За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-1923/19.04.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1923/19.04.2019 г.  за инвестиционно предложение за „Оборудване на съществуваща сграда с цел отглеждане на птици – бройлери с капацитет 60 000 места за бройлери“, с местоположение ПИ с идентификатор  15953.65.752  по КК и КР на с. Голям Поровец, община Исперих.

Възложител – „НИКОЛОВИ ГРУП 19” ООД, ЕИК 205459753.

Уведомление с вх. № АО-1904/19.04.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1904/19.04.2019 г. за инвестиционно предложение „Подмяна на амортизирано технологично оборудване с ново и привеждане в съответствие на наименованието на работните инсталации с новите административни промени във фирмата“ в ПИ с идентификатори 61710.503.6305, 61710.503.6308 по КК и КР на град Разград.

Възложител: Биовет АД – клон Разград

Уведомление с вх. № АО-1684/05.04.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1684/05.04.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за за „Преустройство на Газстанция за зареждане с компресиран газ в комбинирана газстанция и бензиностанция, подмяна на съществуващи газови колонки с комбинирани (за светли горива и газ)“ с местоположение УПИ І-551, кв. 534, по плана на гр. Русе.

Възложител – „М-Газ“ ЕООД

 

Уведомление с вх. № АО-1867/18.04.2019 г.

     В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1867/18.04.2019 г. за инвестиционно предложение за за „Изземване на наносни отложения с плаващо средство от възобновяемия запас на река Дунав в участък от км 502,500 до 500,200”.

     Възложител – „ДДФ ИНВЕСТ” АД, ЕИК 117070029

Уведомление с вх. № АО-1808/15.04.2019 г.

 В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1808/15.04.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на собствен водоизточник на подземни води – тръбен кладенец за напояване на земеделски земи в землищет на с. Тръстеник, общ. Ивановос местоположение имот № 182002 в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново.

Възложител – „Терра Глоуб“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-1877/08.04.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1877/08.04.2019 г. за изработване на подробен утройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 61710.502.1223 по КК и КР на град Разград, с който се предвижда разделянето му на два УПИ, в които се планира проектиране и изграждане на триетажна сграда с обществено предназначение и храм с височина до 9м и до 3бр. етажи

Възложители – Нехрибан Исмаил

Съюз на църквите и адвентистите от седмия ден

 

Уведомление с вх. № АО-1695/08.04.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1695/08.04.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Строителен хипермаркет „Алфа-Трейд”,  с местоположение  ПИ с идентификатор 61710.505.7389 по КККР на гр. Разград (номер по предходен план УПИ LXXIX-7389, кв. 334 по плана на гр. Разград)

Възложител – „Алфа Трейд” ООД

Уведомление с вх. № АО-1056/05.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1056/05.03.2019 г. за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 77342.13.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хотанца, общ. Русе, предвиждащ обособяване на площадка за дейност по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

Възложител – „Боневи 2000“ ЕООД, ЕИК 205171181.

Уведомление с вх. № АО-1417/26.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1417/26.03.2019 г. за инвестиционно предложение за промяна предназначението на масивна селскостопанска сграда, част от животновъдна ферма, в мандра за производство на млечни продукти с капацитет 1 т постъпващо мляко за преработка на ден. Площадката е с местоположение поземлен имот с идентификатор 63668.152.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ряхово, общ. Сливо поле. 

Възложител – Производствено Потребителна Кооперация „Надежда-Ряхово“, ЕИК 117029395.

Галерия