За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с Вх. № АО-2981/10.06.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2981/10.06.2022 г. за устройствен план и инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с местоположение поземлен имот с идентификатор 02467.212.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Балкански. Проектът е свързан с разработването на Подробен устройствен план – План за застрояване с цел отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“.

Възложител – „ЗЕВС 007“ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-2957/09.06.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2957/09.06.2022 г., както и допълнителна информация с Вх. № АО-2957-2/30.06.2022 г., за инвестиционно предложение за изграждане на техническа инфраструктура:

  • Повишаваща подстанция СрН/110 kV;
  • Възлова станция 110 kV;
  • Два броя електропроводни отклонения 110 kV, всяко на самостоятелна стълбовна линия, след разкъсване на ВЛ 110 kV „Манастирица“.

Местоположение - поземлен имот с идентификатор 53117.37.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Обретеник, общ. Борово

Възложител – „Хелиус Актив” ООД

Уведомление с вх. № АО-2961/09.06.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2961/09.06.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с идентификатори 20184.39.264 по кадстралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, 55837.21.1 и 55837.22.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пепелина, общ. Две могили”, възложител „Грийн проджектс дивелъпмънтˮ ООД

Уведомление с Вх. № АО-2736/26.05.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2736/26.05.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане на резервоарно стопанство, с авторазтоварище, в границите на поземлени имоти с идентификатори 47336.82.54 и 47336.82.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе. Планира се, на площадката, да са налични следните подобекти:

  1. Два резервоара, всеки с обем 1000 куб.м., за съхранение на дестилиран глицерин с изолация и подгрев;
  2. Един резервоар, с обем 1950 куб.м., за съхранение на метанол;
  1. Един резервоар, с обем 390 куб.м., за съхранение на натриев метилат;
  1. Два резервоара, всеки с обем 2000 куб.м., за съхранение на растителни масла;
  2. Авторазтоварище;
  3. Помпена станция;
  4. Естакада.

Възложител – „Еф Ди Комерс“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2664/19.05.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2664/19.05.2022 г. за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води чрез тръбен кладенец с цел изграждане на автоматична система за капково напояване на кориандър”. ИП на възложителя е свързано с изграждане на автоматична система за капково напояване на кориандър на земно ниво, която да обхване поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 78238.23.8, 78238.23.21, 78238.23.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Цар Самуил, общ. Тутракан с обща площ около 700 дка. Водоизточника който ще се използва е тръбен кладенец, разположен в ПИ 78238.23.8 по КК и КР на с. Цар Самуил, възложител „Планет Груп ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2630/18.05.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2630/18.05.2022 г. за инвестиционно предложение „Извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ с идентификатор 41143.502.75 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра” с възложител „Водстрой България” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2595/16.05.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2595/16.05.2022 г. за инвестиционно предложение:

„Подробен устройствен план–Изменение на план за регулация и застрояване ПУП-ИПРЗ за УПИ I-1341, 1342, 1959 и УПИ II-1341, 1342, 1343, 1959, кв. 165, гр. Ветово, община Ветово”.

Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ I-1341, 1342, 1959 и УПИ II-1341, 1342, 1343, 1959, кв. 165, гр. Ветово, община Ветово”.

Възложител – „ДИ СИ ДИ КОРЕКТˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2578/13.05.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2578/13.05.2022 г. за инвестиционно предложение „Парен котел за производство на технологична пара, посредством изгаряне на пшенична и рапична слама” с местоположение ПИ с идентификатор 47336.82.59 по КККР на гр. Мартен, община Русе, възложител „Оберьостерайхише биодизел България” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2537-12.05.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2537-12.05.2022 г. за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с планоснимачен номер 996, за който е отреден парцел I, кв.83 по плана на село Мортагоново, община Разград с цел изграждане на пелетно стопанство и монтиране на фотоволтаични панели, възложител „Дени Дин“ ЕООД.

Галерия