За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-4462/16.10.2019 г.

  В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4462/16.10.2019 г., за инвестиционно предложение за изграждане на молитвен дом с местоположение УПИ XV-974 „За обществено обслужване и молитвен дом“, кв. 23 по плана на с. Черник, общ. Дулово. Възложител – Сдружение „НЕВРУЗ-2018“, ЕИК 205045097

 

Уведомление с вх. № АО-4412/14.10.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4412/14.10.2019 г. за инвестиционно предложение за „Обособяване на терен за тренировка с изкуствени неравности от земна маса за офроуд мотоциклети”, с местоположение ПИ с идентификатори 65348.49.179, 65348.49.177 и 65348.49.178 по КККР на с. Сандрово

Възложител – П. И. К.

Уведомление с вх. № АО-3822/28.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3822/28.08.2019 г. за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци“ с местоположение: ПИ с идентификатори 41143.502.8, 41143.502.7, 41143.502.6, 41143.502.14, 41143.502.13, 41143.502.12 и 41143.502.9 по КК и КР на село Калипетрово, община Силистра.

Възложител – „ТИТАН БУРГАС“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4188/25.09.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4188/25.09.2019 г., за инвестиционно предложение за „Изграждане на директен разпределителен газопровод за захранване на бъдеща производствена площадка, за производство на продукти от индустриални минерали, в гр. Дулово – Промишлена зона - Юг“.

Възложител – „КАОЛИН“ ЕАД, ЕИК 827182866.

Уведомление с вх. № АО-3291-(4)-04.10.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3291-(4)-04.10.2019 г., за инвестиционно предложение за експлоатация на мобилна инсталация за третиране на отпадъци посредством структурното им разграждане до вещества годни за повторна употреба с местоположение на компановката поземлен имот с идентификатор 66425.514.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

Възложител – „ЕМАКС“ ООД, ЕИК 118549445.

Уведомление с вх. № АО-4309/04.10.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4309/04.10.2019 г. за инвестиционно предложение  „Оборудване на съществуващи животновъдни сгради /свинарници/ за отглеждане на 1 950 броя свине за угояване“ в ПИ 034030 в землището на село Ветрен, община Силистра

Възложител – „Екопродукт“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4251/01.10.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4251/01.10.2019 г. за промяна предназначение на земеделска земя и отреждането ѝ “За обществено-обслужваща дейност” и изграждане на Административно-жилищна сграда с офиси и хале за разфасоване и ремонт на автомобили и съхранение на автоаксесоари

Възложител – „Стоянов карс“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4177/24.09.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4177/24.09.2019 г. за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на сграда с цел обособяване на сватбена зала”, с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.3100 (сграда с идентификатор 24030.501.3100.1) по КК и КР на гр. Дулово

Възложител – ЕТ „ЛЕШНИК-СТОЯН СТОЯНОВ”

Галерия