За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с Вх. № АО-5872/22.11.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5872/22.11.2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за обезводняване и дестилация на биодизел“ в УПИ XXпп по плана на град Мартен, община Русе.

Възложител – „Ел Ен Джи Системи” ЕООД

Оператор – „Булмаркет ДМ“ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-5838/18.11.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5838/18.11.2021 г. за инвестиционно предложение за монтиране на 2 броя водогрейни котли, всеки с топлинна мощност 720 kW, които заменят предвиден водогреен котел с топлинна мощност 450 kW, за захранване с топла вода климатичните инсталации на площадката на инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.503.6446 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград.

Възложител – „Биовет” АД – клон Разград

Уведомление с вх. № АО-5841/18.11.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5841/18.11.2021 г. за инвестиционно предложение за „Пристройка и преустройство на съществуваща сграда за битови помещения в цех за стерилизирани месни консерви”

Възложител – ЕТ „Любомир Иванов – Аксел”

Уведомление с вх. № АО-5830/18.11.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5830/18.11.2021 г. за инвестиционо предложение за „Водовземане на подземни води чрез 1 брой съществуващ тръбен кладенец с дълбочина 39,0 м. в ПИ с идентификатор 66425.514.169 по КККР на гр. Силистра”.

Възложител – „Рокенрола” ЕООД, 204857551

Уведомление с Вх. № АО-5741/12.11.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5741/12.11.2021 г. за инвестиционно предложение „Промяна на количествата на разрешени отпадъци на Площадка №2 от Разрешение за дейности с отпадъци №10-ДО-650-04 от 18.08.2020г.“ с местоположение имот 042138 по плана на град Сеново, община Ветово.

Възложител – „Пламен Добрев” ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-5740/12.11.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5740/12.11.2021 г. за инвестиционно предложение за „Промяна на количеството на вече разрешени отпадъци на площадка № 1 от Решение № 10-ДО-650-04 от 18.08.2020 г.”

Възложител – „Пламен Добрев” ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-5693/09.11.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5693/09.11.2021 г. за инвестиционно предложение за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 61710.51.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, с цел изграждане на паркинг за леки и товарни автомобили, както и гараж, работилница и офис.  

Възложител – „Дин Пропъртис” ООД, ЕИК 205577431

Уведомление с Вх. № АО-5646/05.11.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5646/05.11.2021 г. за инвестиционно предложение за добавяне на нови отпадъци за извършване на дейности по оползотворяване с кодове R12 и R13 на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, която е с Разрешителен документ № 10-ДО-621-05/18.09.2019 г. и с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Западна промишлена зона.  

Възложител – „Инвест Стил” ЕООД, ЕИК 117691064

Уведомление с Вх. № АО-4765-(4)-20.10.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4765-(4)-20.10.2021 г. за изграждане на комплексна автоснабдителна станция за светли горива и природен газ, паркинг за товарни автомобили, трафопост тип БКТП и кабелна линия 20 kV от СРС № 36 на ВЕЛ 20 kV „Окорш“ до новоизграден трафопост в имот с идентификатор 24030.23.74 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово.

,Възложител – „Бревис” ООД, ЕИК 118517700

Галерия