За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с Вх. № АО-4759/10.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4759/10.10.2022 г. за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 61710.503.6340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 20 MW.

Възложител – „Биовет“ АД - Клон Разград

Уведомление с вх. № АО-4915/18.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4915/18.10.2022 г. за инвестиционно предложение за „Пускане в експлоатация на печки на твърдо гориво (сух отпадъчен чамов материал и отпадъчно сухо надробено ПДЧ) - отпадъчен материал само от собствено производство” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.471 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, възложител „Голд-аполоˮ ООД

Уведомление с вх. № АО-4651/04.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4651/04.10.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с генерирана мощност до 1 МW” с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.502.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла., възложител „Сън асет мениджмънт-2ˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4571/28.09.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4571/28.09.2022 г. за инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия, подстанция и необходимата линейна инфраструктура за връзка с мрежата» с местоположение: ПИ с идентификатори 56366.30.101, 56366.30.80, 56366.28.228, 56366.43.4, 56366.66.163, 56366.65.148 по КК и КР на село Пиперково, община Ценово с възложител  „Ценово Солар Плант” ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-4571/28.09.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4571/28.09.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия, подстанция и необходимата линейна инфраструктура за връзка с мрежата“ с местоположение: ПИ с идентификатори 56366.30.101, 56366.30.80, 56366.28.228, 56366.43.4, 56366.66.163, 56366.65.148 по КК и КР на село Пиперково, община Ценово, възложител „ЦЕНОВО СОЛАР ПЛАНТ” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4575/28.09.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4575/28.09.2022 г. за инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 38830.203.21 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян и изграждане на къмпинг  с възложител „Тоан-69” ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-4576/28.09.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4576/28.09.2022 г. за инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 38830.203.17 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян и изграждане на къмпинг  с възложител ЗК „Хърцои”.

Уведомление с вх. № АО АО-4442/19.09.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО АО-4442/19.09.2022 г. за инвестиционно предложение „Фотоволтаична електрическа централа с мощност 1000 kW в ПИ с идентификатор 84049.172.1 по КККР на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, местност „Бъзънско поле (път)” с възложител „Ирис” АД

Уведомление с вх. № АО-4375/13.09.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4375/13.09.2022 г. за инвестиционно предложение за „Сграда с магазини за промишлени стоки и външни ВиК отклонения, находящи се в УПИ II-5396, кв. 876, гр. Русе” с възложител „ТИТИ ЛОГИСТИК” ЕООД.

Галерия