За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-245/17.01.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-245/17.01.2022 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на част от съществуваща селскостопанска сграда – свинарник, с идентификатор 51679.166.460.2 по КККР на с. Николово, общ. Русе в хладилен склад и цех за заготовка на плодове и плодови сокове” с  Възложител – „Гая био фрут” ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-215/14.01.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-215/14.01.2022 г. за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 69078.105.33, м-т „До селотоˮ, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старо село, община Тутракан и Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VIII-25, кв. 4 по плана на с. Старо село с цел създаване на устройствена основа за изграждане на селскостопански и животновъдни сгради за отглеждане на овце с Възложител – С. Любенов

Уведомление с вх. № АО-222/14.01.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-222/14.01.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на безопасна паркинг зона за тежкотоварни автомобили в ПИ с идентификатор 63427.178.110 по КККР на гр. Русе” с Възложител – „Русе Пропъртис” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-19/04.01.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-19/04.01.2022 г. за инвестиционно предложение за „Цех за белене, калибриране и пакетиране на слънчогледови семена“, с подобекти:

- „Производствена сграда”;

- „Склад за готова продукция”;

- „Изграждане на навес”;

- „Фотоволтаична система за собствени нужди”.

Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ I, кв. 42 по плана на с. Острово, община Завет.

Възложител – „АГРОСЕМ” ООД, ЕИК: 826049418

Уведомление с вх. № АО-42/05.01.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-42/05.01.2022 г. за инвестиционно предложение – „Проект за рекултивация на общинско депо за отпадъци – Иваново в поземлен имот с идентификатор 32095.210.220 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Иваново“.

Възложител – Община Иваново

Уведомление с вх. № АО-6270/15.12.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-6270/15.12.2021 г. за инвестиционно предложение за включване на нови видове/кодове неопасни отпадъци, подходящи за компостиране, към регистрационен документ № 10-РД-772-01/19.11.2018 г., издаден от Директора на РИОСВ-Русе с  Възложител – „Компакт пак” ООД.

Уведомление с Вх. № АО-5797/17.11.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5797/17.11.2021 г., за инвестиционно предложение за:

  • Електропроводно отклонение от ЕП 20 kV, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 00895.134.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра, с цел електрозахранване на оборудването на съществуващ шахтов кладенец в имот с идентификатор 00895.134.12;
  • Изграждане на трафопост;
  • Монтаж на оборудване за водовземане от съществуващ шахтов кладенец;
  • Изграждане на система за капково напояване на овощни градини в поземлени имоти с идентификатори 00895.134.11 и 00895.134.12;
  • Изграждане на навес за съхранение на селскостопанска продукция.

Възложител – ЗП Д. Маринова

Уведомление с вх. № АО-6129/08.12.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-6129/08.12.2021 г. за инвестиционно предложение за „Водовземане от един брой съществуващ шахтов кладенец за нуждите на цех за обработка на стъкло в ПИ 61710.501.602 по КККР на гр. Разград”.

Възложител – „Булкорп” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-6040/02.12.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-6040/02.12.2021 г. за инвестиционно предложение за „Изкопаване на кладенец-от 10-15 м. дълбочина за битови нужди и непромишлени цели”,

Инвестиционното предложение ще се реализира в гр. Силистра, общ. Силистра, ПИ 66425.514.2.

Възложител – „АГРОТРАНС” ЕООД

Галерия