За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-5205/17.10.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5205/17.10.2023 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране и съхранение на стъклени отпадъци в имот с идентификатор 61710.509.504 по КК и КР на град Разград” възложител „Мизия глас“ ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-5169/13.10.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5169/13.10.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип LIDL” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.7.787 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, възложител „Автоматизирани технологииˮ ООД

Уведомление с Вх. № АО-5141/12.10.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5141/12.10.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води, за пречистване и регенериране на производствени отпадъчни води, с цел рециклиране и повторно използване на водите от площадката на Интегрираната система за управление на отпадъците от Регион Разград. Местоположението на ИП е в границите на поземлени имоти с идентификатори 61710.25.133, 61710.19.278 и 61710.19.277 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител –  Община Разград.

Уведомление с Вх. № АО-1649-2/24.03.2023 г, за ИП с възложител „Ромпетрол България“ ЕАД.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-1649-2/24.03.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за промени в съществуващ Петролен терминал „Ромпетрол България“, с местоположение имот с идентификатор 47336.82.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен. Промените се отнасят за:

  • Обособяване на складова площ за добавки за гориво – открит склад. Добавките ще се доставят в еднокубикови пластмасови резервоари, върху бетонова площадка. Същите ще са два вида:

- Keropur® 3576 - максимално количество от продукта, което може да е налично в петролна база, е 4.5 т (5 бр. кубове по 900 кг);

- Keropur® DP 5205 - максимално количество от продукта, което може да е налично в петролна база, е 4.5 т (5 бр. кубове по 900 кг).

  • Изграждане на тръбопровод за дизелово гориво, от съществуваща помпена станция до съществуваща жп-товаро-разтоварна естакада. Предвижда се да се изпълни от стоманени безшевни тръби. Очакваната дължина на тръбопровода е 82 м (надземно). Увеличава се количеството дизелово гориво (в тръбопроводи) от 9.080 тона на 13.910 тона.

С писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-1649-7/10.10.2023 г. е указано, че за планираните промени в Петролен терминал „Ромпетрол България“ е необходимо да се извърши процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Възложител –  „Ромпетрол България“ ЕАД.

Уведомление с вх. № АО-5104/10.10.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5104/10.10.2023 г. за инвестиционно предложение „Почистване от дървесна и храстовидна растителност на поземлени имоти с идентификатори 67526.26.18, 67526.26.31, 67526.26.62, 67526.26.79, 67526.45.31, 67526.32.12, 67526.2.65, 67526.2.66, 67526.2.78, 67526.39.29, 67526.37.29, 67526.39.61, 67526.39.53 и 67526.39.54 по КК и КР на с. Смилец, общ. Силистра”, възложител Г. С. Бату

Уведомление с вх. № АО-5032/05.10.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5032/05.10.2023 г. и внесена допълнителна информация с вх. №№ АО-5032-(1)/11.10.2023 г. и АО-5032-(5)/01.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от пластмаса, стъкло и другиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1513 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, възложител „Митаˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5003/04.10.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5003/04.10.2023 г. и допълнителна информация с вх. № АО-5003-(4)/30.11.2023 г за инвестиционно предложение „Почистване на имоти от дървесна и храстовидна растителност”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори: 02467.54.1, 02467.63.3 и 02467.205.12 по КККР на с. Балкански, 18589.7.277 по КККР на с. Гецово, 56890.62.106 по КККР на с. Побит камък, 80724.23.6 по КККР на с. Черковна, 24829.33.389 по КККР на с. Дянково и 87624.6.56 по КККР на с. Ясеновец, общ. Разград и 38830.138.3 и 38830.138.8 по КККР на с. Костанденец и 77308.272.17 и 77308.310.8 по КККР на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, възложители: „РОМФАРМ КОМПАНИ” ООД, „С.И.Г.” ООД и  „СТАВЕН” АД.

Уведомление с вх. № АО-4944/29.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4944/29.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на кашкавал” с местоположение поземлен имот с идентификатор 32874.167.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих, възложител „Шами груп ШХШˮ ООД

Уведомление с вх. № АО-4895/27.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4895/27.09.2023 г. и допълнителна информация с вх. № АО-4895-(2)/02.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изменение на съгласувано инвестиционно предложение за инсталация за рециклиране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства и фотоволтаични соларни панели и преконфигуриране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства в системи за съхранение на енергия” с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.506.95 (предишен идентификатор 00895.506.86) по КК и КР на ПЗ Запад, с. Айдемир, общ. Силистра, възложител „И-Уейст Силистраˮ ЕАД

Галерия