За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-2610/18.06.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2610/18.06.2020 г. за инвестиционно предложение за разширение и реконструкция на депо за светли нефтопродукти в „Свободна зона - Русе“ ЕАД със следните етапи:

  • Етап 1: Реализация на инсталация за приемане и експедиция на авиационно гориво JET A-1;
  • Етап 2: Подмяна на резервоари за противопожарна вода с обем 500 куб.м. - един брой и 1000 куб.м. - един брой.

Местоположение на депото за светли продукти е в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.128.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „Свободна зона - Русе“ ЕАД, ЕИК 117001983

Уведомление с вх. № АО-2610/18.06.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2610/18.06.2020 г. за инвестиционно предложение за разширение и реконструкция на депо за светли нефтопродукти в „Свободна зона - Русе“ ЕАД със следните етапи:

  • Етап 1: Реализация на инсталация за приемане и експедиция на авиационно гориво JET A-1;
  • Етап 2: Подмяна на резервоари за противопожарна вода с обем 500 куб.м. - един брой и 1000 куб.м. - един брой.

Местоположение на депото за светли продукти е в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.128.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „Свободна зона - Русе“ ЕАД, ЕИК 117001983

Уведомление с вх. № АО-2588/17.06.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2588/17.06.2020 г. за инвестиционно предложение за закупуване и монтиране на:

- Инсинератор за изгаряне/обезвреждане на отпадъци от животни;

- Машина за товарене и извозване на животински отпадъци;

- Автоматизиран робот за почистване на стопанства;

-Машина за семепочистване и обезпаразитяване на семена от житни култури,

по Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

Възложител – „ВАРДМЕКС“ ЕООД

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление с вх. № АО-2440/04.06.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2440/04.06.2020 г. за инвестиционно предложение – „Оптимизация на основните процеси на снаредяване (пресоване, заливане, шнековане) във взривните участъци на площадката на „Дунарит“ АД“.

Възложител –„Дунарит“ АД, ЕИК 129006931

Уведомление с вх. № АО-2345/29.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2345/29.05.2020 г. за инвестиционно предложение за „Монтаж и експлоатация на три броя когенератори с гориво природен газ“ Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 63427.8.37 (сграда с идентификатор 63427.8.37.70) по КК и КР на гр. Русе

Възложител – „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД

Уведомление с вх. № АО-2300/27.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2300/27.05.2020 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 10 бр. овце и 85 бр. козиˮ

Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ IX, кв. 60, образуван от имот 528 по плана на с. Лудогорци, община Исперих.

Възложител – И. Х.

Уведомление с вх. № АО-2273/26.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2273/26.05.2020 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец в имот с идентификатор 00895.506.85 по КККР на с. Айдемир, общ. Силистра“.

Възложител – Индустриална зона-Силистра ЕАД

 

Уведомление с вх. № АО-2301/27.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2301/27.05.2020 г., за инвестиционно предложение – „Функциониране на животновъден обект (търпим строеж), за отглеждане на 18 броя едър рогат добитък, с местоположение на площадката УПИ VI-51, кв. 5 по плана на с. Свещари, общ. Исперих“.

Възложител – И. И.

 

 

Уведомление с вх. № АО-2257/22.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2257/22.05.2020 г. за инвестиционно предложение за „Промяна на начина на трайно ползване на имот от пасище в нива“, с местоположение ПИ с идентификатор 05611.27.1 по КК и КР на гр. Борово, общ. Борово

Възложител – „ДЕЛТА“ ЕООД

 

Галерия