За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-5215/11.12.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5215/11.12.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Цех за производство на мътни натурални сокове и семкови пловоде /ябълки и круши/”, с местоположение: ПИ №0.1504 по плана на село Николово, община Русе

Възложител – ГАЯ ДЖУС ООД, град Мартен

Уведомление с вх. № АО-5225/11.12.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5225/11.12.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Допълване на вида на отпадъците, които се приемат за оползоторяване в съществуваща инсталация за рециклиране на строителни отпадъци, разположена в ПИ с идентификатор 63427.92.6 по КК и КР на гр. Русе, местност „Под Ормана”

Възложител – „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5114/03.12.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5114/03.12.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Реконструкция, преустройство и изграждане на пристройка на част от съществуваща сграда с идентификатор 63427.3.732.4 цех ПВА с цел обособяване на складово помещение за съхранение на готов продукт – различни видове смоли: алкидни, акрилатни и полиестерни”  

Възложител – „Оргахим Резинс” АД

Уведомление с вх. № АО-5067/01.12.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5067/01.12.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Изграждане на съоръжения за аквапоника, хидропоника за аквакултури и лаборатория за безпочвено отглеждане на зеленчуци ”, с местоположение: поземлен имот (ПИ) 1, кв. 85 по плана на с. Новград, община Ценово

Възложител – „Гроу фабрикˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5041/30.11.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5041/30.11.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Изграждане на модулна станция за зареждане с дизелово гориво за ведомствени нужди“, с местоположение  ПИ с идентификатор 63427.183.22 по КК и КР на гр. Русе

Възложител – ЕТ "АТАНАСОВ-АТАНАС АТАНАСОВ"

Уведомление с вх. № АО-4939/24.11.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4939/24.11.2020 г. за инвестиционно предложение за „Извършване на дейност шредиране с мобилен шредер на площадка за третиране на отпадъци № 1, с адрес гр. Русе, бул. „Тутраканˮ № 30-Аˮ

Възложител – „Никтранс” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4858/17.11.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4858/17.11.2020 г. за инвестиционно предложение за изграждане на модулна станция за дизелово гориво и газоколонка за компресиран природен газ в УПИ CIV - „Производствени и складови дейности“, кв. 105 по плана на с. Брестовене, общ. Завет

Възложител – „Маклер-комерс” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4846/16.11.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4846/16.11.2020 г. за инвестиционно предложение за „Населване и оборудване на съществуваща животновъдна сграда (свинарник) за отглеждане на 200 броя свине – 10 броя свине майки и техните приплоди за угояванеˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66158.131.11 по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Семерджиево, община Русе.

Възложител – „ЦБ ЦВЕТАНОВИˮ ЕООД, ЕИК 206207431

 

Уведомление с вх. № АО-4613/30.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4613/30.10.2020 г. за инвестиционно предложение за “Изграждане на птицекланица и монтиране на мобилен инсинератор“. Местоположението на площадката е в границите на поземлен имот с идентификатор 83524.50.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шуменци, общ. Тутракан.

Възложител – „АА Фарма“ ЕООД, ЕИК 201415154

 

Галерия