За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-2882/19.05.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2882/19.05.2021 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за компресиран природен газ – ГРП, бутилкови групи и площадков газопровод до производствени сгради в ПИ с идентификатор 63427.11.148 по КК и КР на град Русе“.

 

Възложител – „Дичияˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2691/11.05.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2691/11.05.2021 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за нанасяне на повърхностни полимерни покрития върху стоманени/ламаринени рулони”, с местоположение: УПИ XX-1459, кв.1002 по плана на град Русе.

Възложител – „ТРУД“ АД

Уведомление с вх. № АО-2233/14.04.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2233/14.04.2021 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за производство на латексови продукти ” с местоположение: УПИ XX-1444, Източна промишлена зона, гр. Русе.

Възложител – ДД Логистика ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2791/14.05.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2791/14.05.2021 г., за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за Завод за пенолатексови изделия (водоснабдяване за промишлени цели)”, в ПИ с идентификатор 07603.502.596, гр. Бяла.

Възложител – „ЕКОН-91“ ООД, ЕИК 117008223

Уведомление с вх. № АО-2668/11.05.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2668/11.05.2021 г., за инвестиционно предложение за „Изграждане на капково напояване с пивоти на площ от 3 698 дка”, с местоположение: имоти № № 009003, 009004, 009006, 009007, 009008, 009010, 009009 в землището на с. Черногор, община Главиница.

Възложител – „ЧЕРНОГОР АГРО“ ООД, ЕИК 118548489

Уведомление с вх. № АО-2290/16.04.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2290/16.04.2021 г. за инвестиционно предложение за „Площадка с размери 19.00х9.00м и газопровод за пълнене и съхранение на многоелементни газови контейнери с природен газ на съществуваща компресорна станция с РП № СТ-05-928/10.08.2009 г., находяща се в с. Пороище, общ. Разград, местност „Боаза”(ПИ с идентификатор 59416.5.20 по КККР на с. Пороище)”

Възложител – „ДИД-СНЕЖАНА ДАМЯНОВА” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2527/28.04.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2527/28.04.2021 г. за инвестиционно предложение за промяна в параметрите на съгласувано инвестиционно предложение на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД за „Междинно складово стопанство – Разширение 1“ с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе /номер по предходен план УПИ IV-220/. Промяната се състои в замяна на вида на съхраняваното вещество, в съществуващ резервоар с обем 2 000 куб.м., а именно вместо готови масла и базови фракции да се съхранява битум.

Възложител – „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД, ЕИК 121516626

Уведомление с вх. № АО-2495/27.04.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2495/27.04.2021 г. за инвестиционно предложение за разширяване и реорганизация на складовата площ с цел по-ефективно опериране на територията на складовата база за доставка, търговия и дистрибуция с химически суровини и материали, с адрес: гр. Русе 7004, ул. „Академик Михаил Арнаудов“ № 3.

Възложител – „Сафик-Алкан Химснаб” АД, ЕИК 203597506

Уведомление за инвестиционно предложение (УИП) с вх. № АО-1883/30.03.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление за инвестиционно предложение (УИП) с вх. № АО-1883/30.03.2020 г. и внесена допълнителна информация с вх. № АО-1883-(2)/16.04.2021 г. за „Изграждане на бизнес център с жилищна част и подземни гаражи”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.5546 (номер по предходен план XIX-5094, кв. 418) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Възложител – „Проект Русеˮ АД

Галерия