За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-3194/24.07.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3194/24.07.2020 г. за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на свине до 22 580 броя скотоместа за угояване и до 3 794 броя скотоместа за свине-майки“

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатори 32874.12.172, 32874.180.7, 32874.180.139, 32874.180.96 и 32874.180.96 по КК и КР на гр. Исперих

Възложител – „АГРОТАЙМ” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2004/30.04.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2004/30.04.2020 г. за инвестиционно предложение за изработване на идеен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждаща канализация за населени места: с. Ценово и с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе.

Възложител – Община Ценово

Уведомление с вх. № АО-2955/08.07.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2955/08.07.2020 г. за инвестиционно предложение за изграждане на цех за механизирано производство на сирене и вътрешно преустройство на съществуващо предприятие за млекопреработка, стопанисвано от „Маклер Комерс“ ЕООД, с местоположение УПИ CIV - „Производствени и складови дейности“, кв. 105 по плана на с. Брестовене, общ. ЗаветВъзложител – „Маклер Комерс“ ЕООД, ЕИК 125547473

 

Уведомление с вх. № АО-2917/07.07.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2917/07.07.2020 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на трета клетка на обект „Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“.

Възложител – Община Разград

Уведомление с вх. № АО-2689/23.06.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2689/23.06.2020 г. за инвестиционно предложение за промяна предназначението на съществуваща сграда „Бояджийно компресорно“ в хранилище за леснозапалими течности /бензин/. Местоположението на хранилището за бензин е в границите на УПИ XV-2056, кв. 15 по плана на гр. Исперих.

Възложител – „Агротида“ ООД, ЕИК 116544182

 

 

 

Уведомление с вх. № АО-2836/01.07.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2836/01.07.2020 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща сграда – складова база № 1 с промяна на предназначението в животновъдна сграда – краварник и пристройка за доилна зала и изграждане на торище в УПИ II и УПИ III, кв. 65 по плана на с. Бъзовец, общ. Две могили”

Възложител – ЕТ „НИКИ-НИХАТ АБИЛОВ”

Уведомление с вх. № АО-2610/18.06.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2610/18.06.2020 г. за инвестиционно предложение за разширение и реконструкция на депо за светли нефтопродукти в „Свободна зона - Русе“ ЕАД със следните етапи:

  • Етап 1: Реализация на инсталация за приемане и експедиция на авиационно гориво JET A-1;
  • Етап 2: Подмяна на резервоари за противопожарна вода с обем 500 куб.м. - един брой и 1000 куб.м. - един брой.

Местоположение на депото за светли продукти е в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.128.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „Свободна зона - Русе“ ЕАД, ЕИК 117001983

Уведомление с вх. № АО-2610/18.06.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2610/18.06.2020 г. за инвестиционно предложение за разширение и реконструкция на депо за светли нефтопродукти в „Свободна зона - Русе“ ЕАД със следните етапи:

  • Етап 1: Реализация на инсталация за приемане и експедиция на авиационно гориво JET A-1;
  • Етап 2: Подмяна на резервоари за противопожарна вода с обем 500 куб.м. - един брой и 1000 куб.м. - един брой.

Местоположение на депото за светли продукти е в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.128.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „Свободна зона - Русе“ ЕАД, ЕИК 117001983

Уведомление с вх. № АО-2588/17.06.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2588/17.06.2020 г. за инвестиционно предложение за закупуване и монтиране на:

- Инсинератор за изгаряне/обезвреждане на отпадъци от животни;

- Машина за товарене и извозване на животински отпадъци;

- Автоматизиран робот за почистване на стопанства;

-Машина за семепочистване и обезпаразитяване на семена от житни култури,

по Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

Възложител – „ВАРДМЕКС“ ЕООД

 

 

 

 

 

 

 

Галерия