За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-4122/18.09.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4122/18.09.2019 г., за инвестиционно предложение за „Развитие и разширяване на съществуващо стопанство за отглеждане на овце”,  в УПИ I, кв. 8а по плана на с. Тръстеник, общ. Иваново.

Възложител – ЗП А.М.

Уведомление с вх. № АО-4019/10.09.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4019/10.09.2019 г. за инвестиционно предложение  „Разполагане на технологични резервоари за киселини и основа и разширение на склад за течни суровини и готова продукция“ в УПИ VII-1158, кв.119 по плана на град Сливо поле.

 Възложител – „Астра Биоплант“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3979/09.09.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3979/09.09.2019 г. за инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на Складова база гр. Бяла, чрез преустройство на 2 бр. складове за семена в складове за съхранение на ПРЗ и семена” с местоположение ПИ с идентификатор 07603.279.81 по КККР на гр. Бяла.

Възложител – „Агромеда“ ООД

Уведомление с вх. № АО-3930/03.09.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3930/03.09.2019 г., за инвестиционно предложение за монтаж на парокотелна централа с горелка за изгаряне на биомаса – слънчогледови люспи с местоположение на площадката поземлен имот с идентификатор 41143.503.161 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра.

Възложител – „Органик Ленд Корпорейшън“ ЕООД, ЕИК 131460760.

Уведомление с вх. № АО-3887/30.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3887/30.08.2019 г. за инвестиционно предложение  „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, цех за производство на биодизел и цех за производство на глицерин с резервоарно стопанство и разширение на съществуващо резервоарно стопанство“, с местоположение УПИ XLVI по плана на „ТМ“ АД-гр. Русе.

Възложител – „Оберьостерайхише Биодизел - България“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3827/28.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3827/28.08.2019 г., за инвестиционно предложение за „Ферма за отглеждане на 39 900 пилета бройлери в ПИ с идентификатор 34103.54.32 по КККР на с. Йонково, община Исперих, област Разград, местност Карамуклук”.

Възложител – „Фарм Импекс” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3826/28.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3826/28.08.2019 г., за инвестиционно предложение за „Ферма за отглеждане на 39 900 пилета бройлери в УПИ IX-377, кв. 52 по регулационния план на село Богданци, община Самуил, област Разград”.

Възложител – „Голд Барн” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3751/23.08.2019 г.,

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3751/23.08.2019 г., за инвестиционно предложение за „Рибопроизводство, риборазвъждане и спортен риболов” с местоположение ПИ с идентификатор 05743.118.77 по КККР на с. Босилковци, общ. Бяла.

Възложител – ПК „Здравец-Босилковци”.

Уведомление с вх. № АО-3748/23.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3748/23.08.2019 г., за инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение в ПИ с идентификатор 00895.59.66 по КККР на с. Айдемир, общ. Силистра.

Възложител – „Силагро” ЕООД.

Галерия