За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-4749/05.11.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4749/05.11.2019 г. за инвестиционно предложение за изграждане на пристройка към цех пакетажен и хладилен и нова сграда за монтиране на съоръжения за производство на извара, в съществуващо млекопреработвателно предприятие, с местоположение поземлен имот с идентификатор 32839.51.942 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Искра, общ. Ситово. Възложител –„ДЕСТАН“ ЕООД, ЕИК 118521428

 

Уведомление с вх. № АО-4763/05.11.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4763/05.11.2019 г., за инвестиционно предложение за промяна предназначението на цех за производство на електрозаварени тръби в цех за производство на изделия от стомана с индукционни пещи с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.128.31 (сграда с идентификатор 63427.128.31.24) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител –„Свободна Зона - Русе“ ЕАД, ЕИК 117001983

 

Уведомление с вх. № АО-4531/21.10.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4531/21.10.2019 г., за инвестиционно предложение Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), измезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС),  негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), хартия, картон, пластмаса и други, с местоположение имот № 501.2323, за който е образуван УПИ V в кв. 156 по РП на с. Щръклево

     Възложител – С.Д.С.

Уведомление с вх. № АО-4508/17.10.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4508/17.10.2019 г. за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци – ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА и други, с местоположение имот с идентификатор 73496.501.3185 по КККР на гр. Тутракан”.

Възложител – „Надин 22“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4462/16.10.2019 г.

  В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4462/16.10.2019 г., за инвестиционно предложение за изграждане на молитвен дом с местоположение УПИ XV-974 „За обществено обслужване и молитвен дом“, кв. 23 по плана на с. Черник, общ. Дулово. Възложител – Сдружение „НЕВРУЗ-2018“, ЕИК 205045097

 

Уведомление с вх. № АО-4412/14.10.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4412/14.10.2019 г. за инвестиционно предложение за „Обособяване на терен за тренировка с изкуствени неравности от земна маса за офроуд мотоциклети”, с местоположение ПИ с идентификатори 65348.49.179, 65348.49.177 и 65348.49.178 по КККР на с. Сандрово

Възложител – П. И. К.

Уведомление с вх. № АО-3822/28.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3822/28.08.2019 г. за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци“ с местоположение: ПИ с идентификатори 41143.502.8, 41143.502.7, 41143.502.6, 41143.502.14, 41143.502.13, 41143.502.12 и 41143.502.9 по КК и КР на село Калипетрово, община Силистра.

Възложител – „ТИТАН БУРГАС“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4188/25.09.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4188/25.09.2019 г., за инвестиционно предложение за „Изграждане на директен разпределителен газопровод за захранване на бъдеща производствена площадка, за производство на продукти от индустриални минерали, в гр. Дулово – Промишлена зона - Юг“.

Възложител – „КАОЛИН“ ЕАД, ЕИК 827182866.

Уведомление с вх. № АО-3291-(4)-04.10.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3291-(4)-04.10.2019 г., за инвестиционно предложение за експлоатация на мобилна инсталация за третиране на отпадъци посредством структурното им разграждане до вещества годни за повторна употреба с местоположение на компановката поземлен имот с идентификатор 66425.514.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

Възложител – „ЕМАКС“ ООД, ЕИК 118549445.

Галерия