За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-1808/15.04.2019 г.

 В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1808/15.04.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на собствен водоизточник на подземни води – тръбен кладенец за напояване на земеделски земи в землищет на с. Тръстеник, общ. Ивановос местоположение имот № 182002 в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново.

Възложител – „Терра Глоуб“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-1877/08.04.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1877/08.04.2019 г. за изработване на подробен утройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 61710.502.1223 по КК и КР на град Разград, с който се предвижда разделянето му на два УПИ, в които се планира проектиране и изграждане на триетажна сграда с обществено предназначение и храм с височина до 9м и до 3бр. етажи

Възложители – Нехрибан Исмаил

Съюз на църквите и адвентистите от седмия ден

 

Уведомление с вх. № АО-1695/08.04.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1695/08.04.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Строителен хипермаркет „Алфа-Трейд”,  с местоположение  ПИ с идентификатор 61710.505.7389 по КККР на гр. Разград (номер по предходен план УПИ LXXIX-7389, кв. 334 по плана на гр. Разград)

Възложител – „Алфа Трейд” ООД

Уведомление с вх. № АО-1056/05.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1056/05.03.2019 г. за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 77342.13.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хотанца, общ. Русе, предвиждащ обособяване на площадка за дейност по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

Възложител – „Боневи 2000“ ЕООД, ЕИК 205171181.

Уведомление с вх. № АО-1417/26.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1417/26.03.2019 г. за инвестиционно предложение за промяна предназначението на масивна селскостопанска сграда, част от животновъдна ферма, в мандра за производство на млечни продукти с капацитет 1 т постъпващо мляко за преработка на ден. Площадката е с местоположение поземлен имот с идентификатор 63668.152.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ряхово, общ. Сливо поле. 

Възложител – Производствено Потребителна Кооперация „Надежда-Ряхово“, ЕИК 117029395.

Уведомление с вх. № АО-1118/08.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1118/08.03.2019 г. за инвестиционно предложение за изграждане на „Сграда за организиране на тържества за специални поводи” в УПИ VIII-273, кв. 13 регулационния план на село Богданци, община Главиница. Не възниква необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Възложител – Г.Б

Уведомление с вх. № АО-1355/21.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1355/21.03.2019 г. с предложение за изработване на подробен устройствен план – план застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 20184.149.4 и 20184.149.5 с цел обособяването им в един имот с производствено предназначение, съгласно който се предвижда разширение на съществуваща ферма за отглеждане на кокошки-носачки.

Възложител – „Йордан Йорданов – яйца и птици“ ЕООД, с. Бъзовиц, община Две Могили.

Уведомление с вх. № АО-1302/19.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1302/19.03.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Ново производство на зарибителен материал от налим в иновативен проект на „РИБОВЪДСТВО ОСТРИЦА” ООД, която да бъде включена в технологичната схема на фермата”,  с местоположение имот № 000096 в землището на с. Острица

Възложител – „РИБОВЪДСТВО ОСТРИЦА” ООД

Уведомление с вх. № АО-1266/18.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1266/18.03.2019 г. за инвестиционно „Риборазвъждане в язовир „Калипетрово” в ПИ с идентификатор 41143.171.21 по КК и КР на село Калипетрово, община Силистра, местност „Сакаджийка”. Не възниква необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Възложител – ЕТ „ПЛАМЕН КОСТОВ-57”

Галерия