За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-4337/12.09.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4337/12.09.2022 г. за инвестиционно предложение „Пункт за разкомплектоване на автомобили за продажба на резервни части в УПИ VIII, кв. 178, гр. Ветово” с  възложител Л. И. Николова

Уведомление с вх. № АО-4330/09.09.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4330/09.09.2022 г. за инвестиционно предложение за „Продължение на ул. „Дунавˮ от ул. „Св. Климентˮ до кръстовището на бул. „Българияˮ и бул. „Априлско въстаниеˮ в гр. Разград”, възложител Община Разград

Уведомление с Вх. № АО-4214/02.09.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4214/02.09.2022 г. за инвестиционно предложение за реконструкция на автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан в поземлен имот с идентификатор 47336.82.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе.

Възложител – „Булмаркет Груп“ ЕАД.

Уведомление с Вх. № АО-4180/31.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4180/31.08.2022 г. за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване /ПРЗ/ за УПИ V-503 и УПИ XV-503, кв. 75 по плана на с. Побит камък, общ. Разград, с цел създаване на устройствена основа за обединяване на двата имота и изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/. Новообразуваният УПИ е с установено предназначение – „За ФЕЦ“. Показателите за застрояване са за устройствена зона с разновидност „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване (Жм)“.

Възложител – М. Манав

Уведомление с вх. № АО-3747/02.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3747/02.08.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност 2410 kWp” с местоположение поземлен имот с идентификатор 83301.55.2 и поземлен имое с проектен идентификатор 83301.55.152 по КККР на с. Широково, общ. Две могили, възложител „Медис-Русеˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4100/25.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4100/25.08.2022 г. за инвестиционно предложение за „Реконструкция на горивна уредба на 2 бр. Парни котли- изграждане на подземно газово стопанство за пропан-бутан и газопроводна връзка до съществуваща площадкова газопроводна мрежа” с местоположение УПИ LX по плана на гр. Мартен, общ. Русе, възложител „Оберьостерайхише биодизел -Българияˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4093/24.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4093/24.08.2022 г. за инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на клетка III за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.60.24 по КККР на гр. Русе, възложител Община Русе

Уведомление с вх. № АО-3268/01.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3268/01.07.2022 г. и внесена допълнителна информация с вх. №№ АО-3268-(2)/21.07.2022 г. и АО-3268-(4)/08.08.2022 г. за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61710.343.74 по КККР на гр. Разград и отреждането му за Обществено обслужваща дейност и изграждане на строеж Складова база и гаражи” с възложител: „Аметистˮ ООД

Уведомление с Вх. № АО-4005/18.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4005/18.08.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане на Българо-Румънски център за обучение и зелени компетенции с местоположение поземлен имот с идентификатор 80443.74.208 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червен, общ. Иваново.

Възложител – Сдружение „Агенция за развитие на човешките ресурси“

Галерия