За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-5808/21.11.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5808/21.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Ново трасе на част от ВЕЛ 110 kV „Каменово” в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе” с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД

Уведомление с Вх. № АО-5733/16.11.2023 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-5733/16.11.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия, с местоположение поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово.

Възложител –  „Гелиг“ ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-5745/16.11.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5745/16.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за пречистване на промишлени отпадъчни води от производствената площадка на „Оргахим Резинс“ АД” с местоположение ПИ с идентификатор 6427.3.732 по КК и КР на град Русе, възложител ОРГАХИМ РЕЗИНС АД

Уведомление с вх. № АО-5529/06.11.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5529/06.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство на газови инсталации – монтаж на резервоар V=54м3 и газови инсталации на втечнени въглеводородни газове (ВВГ) пропан бутан за захранване на асфалтосмесител в Асфалтова база” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.10.1812 по КК и КР гр. Русе, кв. Средна кула, възложител „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“АД.

Уведомление с вх. № АО-5403/27.10.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5403/27.10.2023 г. за инвестиционно предложение за „Цех за механизирано производство на сирене и UHT-мляко и вътрешно преустройство на производство на млечни продукти – Промяна по време на строителство и обособяване на цех за сладолед в УПИ CIV „Производствени и складови дейности”, кв. 105 по ПУП на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград”, възложител „МАКЛЕР КОМЕРС” ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-5296/23.10.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5296/23.10.2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на капково напояване на 285 дка ниви в землището на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград”, с местоположение ПИ с идентификатори 44166.135.4, 44166.135.5, 44166.135.6 и 44166.135.7 по КККР на гр. Лозница, възложител ЕТ „Станислав Желев”

Уведомление с вх. № АО-5272/19.10.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5272/19.10.2023 г. за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 41143.503.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра, възложител „ВМ Тръксˮ ООД

Уведомление с вх. № АО-5243/18.10.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5243/18.10.2023 г. за инвестиционно предложение за „Промяна на горивната система на съществуващ маслогреен котел към участък „Глицеролиза“ на предприятие за производство на растителни масла и биодизел“, с местоположение: УПИ VII-1158пп, УПИ VIII-1158пп, кв.119 и УПИ V-1158 по плана на град Сливо поле, възложител „АСТРА ГРИЙНПЛАНТ“ ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-5248/18.10.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5248/18.10.2023 г. за инвестиционно предложение за „Складово стопанство за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан и неговите смеси с дейност – доставка, складиране и експедиция на пропан, бутан и пропан-бутан, смесване на пропан с бутан и пропан-бутан с авто и ж.п. естакади, транспорт със специализирани автоцистерни и търговска дейност към широка дистрибуторска мрежа или към крайни клиенти на втечнен нефтен газ (LPG)“ в град Разград, възложител „НОРД ГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Галерия