За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-1213/01.03.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1213/01.03.2021 г.  за  „Промяна начина на трайно ползване на земеделски имот (пасище) в обработваема земя в поземлен имот с идентификатор 63668.76.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ряхово, община Сливо поле” и становище на Областна дирекция „Земеделиеˮ – гр. Русе с вх. № АО-1213-(3)/23.03.2021 г.

Възложител – Община Сливо поле

Уведомление с вх. № АО-1147/24.02.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1147/24.02.2021 г. за инвестиционно предложение за монтиране на линия за пакетиране на прясно мляко, по технология „UHT-мляко“, в новопланиран цех за механизирано производство на сирене с местоположение УПИ CIV - „Производствени и складови дейности“, кв. 105 по плана на с. Брестовене, общ. Завет.

Възложител – „Маклер-Комерс” ЕООД, ЕИК 125547473

Уведомление с вх. № АО-789/10.02.2021 г.

 В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-789/10.02.2021 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на 1 (един) брой резервен тръбен кладенец ТК-2 в Птицекомбинат „Градус”, в поземлен имот с идентификатор 80460.13.175 по КККР на с. Червена вода, община Русе.

 Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 80460.13.175 по КККР на с. Червена вода, община Русе.

Възложител – “ГРАДУС-98” АД

 

Уведомление с вх. № АО-789/10.02.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-789/10.02.2021 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на 1 (един) брой резервен тръбен кладенец ТК-2 в Птицекомбинат „Градус”, в поземлен имот с идентификатор 80460.13.175 по КККР на с. Червена вода, община Русе.

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 80460.13.175 по КККР на с. Червена вода, община Русе.

Възложител – “ГРАДУС-98” АД

Уведомление с вх. № АО-809/10.02.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-809/10.02.2021 г. за изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и  застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 66425.501.778 по КК и КР на гр. Силистра (УПИ ІІ 778 за стопанска дейност, автомобилна школа, кв. 69 по плана на извън ЦГЧ на гр. Силистра).  В рамките на плана за застрояване, възложителят предвижда да реализира инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на търговски център и паркинг” със застроена площ 3900 кв.м.

    

     Възложител – „ИЛИ-Д“ ООД 

Уведомление с вх. № АО-479/27.01.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-479/27.01.2021 г. за инвестиционно предложение за „Добив на строителни материали в находище „Батин-Канарите 2” – варовици за хидротехнически съоръжения, с. Горно Абланово, община Борово, област Русе”,

Инвестиционното предложение ще се реализира в част от имоти №№ 000053, 000055, 000056, 000057, 000058 и 000059 в землището на с. Горно Абланово, община Борово

Възложител – “Скални материали” АД

Уведомление с вх. № АО-519/29.01.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-519/29.01.2021 г., за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за добиване на вода за производствени нужди“ с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.323 по КК и КР на град Русе.

Възложител – „Приста ойл холдинг“ ЕАД.

Уведомление с вх. № АО-143/13.01.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-143/13.01.2021 г. и допълнителна информация с вх. № АО-143-(2)/01.02.2021 г за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение в имот с идентификатор 66295.342.10 в стопанския двор на с. Сеслав, община Кубрат”,

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 66295.342.10, с. Сеслав, община Кубрат

Възложител – ЗП Хасанов

 

 

Уведомление с вх. № АО-151/13.01.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-151/13.01.2021 г., за инвестиционно предложение за изменение на част от трасе на директен разпределителен газопровод за захранване на бъдеща производствена площадка, за производство на продукти от индустриални минерали, разположена в гр. Дулово – Промишлена зона - Юг.

Възложител – „КАОЛИН“ ЕАД, ЕИК 827182866.

Галерия