За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-2257/22.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2257/22.05.2020 г. за инвестиционно предложение за „Промяна на начина на трайно ползване на имот от пасище в нива“, с местоположение ПИ с идентификатор 05611.27.1 по КК и КР на гр. Борово, общ. Борово

Възложител – „ДЕЛТА“ ЕООД

 

Уведомление с вх. № АО-2252/21.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2252/21.05.2020 г. за инвестиционно предложение „Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти, собственост на Община Цар Калоян, находящи се в землищата на с. Езерче и гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, от пасища, мери-публична общинска собственост в ниви - частна общинска собственост”, с местоположение ПИ с идентификатори 27156.1.5 и 27156.25.8 по КККР на с. Езерче и ПИ с идентификатори 77308.167.14, 77308.331.34 и 77308.349.22по КККР на гр. Цар Калоян

Възложител – Община Цар Калоян

Уведомление с вх. № АО-2189/15.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2189/15.05.2020 г. за инвестиционно предложение за разширение на технологична линия за преработка на вторична хартия и производство на овоцелни опаковки за яйца и други асортименти. С планираното разширение се увеличава производствения капацитет от 3000 броя на 4500 броя кори за яйца на час. Площадката е с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.614 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „Брани-90“ ООД, ЕИК 117622470

Уведомление с вх. № АО-2203/18.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2203/18.05.2020 г. за инвестиционно предложение за производство на цилиндрови глави от алуминиева сплав, с използване на сърца произведени по неорганична технология, в съществуващ завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.333.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „Монтюпе“ ЕООД, ЕИК 131429080

Уведомление с вх. № АО-2148/13.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2148/13.05.2020 г., за инвестиционно предложение „Създаване на животновъдна ферма за отглеждане на прасета с капацитет до 10 броя свине-майки и техните приплоди“, с местоположение  местоположение  ПИ № 338, кв. 63 по плана на с. Кацелово

Възложител – Б. Н. Х., с. Кацелово, община Две могили

Уведомление с вх. № АО-2153/13.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2153/13.05.2020 г., за инвестиционно предложение за възобновяване на дейността на свинеферма, за угояване на свине, с местоположение поземлен имот с идентификатор 47336.8.351 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Мартен, община Русе. В обхвата на инвестиционната инициатива ще се извърши реновиране и модернизиране на съществуващи селскостопански сгради. Заявеният капацитет на работа е до 1 980 броя прасета за угояване.

Възложител –„Свинекомплекс-Голямо Враново-Инвест“ АД, ЕИК 117048869

 

Уведомление с вх. № АО-2065/07.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2065/07.05.2020 г. уведомление за инвестиционно предложение „Актуализиране и оптимизиране на разходните норми на отпадъците, генерирани от дейността на дружеството; обособяване на склад за съхранение до 50 тона и площадка за предварително съхранение на генерераните отпадъци; въвеждане на дейност с код R12 „шредиране на опасни отпадъци“ на площадката на горивната инсталация; включване на нов отпадък с код 19 12 11* - други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества; сграда за предварително съхранение на неопасни отпадъци на територията на горивната инсталация“

Възложител – Грийнбърн ЕООД, гр. Разград

Уведомление с вх. № АО-1977/29.04.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1977/29.04.2020 г. за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 10759.67.5 по КК и КР на с. Веселина, общ. Лозница и отреждането му „за производствени и складови дейности“ в урбанизирана територия, с цел изграждане на животновъдна ферма за дребен рогат добитък с капацитет до 200 животни

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 10759.67.5 по КК и КР на с. Веселина, общ. Лозница

Възложител – Р. М. С.

Уведомление с вх. № АО-1977/29.04.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1977/29.04.2020 г. за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 10759.67.5 по КК и КР на с. Веселина, общ. Лозница и отреждането му „за производствени и складови дейности“ в урбанизирана територия, с цел изграждане на животновъдна ферма за дребен рогат добитък с капацитет до 200 животни

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 10759.67.5 по КК и КР на с. Веселина, общ. Лозница

Възложител – Р. М. С.

Галерия