За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-6040/02.12.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-6040/02.12.2021 г. за инвестиционно предложение за „Изкопаване на кладенец-от 10-15 м. дълбочина за битови нужди и непромишлени цели”,

Инвестиционното предложение ще се реализира в гр. Силистра, общ. Силистра, ПИ 66425.514.2.

Възложител – „АГРОТРАНС” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-6039/02.12.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-6039/02.12.2021 г. за инвестиционно предложение за „Изкопаване на кладенец-от 10-15 м. дълбочина за битови нужди и непромишлени цели”,

Инвестиционното предложение ще се реализира в с. Айдемир, общ. Силистра, ПИ 00895.506.60.

Възложител – „АГРОТРАНС” ЕООД

 

Уведомление с вх. № АО-6014/30.11.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-6014/30.11.2021 г. за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Промяна на предназначението и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори 02587.159.73, 02587.159.74 и част от 02587.159.75 по КККР на с. Баниска, общ. Две могили и разширение на съществуващите гробищни паркове на с. Баниска

Възложител – Община Две могили

Уведомление с вх. № АО-5984/29.11.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5984/29.11.2021 г. и допълнителна информация с вх. № АО-5984-(2)/22.12.2021 г.  за инвестиционо предложение за „Изграждане на сондаж в землището на с. Борисово, община Сливо поле“.                 

Възложител – Н. Делихасанова

 

Уведомление с Вх. № АО-5925/24.11.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5925/24.11.2021 г. за „Разширяване на дейността на съществуваща площадка, чрез промяна на количествата на вече разрешени отпадъци”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 40422.505.701 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубрат.

Възложител – ЕТ „Кристал – П – 92 – Пламен Добревˮ

Уведомление с вх. № АО-5926/24.11.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5926/24.11.2021 г. за „Промяна на количеството на вече разрешени отпадъци на площадка № 6 от разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-661-03/18.10.2021”.

Възложител –  ЕТ „Кристал-П-92-Пламен Добрев“, 828010570

Уведомление с Вх. № АО-5923/24.11.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5923/24.11.2021 г. за инвестиционно предложение за промяна на количествата третирани отпадъци на Площадка № 1 по Разрешителен документ № 10-ДО-661-03/18.10.2021 г. Местоположението на площадката е в границите на поземлен имот с идентификатор 73496.502.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан.  

Възложител – ЕТ „Кристал-П-92 – Пламен Добрев”, ЕИК 828010570

Решение № РУ-28-П/2021 г.

Решение № РУ-28-П/2021 г. за прекратяване на процедура, започнала с уведомление  за инвестиционно предложение – „Изграждане на въздушна кабелна мрежа 0,4 kV от съществуващ СБС, клон А към ВМНН от МТП „БКСˮ с 3 бр. стоманобетонни стълбове до ЕМТ на стълб пред поземлен имот с идентификатор 73496.500.595 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.11.2021 г.

Уведомление с Вх. № АО-5894/23.11.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5894/23.11.2021 г. за инвестиционно предложение „Логистичен парк за оползотворяване и рециклиране на отпадъци в ПИ с идентификатор 63427.8.526 по КК и КР на град Русе“.

Възложител – „Управление на отпадъци” ЕООД– град Русе.

Галерия