За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-1825/25.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1825/25.03.2022 г. за инвестиционно предложение за „Предприятие за преработка на зеленчуци и автоновма фотоволтаична електроцентрала в сграда с идентификатор 70860.507.58.1.3, с. Стражец, обл. Разград”.          

Възложител – „ХЕПИ ЧИК” ЕООД

 

 

 

Уведомление с вх. № АО-1796/24.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1796/24.03.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на млекопреработващо предприятие и фотоволтаичен парк за собствени нужди” с местоположение УПИ XII-за производствена и складова дейност, кв. 34 по плана на с. Дянково, общ. Разград и Възложител – „РАМАРИС” ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) с вх. № АО-4944/27.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление за инвестиционно предложение (ИП) с вх. № АО-4944/27.09.2021 г. и внесена допълнителна информация с вх. №№ АО-4944-(2)/01.12.2021 г., АО-4944-(3)/03.12.2021 г. и АО-4944-(7)/17.02.2022 г. за „Изграждане на автоматизирана торовнасяща система за 20 дка круши и 25 дка череши”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 32095.131.1, 32095.131.2, 32095.131.3, 32095.124.1, 32095.124.2, 32095.124.3, 32095.124.4, 32095.124.8 и 32095.124.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. Иваново

Възложител – ЗП Н. Ненов

 

Уведомление с вх. № АО-1512/10.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1512/10.03.2022 г. за инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на съществуващи площадки за дейности с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” с местоположение поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 63427.8.522, 63427.8.1143 (действащи площадки), 63427.8.529 и 63427.8.1419 (имоти в които ще се разшири дейността на дружеството) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „Мегапартсˮ ООД

Уведомление с Вх. № АО-1544/11.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-1544/11.03.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане на открит паркинг за тежкотоварни автомобили с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.299.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе.  

Възложител – ЕТ „НУНКИ – МИХАИЛ ХАНДЖИЕВ“

Уведомление с вх. № АО-1512/10.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1512/10.03.2022 г. за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61710.605.800 от мера в нива”. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 61710.605.800 по КККР на гр. Разград.

Възложител – В. А. Жечев

 

 

Уведомление с Вх. № АО-1431/08.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-1431/08.03.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане на ферма за отглеждане на едър рогат добитък (крави и телета месодайно направление) в границите на ПИ с идентификатор 24092.102.10 по КК и КР на с. Бели Лом, общ. Лозница.  

Възложител – С. Салимов

Уведомление с вх. № АО-1295/01.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1295/01.03.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия в ПИ 36364.13.10 по КККР на с. Каран Върбовка, 54362.38.104 и 54362.36.131 по КККР на с. Острица и 36703.92.257 по КККР на с. Кацелово, общ. Две могили, обл. Русе” с възложител „ГРИЙН ПРОДЖЕКТС ДИВЕЛЪПМЪНТ” ООД

Уведомление с Вх. № АО-1280/28.02.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-1280/28.02.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане на цех за транжиране на червено месо, производство на мляно месо, месни заготовки и месни продукти, с местоположение УПИ VII-980, кв. 17 по плана на с. Дянково, общ. Разград.  

Възложител – „Низам Анимал“ ЕООД

Галерия