За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-1866/16.04.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1866/16.04.2020 г. за инвестиционно предложение за промяна предназначението на имоти с номера 016008 и 016009 в землището на с. Старо селище, общ. Исперих и с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ в „Нива“ с цел отглеждане на едногодишни фуражни култури.

Възложител – С. М.

 

Уведомление с вх. № АО-1785/10.04.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1785/10.04.2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбопроводи от Корабно място №1 (пристанище Порт Булмаркет) до УПИ XXVI и УПИ XXI по плана на „ТМ“ АД“.

Възложител – „Ел Ен Джи Системи“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-1725/07.04.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1725/07.04.2020 г., за инвестиционно предложение за преустройство на съществуваща сграда (складова база, склад) с идентификатор 75246.110.26.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ушинци, общ. Разград в зайцеферма и кланица към нея.

Възложители – Х. С., Р. П. и П. П.

 

уведомление с вх. № АО-1735/07.04.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1735/07.04.2020 г. за инвестиционно предложение за обособяване на нова площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци – ОЧЦМ, ИУЕЕ, НУБА, ИУМПС и др. на територията на собствен поземлен имот  63427.3.554 по КК и КР на град Русе.

Възложител – „Кемстийл“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-1572/31.03.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1572/31.03.2020 г. за инвестиционно предложение за „Производство на осколочно-фугасна бойна част за неуправляема ракета-калибър до 300 мм“.

Възложител – Дунарит АД 

Уведомление с вх. № АО-1373/18.03.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1373/18.03.2020 г. за инвестиционно предложение „Разширение на птицеферма за отглеждане на бройлери до достигане на общ капацитет от 163 980 места за птици“, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 32874.201.2016 по КК и КР на град Исперих

Възложител – „Синерджи груп“ ООД

Уведомление с вх. № АО-1277/11.03.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1277/11.03.2020 г., за инвестиционно предложение „Оборудване на съществуваща сграда с цел отглеждане на птици – бройлери с капацитет 27 300 места за птици“ с местоположение: УПИ II, кв.60 по плана на село Пеплина, община Две Могили

Възложител – „Леон Груп БГ “ ЕООД

 

 

Уведомление с вх. № АО-1148/05.03.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1148/05.03.2020 г., за инвестиционно предложение за преустройство и промяна предназначението на промишлени сгради с идентификатори 63427.3.782.24 и 63427.3.782.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе за дейности по рециклиране, чрез претопяване на скрап от черни метали, с капацитет до 3 тона на ден, и производство по метод на леене на детайли от въглеродна и неръждаема стомана.

Възложител – „Метал Фусион“ ООД, ЕИК 202702673

 

Уведомление с вх. № АО-1039/27.02.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1039/27.02.2020 г., за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на предприятието от 6 на 10 тона на ден преработваемо сурово краве мляко“, с местоположение  УПИ VІІІ-332 „За мандра“, кв. 38, по плана на с. Киченица, общ. Разград.

Възложител –„ТРИО МИЛК“ ЕООД, ЕИК 116537985

 

 

 

Галерия