За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-5153/02.12.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5153/02.12.2019 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от съществуваща сграда за производство на каучукови изделия“ с местоположение: ПИ с идентификатор 07603.502.451 по КК и КР на град Бяла.

Възложител – „ ГАМА“ ООД

 

Уведомление с вх. № АО-5121/29.11.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5121/29.11.2019 г. за инвестиционно предложение за преустройство на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 11449.73.1044.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимировци, общ. Самуил в животновъден обект за отглеждане на малки телета и пристройка за склад.

Възложител – „УНИКОМ“ ЕООД, ЕИК 116037040

Уведомление с вх. № АО-5076/26.11.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5076/26.11.2019 г., за инвестиционно предложение за:

  1.  Промяна на площадка за предварително съхранение на отпадъци с кодове 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 15 02 02*, 15 01 10* и 12 01 03. Използва се съществуваща сграда в границите на поземлен имот с идентификатор 61710.503.6308 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград;
  2.  Монтаж на лентова сушилня за сушене на утайки от пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), мицел и перлитени утайки за достигане до влажност под 40 %. Последващо, изсушените утайки се използват в горивна инсталация за оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци с оператор „Грийнбърн“ ЕООД. Сушилнята се монтира в границите на поземлен имот с идентификатор 61710.503.6305 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград;
  3.  Включване на производствените и битови отпадъчни води, генерирани от производствената дейност на инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.503.6446 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, в съществуващата заводска канализация и от там към ПСОВ на „Биовет“ АД – Клон Разград.

     Възложител – „БИОВЕТ” АД – Клон Разград, ЕИК 1120298790011

 

 

 

Уведомление с вх. № АО-4749/05.11.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4749/05.11.2019 г. за инвестиционно предложение за изграждане на пристройка към цех пакетажен и хладилен и нова сграда за монтиране на съоръжения за производство на извара, в съществуващо млекопреработвателно предприятие, с местоположение поземлен имот с идентификатор 32839.51.942 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Искра, общ. Ситово. Възложител –„ДЕСТАН“ ЕООД, ЕИК 118521428

 

Уведомление с вх. № АО-4763/05.11.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4763/05.11.2019 г., за инвестиционно предложение за промяна предназначението на цех за производство на електрозаварени тръби в цех за производство на изделия от стомана с индукционни пещи с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.128.31 (сграда с идентификатор 63427.128.31.24) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител –„Свободна Зона - Русе“ ЕАД, ЕИК 117001983

 

Уведомление с вх. № АО-4531/21.10.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4531/21.10.2019 г., за инвестиционно предложение Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), измезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС),  негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), хартия, картон, пластмаса и други, с местоположение имот № 501.2323, за който е образуван УПИ V в кв. 156 по РП на с. Щръклево

     Възложител – С.Д.С.

Уведомление с вх. № АО-4508/17.10.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4508/17.10.2019 г. за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци – ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА и други, с местоположение имот с идентификатор 73496.501.3185 по КККР на гр. Тутракан”.

Възложител – „Надин 22“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4462/16.10.2019 г.

  В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4462/16.10.2019 г., за инвестиционно предложение за изграждане на молитвен дом с местоположение УПИ XV-974 „За обществено обслужване и молитвен дом“, кв. 23 по плана на с. Черник, общ. Дулово. Възложител – Сдружение „НЕВРУЗ-2018“, ЕИК 205045097

 

Уведомление с вх. № АО-4412/14.10.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4412/14.10.2019 г. за инвестиционно предложение за „Обособяване на терен за тренировка с изкуствени неравности от земна маса за офроуд мотоциклети”, с местоположение ПИ с идентификатори 65348.49.179, 65348.49.177 и 65348.49.178 по КККР на с. Сандрово

Възложител – П. И. К.

Галерия