За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-236/17.01.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-236/17.01.2020 г., за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци от стъкло“ с местоположение: ПИ с идентификатори 07603.502.444, 07603.502.443 по КК и КР на град Бяла.

Възложител – Община Бяла

 

 

Уведомление с вх. № АО-233/17.01.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-233/17.01.2020 г., за инвестиционно предложение за монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти с капацитет 350 кг/час в границите на имот с номер 000065 (идентификатор 86026.70.65) в землището на с. Юделник, общ. Сливо поле.

Възложител –„Свинекомплекс-Юделник“ ООД, ЕИК 827184931

Уведомление с вх. № АО-201/16.01.2020 г.

В РИОСВ-Русе е постъпило уведомление с вх. № АО-201/16.01.2020 г. за инвестиционно предложение  „Риборазвъждане в язовир „Ламбриново“, представляващ ПИ с идентификатор 57251.9.261 по КК и КР на село Полковник Ламбриново, община Силистра.

Възложител: ЕТ „Джили-Сой-Джингинар Ибрям“

Уведомление с вх. № АО-120/13.01.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-120/13.01.2020 г. за инвестиционно предложение за зарибяване и развъждане на риба в поземлен имот с идентификатор 68254.3.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Срацимир, общ. Силистра, който е с начин на трайно ползване – „Язовир“.

Възложител – „Мони-Март Стил“ ЕООД, ЕИК 201516281

 

Уведомление с вх. № АО-188/15.01.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-188/15.01.2020 г., за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци в ПИ с идентификатор 41143.502.12 по плана на с. Калипетрово, общ. Силистра.

Възложител – „Титан Бургас” ЕООД

 

 

Уведомление с вх. № АО-175/15.01.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-175/15.01.2020 г., за инвестиционно предложение за монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти, с капацитет 500 кг/час, в границите на поземлен имот с идентификатор 32874.180.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих – „Свинекомплекс – първа част“.

Възложител –„Агротайм“ ЕООД, ЕИК 040033442

 

Уведомление с вх. № АО-5353/17.12.2019 г.

 В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5353/17.12.2019 г., за инвестиционно предложение за обособяване на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Източна Промишлена Зона.

Възложител –„Русе Метал Груп“ ЕООД, ЕИК 200518071

 

Уведомление с вх. № АО-5396/19.12.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5396/19.12.2019 г. ”Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин“, с местоположение: УПИ XXVII-41- за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв.17 по плана на ПЗ „Запад“ и УПИ V-89 – за друг вид производствен, складов обект, кв.16 по плана на ПЗ „Запад“ – град Силистра

Възложител – „Марлин“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5194/04.12.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5194/04.12.2019 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане и оборудване на предприятие за интензивно отглеждане на риба и зарибителен материал“ с местоположение: ПИ с идентификатор 32874.201.45 по КК и КР на град Исперих.

Възложител – „ ПИМ-ГР. ИСПЕРИХ “ ЕООД

 

Галерия