За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-440/23.01.2024. г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-440/23.01.2024 г. за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел напояване на 300 дка трайни насаждения – бадеми” с възложител „Ариес-14ˮ ООД

Уведомление с Вх. № АО-391/22.01.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-391/22.01.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец, в границите на поземлен имот с идентификатор 12022.28.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Вокил, общ. Дулово, за водовземане от подземни води за целите на напояване на земеделски култури.

Възложител –  Ф. Исмаил.

Уведомление с вх. № АО-383/22.01.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-383/22.01.2024 г. за инвестиционно предложение за „Производство, съхранение, продажба и собствено потребление на зелен водород с капацитет от 10 до 50 кг/час”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.107.38 по КККР на гр. Русе  и  възложител „ДАР-80” ООД

Уведомление с вх. № АО-227/12.01.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-227/12.01.2024 г. за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващо и монтаж на ново технологично оборудване в съществуващ цех Вагонен”, с местоположение УПИ LXIII-1449пп, гр. Русе, обл. Русе, съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.1449.1, и  възложител „Индустриален Парк ЛВЗ” ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-232/12.01.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-232/12.01.2024 г. за изготвяне на ПУП-ПЗ в обхват ПИ с идентификатор 63427.309.28 по КК и КР на град Русе с цел промяна предназначението на земята и изграждане на пълначна станция за транспортируеми съоръжения под налягане за компресиран природен газ (КПГ) и КПГ за МПС с възложител „М-ГАЗ“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-182/11.01.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-182/11.01.2024 г. за инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Ветово-ТГ, участък Север”, разположено в землището на с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе, с възложител „Каолин“ ЕАД, с възложител „Каолин” ЕАД

Уведомление с вх. № АО-6498/29.12.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-6498/29.12.2023 г. и внесена допълнителна информация с вх. №№ АО-6498-(4)/22.01.2024 г. и АО-6498-(7)/31.01.2024 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение за производство на студено пресовани сокове”, с местоположение УПИ XXV, кв 68 по плана на с. Червена вода, общ. Русе с възложител „МН-Русе 3ˮ ООД

Уведомление с вх. № АО-6417/20.12.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-6417/20.12.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на 14 815 броя кокошки носачки”, с местоположение УПИ IX по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово и с възложител „КЛАС-КОМЕРС-2ˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-6416/20.12.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-6416/20.12.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на складово стопанство и експлоатационен център за камиони в имоти с идентификатори 63427.78.78 и 63427.78.79 по КККР на гр. Русе” с възложители „ВЕНИДАН” ЕООД и „ХИМ КОМЕРС 2009” ЕООД

Галерия