За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с Вх. № АО-1681/18.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-1681/18.03.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с мощност до 5000 kW, в границите на поземлен имот с идентификатор 61710.501.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград.  

Възложител – „БУЛМАСО“ АД

Уведомление с вх. № АО-2337/21.04.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2337/21.04.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с мощност до 990 kW” с местоположение поземлен имот с идентификатор 06673.60.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бръшлен, общ. Сливо поле, възложител „Свинекомплекс Бръшленˮ АД

Уведомление с вх. № АО-2317/20.04.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2317/20.04.2022 г. за инвестиционно предложение за „Ведомствена модулна станция за дизелово гориво и бензин с обем 20 куб.м”

Възложител – Община Бяла

Уведомление с вх. № АО-2250/15.04.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2250/15.04.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за разтегляне, опаковане и експедиция на ядки и сушени плодове”.

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 47336.63.370 по КККР на гр. Мартен, община Русе.

Възложител – „БИОСЕЛФ” ЕООД, ЕИК: 205055789

 

 

Уведомление с вх. № АО-5446, 5447, 5448/21.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5446, 5447, 5448/21.09.2021 г. за инвестиционно предложение:

-  „Промяна предназначението на склад за инвентар с идентификатор 61710.522.225.3 по КК и КР на град Разград и навес с Г-образна форма в складове за изкуствени торове“;

- Промяна предназначението на склад за селскостопанска продукция с идентификатор 61710.522.222.1 по КК и КР на град Разград в склад за препарати за растителна защита“;

- „Промяна предназначението на склад за селскостопанска продукция с идентификатор 61710.522.221.3 в склад за изкуствени торове“                     

Възложител – „СЕМПЕ” ЕООД

 

Уведомление с вх. № АО-2119/07.04.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2119/07.04.2022 г. за инвестиционо предложение за „Получаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез 1 брой съществуващ тръбен кладенец с дълбочина 200 м. в ПИ с идентификатор 53494.98.29, по КККР на с. Окорш, община Дулово, област Силистра“.                                                   

Възложител – ЕТ „Моника 87 – Наташа Присадашка”

Уведомление с вх. № АО-2118/07.04.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2118/07.04.2022 г. за инвестиционо предложение за „Получаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез 1 брой съществуващ тръбен кладенец с дълбочина 180 м. в ПИ с идентификатор 81150.721.20, по КККР на  с. Чернолик, община Дулово, област Силистра“.                                                   

Възложител – „Моника 871” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-1975/31.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1975/31.03.2022 г. за инвестиционно предложение за „Оборудване за преработка на семена и ядки с цел производство на масла, брашна и пастообразни продукти и монтаж на автономна фотоволтаична инсталация с мощност 80 kW” с местоположение УПИ VII, кв. 86 по плана на гр. Лозница, възложител „МАРИСТО И КО” ООД

Уведомление с вх. № АО-1922/30.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1922/30.03.2022 г. за инвестиционно предложение за „Линия за производство на топено сирене чрез допълнителна UHT-обработка” с местоположение УПИ CIV „Производствени и складови дейности”, кв. 105 по ПУП на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград и възложител „Маклер Комерс” ЕООД

Галерия