За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с Вх. № АО-5189/03.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5189/03.11.2022 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на заместваща мощност на площадката на „Топлофикация - Разград“ АД – инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в границите на поземлен имот с идентификатор 61710.501.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград. Използваното гориво ще природен газ. След осъществяване на ИП, горивните инсталации ще включват следните входящи топлинни мощности:

  1. Ко-генератор № 1 – 4.624 MW;
  2. Ко-генератор № 2 – 4.624 MW;
  3. Водогреен котел ВГК № 4 – 3 MW;
  4. Водогреен котел ВГК № 5 – 4.3 MW;
  5. Парен котел ПК № 4 – 2.5 MW.

Възложител – „Топлофикация - Разград“ АД

 

 

Уведомление с Вх. № АО-5200/03.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5200/03.11.2022 г. за устройствен план и инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаичен парк, логистичен център и обслужващи сгради с местоположение поземлен имот с идентификатор 80460.285.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе. Проектът е свързан с разработването на Подробен устройствен план – План за застрояване с цел отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“.

Възложител – „НЕТСОЛАР“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5171/02.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5171/02.11.2022 г. за инвестиционно предложение за „Енергийно стопанство за производство на електроенергия и топла вода чрез биомаса” с местоположение ПИ с идентификатор 29218.91.13 по КККР на с. Желязковец, общ. Самуил, възложител „Ориент 2000” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5158/02.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5158/02.11.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на 47680 бр. кокошки носачки” с местоположение поземлен имот с идентификатор 67526.58.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смилец, общ. Силистра., възложител „Агросем-ПКМˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5111/31.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5111/31.10.2022 г. за за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 69078.150.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старо село, общ. Тутракан и последващо изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до  1 300 kW, възложител „ВЕИ Старо селоˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5068/27.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5068/27.10.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 480 kW и трафопост 20 kV” с местоположение УПИ III-116, кв. 27 по плана на с. Гарван, общ. Ситово, възложител „ЕЛ ДЖИ ЕНЕРДЖИ” ООД

Уведомление с вх. № АО-5021/25.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5021/25.10.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност до 470.93 kW” с местоположение поземлен имот с идентификатор 81150.721.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чернолик, общ. Дулово, възложител „Моника 871ˮ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-4982/21.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4982/21.10.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане на съоръжения за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала /ФвЕЦ/ „Кацелово 195 MW“ към електропреносната мрежа  - въздушен електропровод 220 kV, възлова станция в поземлен имот с идентификатор 20184.42.107 в землището на гр. Две могили и въздушни електропроводи 400 kV до ВЕЛ „Стрелец“ в землищата на с. Пепелина с. Острица, с. Чилнов, с. Широково и гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, както е предоставена и допълнителна информация (регистър на засегнатите имоти) с Вх. № АО-4982-2/01.12.2022 г.

Възложител – „ГРИЙН ПРОДЖЕКТС ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ООД

Уведомление с Вх. № АО-4932/19.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4932/19.10.2022 г. за инвестиционно предложение за доставка и въвеждане в експлоатация на два броя когенерационни мощности, използващи като гориво природен газ, в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „Топлофикация Русе“ АД

Галерия