За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-3296/16.06.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3296/16.06.2023 г. за инвестиционно предложение за „Добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци” с местоположение част от поземлен имот с идентификатор 61710.506.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, възложител „Дайер трейдˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2712/16.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2712/16.05.2023 г. за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец” с местоположение поземлен имот с идентификатор 02097.91.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бабук, общ. Силистра, възложител ЗК „Мотор 93ˮ

Уведомление с вх. № АО-3258/14.06.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3258/14.06.2023 г. за инвестиционно предложение за „Ново трасе на част от ВЕЛ 20 kV „Чукураˮ и на ВЕЛ „Писанецˮ в землището на гр. Ветово, общ. Ветовоˮ, възложител „Електроразпределение Северˮ АД

Уведомление с Вх. № АО-3235/13.06.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3235/13.06.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за преустройство на съществуваща складова сграда с идентификатор 32874.201.216.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих в цех за производство на пелети. Използваните суровини са дървесни трупи, трици, талаш, изрезки, опаковки от дървесни материали, отпадъци от мебелни фирми и други. Цехът ще е с производствен капацитет – минимум 1000 кг/час.  

Възложител –  „ИНВЕСТБАНК“ АД.

Уведомление с вх. № АО-3179/12.06.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3179/12.06.2023 г. за инвестиционно предложение за „Ветрогенератор до 100 kW и батерии за съхранение на ел. енергия до 500 kW” с местоположение ПИ с идентификатор 83524.50.36 по КККР на с. Шуменци, общ. Тутракан, възложител „АА ФАРМА” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2957/30.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2957/30.05.2023 г. за инвестиционно предложение за „Разнообразяване на видовете отпадъци, с които се извършват дейности на територията на Площадка № 1 от Разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-00000769-01/07.03.2023 г.” с местоположение ПИ с идентификатор 41143.502.75 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра (НТП „За друг вид отпадъци”), възложител „ВОДСТРОЙ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-2936/29.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2936/29.05.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на пристройка, към съществуващ цех за печене на ядки, с две помещения: склад за дизелово гориво, със застроена площ 12.34 кв.м. и помещение за компресор, със застроена площ 3.99 кв.м. Монтира се резервоар за дизелово гориво с вместимост 2 800 литра. Площадката е с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.501.956 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Главиница.

Възложител –  „ЕСДИ-04“ ЕООД.

Уведомление с входящ № № АО-2821/22.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2821/22.05.2023 г. за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на склад в склад за търговия на едро с кът за пакетиране на плодове и зеленчуци, производство на млечни продукти и работилница за производство на закуски” с местоположение в сграда с идентификатор 63427.3.629.1.10 по КК и КР на град Русе, възложител „Шогун“ ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-2821/22.05.2023г. г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2821/22.05.2023г. г. за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на склад в склад за търговия на едро с кът за пакетиране на плодове и зеленчуци, производство на млечни продукти и работилница за производство на закуски” с местоположение в сграда с идентификатор 63427.3.629.1.10 по КК и КР на град Русе, възложител „Шогун“ ЕООД.

Галерия