За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-3751/23.08.2019 г.,

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3751/23.08.2019 г., за инвестиционно предложение за „Рибопроизводство, риборазвъждане и спортен риболов” с местоположение ПИ с идентификатор 05743.118.77 по КККР на с. Босилковци, общ. Бяла.

Възложител – ПК „Здравец-Босилковци”.

Уведомление с вх. № АО-3748/23.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3748/23.08.2019 г., за инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение в ПИ с идентификатор 00895.59.66 по КККР на с. Айдемир, общ. Силистра.

Възложител – „Силагро” ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-3749/23.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3749/23.08.2019 г., за инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение за производствено-технологични нужди, с местоположение УПИ LIX по регулационния план на „ТМ“ АД – град Русе.

Възложител – „Екогалваник“ ЕООД, ЕИК 117623234.

Уведомление с вх. № АО-3671/19.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3671/19.08.2019 г., за инвестиционно предложение за закупуване и въвеждане в експлоатация на инсинератор за изгаряне на производствени отпадъци (пенолатексови и кокосови изрезки) от дейността на Обособено производство „Пенолатекс“ на фирма „ЕКОН-91“ ООД с местоположение на площадката УПИ XIV-148, кв. 44 по плана на гр. Бяла, обл. Русе.

Възложител – „ЕКОН-91“ ООД, ЕИК 117008223.

Уведомление с вх. № АО-3654/16.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3654/16.08.2019 г. и допълнителна информация с вх. № АО-3654-(1)/21.08.2019 г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ:

-     Изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XL-504 „За животновъдна ферма”, кв. 158 и Парцел 32 по регулационния план на Стопански двор № 3, гр. Алфатар

-     Инвестиционен проект за обект: „Краварник за отглеждане на 192 крави”

Възложител – П. И. Д.

Уведомление с вх. № АО-3635/15.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3635/15.08.2019 г. за инвестиционно предложение за „Създаване на система за капково напояване на 80 дка малини и 100 дка ягоди в ПИ 000279 и 20 дка малини в ПИ 022014 в землището на с. Манастирци, общ. Лозница”.

Възложител – „Джъмп фрут” АД

Уведомление с вх. № АО-3630/14.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3630/14.08.2019 г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ:

- изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПЗ) за УПИ XVI-250, 251, 253 „за стопанска дейност“, кв. 13 по плана на село Светослав, с който да се промени предназначението му от „за стопанска дейност“ в „за птицеферма“ и създаване на устройствена основа за изграждане на птицеферма за угояване на пилета бройлери“;

-инвестиционен проект за изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери с капацитет 35 112места за птици.

     Възложител – „Светослав 2019“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3539/08.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3539/08.08.2019 г., за инвестиционно предложение за обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, хартия и пластмаса с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.516.149 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

Възложител – „Виктори МД 2012“ ЕООД, ЕИК 202022855.

Уведомление с вх. № АО-3540/08.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3540/08.08.2019 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 11990.52.34 в землището на с. Войново, общ. Кайнарджа”.

Възложител – ЕТ„Петко Костадинов Петков”

Галерия