За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-2595/16.05.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2595/16.05.2022 г. за инвестиционно предложение:

„Подробен устройствен план–Изменение на план за регулация и застрояване ПУП-ИПРЗ за УПИ I-1341, 1342, 1959 и УПИ II-1341, 1342, 1343, 1959, кв. 165, гр. Ветово, община Ветово”.

Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ I-1341, 1342, 1959 и УПИ II-1341, 1342, 1343, 1959, кв. 165, гр. Ветово, община Ветово”.

Възложител – „ДИ СИ ДИ КОРЕКТˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2578/13.05.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2578/13.05.2022 г. за инвестиционно предложение „Парен котел за производство на технологична пара, посредством изгаряне на пшенична и рапична слама” с местоположение ПИ с идентификатор 47336.82.59 по КККР на гр. Мартен, община Русе, възложител „Оберьостерайхише биодизел България” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2537-12.05.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2537-12.05.2022 г. за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с планоснимачен номер 996, за който е отреден парцел I, кв.83 по плана на село Мортагоново, община Разград с цел изграждане на пелетно стопанство и монтиране на фотоволтаични панели, възложител „Дени Дин“ ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-2530/11.05.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2530/11.05.2022 г. за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)”, с местоположение част (500 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 61710.506.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, възложител „Дайер трейдˮ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-2520/10.05.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2520/10.05.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с прогнозна инсталирана мощност от 9.5 MW, в границите на поземлен имот с идентификатор 32874.13.171 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Исперих.  

Възложители – Община Исперих и „Сънрайс Електрик“ ООД

Уведомление с вх. № АО-2488/09.05.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2488/09.05.2022 г. за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 63427.178.114 и 63427.178.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на „Буферен паркингˮ, възложител Община Русе

Уведомление с Вх. № АО-2374/27.04.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2374/27.04.2022 г. за инвестиционно предложение за създаване на трайно насаждение от липа и дъб, в границите на поземлен имот с идентификатор 00415.153.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Алфатар.  

Възложител – „Поповци“ ООД

Уведомление с вх. № АО-2342/26.04.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2342/26.04.2022 г. за инвестиционно предложение „Инсталиране на вятърен генератор с мощност до 3MW (вкл.)“ в ПИ с идентификатор 02083.29.33 по КК и КР на град Бабово, община Сливо поле.

Уведомление с Вх. № АО-1681/18.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-1681/18.03.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с мощност до 5000 kW, в границите на поземлен имот с идентификатор 61710.501.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград.  

Възложител – „БУЛМАСО“ АД

Галерия