За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-4192/02.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4192/02.10.2020 г. за инвестиционно предложение за “Изграждане на кланичен пункт, с капацитет  2 тона трупно месо за денонощие, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66665.501.761 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ситово, обл. Силистра”

Възложител – „Сити Милк - 2000“ ЕООД, ЕИК 127563764

Уведомление с вх. № АО-4202/02.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4202/02.10.2020 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци – ОЧЦМ и ИУМПС“ с местоположение: ПИ с идентификатор 41143.502.73 по КК и КР на село Калипетрово, община Силистра

Възложител – Надин 22 ЕООД

 

Уведомление с вх. № АО-4010/23.09.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4010/23.09.2020 г. за инвестиционно предложение за изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „СМГ-Комерс Силистра”, който включва два етапа, както следва:

 • I етап – краткосрочен план за развитие, през който ще се предвидят мерки и мероприятия за въвеждане в експлоатация на пристанищния терминал, а именно:
  • Обособяване на корабно място (водоизместимост под 1350 тона), в т.ч. рехабилитация и оборудване на брегоукрепителната стена със захватни кейови съоръжения за корабите. Корабното място е с дължина 87.61 м - между км 381.700 и км 481.640 на р. Дунав;
  • Закупуване на пристанищна техника и механизация, обезпечаваща товаро-разтоварния процес за генерални и насипни товари;
  • Реконструкция и модернизация на съществуващите и изграждане на нови открити и покрити складови площи;
  • Реконструкция и модернизация на съществуващите и изграждане на нови пътни подходи;
  • Рехабилитация и доизграждане на ВиК инсталации, електрическа мрежа, тръбопроводни връзки и други.
 • II етап – средносрочен план за развитие след 2024 г.:
  • Реконструкция и разширение на съществуваща сграда за покрит склад за пакетирани генерални товари.

Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на поземлени имоти с идентификатори 00895.506.79 и 00895.506.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра.

Възложител – „СМГ-Комерс“ ЕООД, ЕИК 118556475

 

 

Уведомление с вх. № АО-4101/29.09.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4101/29.09.2020 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма и доилна зала за дребни преживни животниˮ

Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на поземлен имот с идентификатор 40422.100.795 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубрат.

Възложител – „Сортови семенаˮ ЕАД, ЕИК 826054269

Уведомление с вх. № АО-3909/15.09.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3909/15.09.2020 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на бензиностанция, газстранция и търговски комплекс със заведение за бързо хранене“, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.178.130 по КК и КР на град Русе

Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.178.130 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „Юнайтед 2015“ ЕООД, ЕИК 203524490

 

 

Уведомление с вх. № АО-3744/03.09.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3744/03.09.2020 г. за инвестиционно предложение за „Добавяне на нови кодове отпадъци от излезли от употреба моторни преводни средства – ИУМПС и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – ИУЕЕО за приемане и третиране на съществуваща площадкаˮ

Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ I, кв. 79А по плана на гр. Лозница

Възложител – „Сандърс-БГ-70ˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3675/28.08.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3675/28.08.2020 г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части:

- Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04772.109.6, 04772.109.9, 04772.109.10 и 04772.109.72 по КККР на с. Богорово, община Силистра;

- инвестиционен проект за „Реконструкция и модернизация на 4 броя сгради за отглеждане на овце”

Възложител – „АЙМЕКС” ЕООД

 

 

 

Уведомление с вх. № АО-3530/19.08.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3530/19.08.2020 г. за инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на съществуваща свинеферма, с цел достигане на капацитет на свине майки – 140 броя, бозайници – 444 броя, подрастващи – 386 броя, угояване – 930 броя”, ПИ 000244 в землището на с. Щръклево, общ. Иваново

Възложител –  „МАРИННОВИ” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3409/10.08.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3409/10.08.2020 г. за инвестиционно предложение за “Промяна предназначението на цех за производство на електрозаварени тръби в цех за производство на изделия от стомана, с индукционни пещи, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.128.31 (сграда с идентификатор 63427.128.31.24) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”

Възложител – „Свободна зона - Русе“ ЕАД, ЕИК 117001983

Галерия