За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-1938/27.04.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1938/27.04.2020 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на овцеферма с капацитет 1000 броя животни“

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 34134.49.7 по КК и КР на с. Йорданово, общ. Силистра

Възложител – Ж. И. Г.

 

Уведомление с вх. № АО-1872/21.04.2020 г.

 В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1872/21.04.2020 г. за инвестиционно предложение за „Ползване на повърхностен воден обект - язовир Антимово“, с местоположение ПИ с идентификатор 00494.20.23 по КККР на с. Антимово, общ. Тутракан

Възложител – Аквакултури ЕООД

 

Уведомление с вх. № АО-1891/22.04.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1891/22.04.2020 г., за инвестиционно предложение за преустройство на съществуваща мандра, както и реализиране на пристройки, с цел производство на допълнителни асортименти и увеличаване на производствения капацитет от 6 на 10 тона постъпващо мляко за преработка на ден. Мандрата е с местоположение поземлен имот с идентификатор 27156.504.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Езерче, общ. Цар Калоян.

 Възложител – ЕТ „Дениз – Адем Ибрахимов“, ЕИК 116015720

Уведомление с вх. № АО-1882/21.04.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1882/21.04.2020 г. за инвестиционно предложение “Изграждане на цех за производство на вододисперсни бои и мазилки“ с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.6.280 по КК и КР на град Русе

Възложител – „Артистика“ ООД, гр. Русе

Уведомление с вх. № АО-1866/16.04.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1866/16.04.2020 г. за инвестиционно предложение за промяна предназначението на имоти с номера 016008 и 016009 в землището на с. Старо селище, общ. Исперих и с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ в „Нива“ с цел отглеждане на едногодишни фуражни култури.

Възложител – С. М.

 

Уведомление с вх. № АО-1785/10.04.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1785/10.04.2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбопроводи от Корабно място №1 (пристанище Порт Булмаркет) до УПИ XXVI и УПИ XXI по плана на „ТМ“ АД“.

Възложител – „Ел Ен Джи Системи“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-1725/07.04.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1725/07.04.2020 г., за инвестиционно предложение за преустройство на съществуваща сграда (складова база, склад) с идентификатор 75246.110.26.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ушинци, общ. Разград в зайцеферма и кланица към нея.

Възложители – Х. С., Р. П. и П. П.

 

уведомление с вх. № АО-1735/07.04.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1735/07.04.2020 г. за инвестиционно предложение за обособяване на нова площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци – ОЧЦМ, ИУЕЕ, НУБА, ИУМПС и др. на територията на собствен поземлен имот  63427.3.554 по КК и КР на град Русе.

Възложител – „Кемстийл“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-1572/31.03.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1572/31.03.2020 г. за инвестиционно предложение за „Производство на осколочно-фугасна бойна част за неуправляема ракета-калибър до 300 мм“.

Възложител – Дунарит АД 

Галерия