За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-5067/01.12.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5067/01.12.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Изграждане на съоръжения за аквапоника, хидропоника за аквакултури и лаборатория за безпочвено отглеждане на зеленчуци ”, с местоположение: поземлен имот (ПИ) 1, кв. 85 по плана на с. Новград, община Ценово

Възложител – „Гроу фабрикˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5041/30.11.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5041/30.11.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Изграждане на модулна станция за зареждане с дизелово гориво за ведомствени нужди“, с местоположение  ПИ с идентификатор 63427.183.22 по КК и КР на гр. Русе

Възложител – ЕТ "АТАНАСОВ-АТАНАС АТАНАСОВ"

Уведомление с вх. № АО-4939/24.11.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4939/24.11.2020 г. за инвестиционно предложение за „Извършване на дейност шредиране с мобилен шредер на площадка за третиране на отпадъци № 1, с адрес гр. Русе, бул. „Тутраканˮ № 30-Аˮ

Възложител – „Никтранс” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4858/17.11.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4858/17.11.2020 г. за инвестиционно предложение за изграждане на модулна станция за дизелово гориво и газоколонка за компресиран природен газ в УПИ CIV - „Производствени и складови дейности“, кв. 105 по плана на с. Брестовене, общ. Завет

Възложител – „Маклер-комерс” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4846/16.11.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4846/16.11.2020 г. за инвестиционно предложение за „Населване и оборудване на съществуваща животновъдна сграда (свинарник) за отглеждане на 200 броя свине – 10 броя свине майки и техните приплоди за угояванеˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66158.131.11 по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Семерджиево, община Русе.

Възложител – „ЦБ ЦВЕТАНОВИˮ ЕООД, ЕИК 206207431

 

Уведомление с вх. № АО-4613/30.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4613/30.10.2020 г. за инвестиционно предложение за “Изграждане на птицекланица и монтиране на мобилен инсинератор“. Местоположението на площадката е в границите на поземлен имот с идентификатор 83524.50.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шуменци, общ. Тутракан.

Възложител – „АА Фарма“ ЕООД, ЕИК 201415154

 

Уведомление с вх. № АО-4694/05.11.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4694/05.11.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Изграждане на водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 63427.5.328 по КККР на гр. Русе”

Възложител – ТПК Прогрес-гр. Русе

Уведомление с вх. № АО-4617/30.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4617/30.10.2020 г. за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 02083.29.78 по КККР на с. Бабово, общ. Сливо поле и изграждане на бензиностанция и газостанция

Възложител – „Левис 92” ЕООД

Уведомление с вх. № АО - 4297/08.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление за инвестиционно предложение:

-           Изключване на поземлен имот с идентификатор 63427.60.23 по КК и КР на град Русе от обхвата на площадката на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан - РСУО;

-           Прецизиране капацитета на клетките за неопасни отпадъци, изразен като тонове депонирани отпадъци;

-           Осигуряване на възможност отпадък с код и наименование 19 12 09 минерали (напр. пясък, камъни), образуван след сортиране на смесени битови отпадъци в инсталация за сепариране и от работата на инсталацията за анаеробно разграждане и компостиране (последните две не са изградени) да се използва за подравняване/запръстяване на клетки за неопасни отпадъци.

Възложител – Община Русе

Галерия