „Газификация на животновъдна ферма с. Ветрен” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 10834.53.2, 10834.53.3, 10834.53.4, 10834.53.5, 10834.53.6, 10834.53.7 и 10834.53.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ветрен, общ. Силистра, възложител „Екопродуктˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3637/27.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3637/27.07.2022 г. за инвестиционно предложение за „Газификация на животновъдна ферма с. Попина” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 57577.201.40, 57577.201.4 и 57577.201.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Попина, общ. Ситово, възложител „Екопродуктˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3599/27.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3599/27.07.2022 г. за инвестиционно предложение за „Въздушна електропроводна линия 110кV от възлова станция в ПИ 57251.500.2 по КК и КР на с. П. Ламбриново до разкъсване на ВЕЛ 110kV „Доростол“ в ПИ 41143.107.910 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра”

Възложител: "Р ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3590/22.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3590/22.07.2022 г. за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ II-609, кв. 2 по плана на производствена зона „Западˮ, гр. Силистра с цел създаване на устройствена основа за изграждане и монтаж на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 5 MWр, възложител „Сън Технолоджи 1ˮ ООД

Галерия