За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-1118/08.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1118/08.03.2019 г. за инвестиционно предложение за изграждане на „Сграда за организиране на тържества за специални поводи” в УПИ VIII-273, кв. 13 регулационния план на село Богданци, община Главиница. Не възниква необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Възложител – Г.Б

Уведомление с вх. № АО-1355/21.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1355/21.03.2019 г. с предложение за изработване на подробен устройствен план – план застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 20184.149.4 и 20184.149.5 с цел обособяването им в един имот с производствено предназначение, съгласно който се предвижда разширение на съществуваща ферма за отглеждане на кокошки-носачки.

Възложител – „Йордан Йорданов – яйца и птици“ ЕООД, с. Бъзовиц, община Две Могили.

Уведомление с вх. № АО-1302/19.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1302/19.03.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Ново производство на зарибителен материал от налим в иновативен проект на „РИБОВЪДСТВО ОСТРИЦА” ООД, която да бъде включена в технологичната схема на фермата”,  с местоположение имот № 000096 в землището на с. Острица

Възложител – „РИБОВЪДСТВО ОСТРИЦА” ООД

Уведомление с вх. № АО-1266/18.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1266/18.03.2019 г. за инвестиционно „Риборазвъждане в язовир „Калипетрово” в ПИ с идентификатор 41143.171.21 по КК и КР на село Калипетрово, община Силистра, местност „Сакаджийка”. Не възниква необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Възложител – ЕТ „ПЛАМЕН КОСТОВ-57”

Уведомление с вх. № АО-1140/11.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1140/11.03.2019 г. за инвестиционно „Изграждане на цех за производство на дребноразмерни метални елементи” в ПИ с идентификатор 66425.514.74 по КК и КР на гр. Силистра, местност ПЗ „Запад”, обл. Силистра. Не възниква необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Възложител – „ГЕТОН ИНВЕСТ” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-1066/05.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1066/05.03.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, община Дулово, област Силистра. Предвижда се добив на кварц-каолинова суровина.

     Възложител – „Каолин“ АД, ЕИК 827182866.

Уведомление с вх. № АО-1054/05.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1054/05.03.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на промишлена сграда в мобилна дестилерия за етерични масла“ с местоположение ПИ с идентификатор 61710.54.557 по КККР на гр. Разград. Предвижда се производство на етерични масла от маточина чрез парна дестилация.

     Възложител – „ЛУДОГОРСКА ЗЕМЯ-2003“ ЕООД, ЕИК 116548106.

Уведомление с вх. № АО-1012/28.02.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1012/28.02.2019 г. с предложение за изработване на подробен устройтвен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ I-684 и УПИ II-984, кв.53а по плана на село Гецово, община Разград , съгласно който се предвижда изграждане на работилница за производство на кисело мляко.

     Възложител – К.С., град Разград.

Уведомление с вх. № АО-1008/27.02.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1008/27.02.2019 г. с предложение за изработване на подробен устройтвен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ IV-377, УПИ V-377, УПИ VI-377, УПИ VII-377, УПИ VIII-377, кв.52 по плана на село Богданци, община Самуил, съгласно който се предвижда изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет до 39 900места на птици.

Възложител – «Голд Барн» ЕООД, село Гецово, община Разград.

Галерия