За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-2440/04.06.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2440/04.06.2020 г. за инвестиционно предложение – „Оптимизация на основните процеси на снаредяване (пресоване, заливане, шнековане) във взривните участъци на площадката на „Дунарит“ АД“.

Възложител –„Дунарит“ АД, ЕИК 129006931

Уведомление с вх. № АО-2345/29.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2345/29.05.2020 г. за инвестиционно предложение за „Монтаж и експлоатация на три броя когенератори с гориво природен газ“ Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 63427.8.37 (сграда с идентификатор 63427.8.37.70) по КК и КР на гр. Русе

Възложител – „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД

Уведомление с вх. № АО-2300/27.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2300/27.05.2020 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 10 бр. овце и 85 бр. козиˮ

Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ IX, кв. 60, образуван от имот 528 по плана на с. Лудогорци, община Исперих.

Възложител – И. Х.

Уведомление с вх. № АО-2273/26.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2273/26.05.2020 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец в имот с идентификатор 00895.506.85 по КККР на с. Айдемир, общ. Силистра“.

Възложител – Индустриална зона-Силистра ЕАД

 

Уведомление с вх. № АО-2301/27.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2301/27.05.2020 г., за инвестиционно предложение – „Функциониране на животновъден обект (търпим строеж), за отглеждане на 18 броя едър рогат добитък, с местоположение на площадката УПИ VI-51, кв. 5 по плана на с. Свещари, общ. Исперих“.

Възложител – И. И.

 

 

Уведомление с вх. № АО-2257/22.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2257/22.05.2020 г. за инвестиционно предложение за „Промяна на начина на трайно ползване на имот от пасище в нива“, с местоположение ПИ с идентификатор 05611.27.1 по КК и КР на гр. Борово, общ. Борово

Възложител – „ДЕЛТА“ ЕООД

 

Уведомление с вх. № АО-2252/21.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2252/21.05.2020 г. за инвестиционно предложение „Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти, собственост на Община Цар Калоян, находящи се в землищата на с. Езерче и гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, от пасища, мери-публична общинска собственост в ниви - частна общинска собственост”, с местоположение ПИ с идентификатори 27156.1.5 и 27156.25.8 по КККР на с. Езерче и ПИ с идентификатори 77308.167.14, 77308.331.34 и 77308.349.22по КККР на гр. Цар Калоян

Възложител – Община Цар Калоян

Уведомление с вх. № АО-2189/15.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2189/15.05.2020 г. за инвестиционно предложение за разширение на технологична линия за преработка на вторична хартия и производство на овоцелни опаковки за яйца и други асортименти. С планираното разширение се увеличава производствения капацитет от 3000 броя на 4500 броя кори за яйца на час. Площадката е с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.614 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „Брани-90“ ООД, ЕИК 117622470

Уведомление с вх. № АО-2203/18.05.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2203/18.05.2020 г. за инвестиционно предложение за производство на цилиндрови глави от алуминиева сплав, с използване на сърца произведени по неорганична технология, в съществуващ завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.333.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „Монтюпе“ ЕООД, ЕИК 131429080

Галерия