За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-227/12.01.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-227/12.01.2024 г. за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващо и монтаж на ново технологично оборудване в съществуващ цех Вагонен”, с местоположение УПИ LXIII-1449пп, гр. Русе, обл. Русе, съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.1449.1, и  възложител „Индустриален Парк ЛВЗ” ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-232/12.01.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-232/12.01.2024 г. за изготвяне на ПУП-ПЗ в обхват ПИ с идентификатор 63427.309.28 по КК и КР на град Русе с цел промяна предназначението на земята и изграждане на пълначна станция за транспортируеми съоръжения под налягане за компресиран природен газ (КПГ) и КПГ за МПС с възложител „М-ГАЗ“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-182/11.01.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-182/11.01.2024 г. за инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Ветово-ТГ, участък Север”, разположено в землището на с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе, с възложител „Каолин“ ЕАД, с възложител „Каолин” ЕАД

Уведомление с вх. № АО-6498/29.12.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-6498/29.12.2023 г. и внесена допълнителна информация с вх. №№ АО-6498-(4)/22.01.2024 г. и АО-6498-(7)/31.01.2024 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение за производство на студено пресовани сокове”, с местоположение УПИ XXV, кв 68 по плана на с. Червена вода, общ. Русе с възложител „МН-Русе 3ˮ ООД

Уведомление с вх. № АО-6417/20.12.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-6417/20.12.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на 14 815 броя кокошки носачки”, с местоположение УПИ IX по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово и с възложител „КЛАС-КОМЕРС-2ˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-6416/20.12.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-6416/20.12.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на складово стопанство и експлоатационен център за камиони в имоти с идентификатори 63427.78.78 и 63427.78.79 по КККР на гр. Русе” с възложители „ВЕНИДАН” ЕООД и „ХИМ КОМЕРС 2009” ЕООД

Уведомления с Вх. №№ АО-6372/19.12.2023 г. и АО-6373/19.12.2023 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че са  внесени уведомления с Вх. №№ АО-6372/19.12.2023 г. и АО-6373/19.12.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за устройствено планиране и изработване на инвестиционен проект за обект – „Пускова и приемни камери на ГО Разград DN 300“: Етап I – Пускова камера на очистно съоръжение (ОС Пуск); Етап II – Приемна камера на очистно съоръжение (ОС Прием), в землищата на с. Гороцвет и с. Студенец, общ. Лозница и гр. Разград.

Възложител –  „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Уведомление с Вх. № АО-6217/13.12.2023 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-6217/13.12.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за:

  • Поетапно изграждане на завод за зелен водород, чрез електролиза на вода, с общ инсталиран капацитет на електролизаторите 150 MW;
  • Подстанция 110/20 kV за присъединяване към електропреносната мрежа на страната.

Планирано е ИП да се осъществи в границите на поземлен имот с идентификатор 00895.506.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра.

Възложител –  „Индустриална зона - Силистра“ ЕАД.

Уведомление с вх. № АО-6216/13.12.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-6216/13.12.2023 г. за инвестиционно предложение за «Обособяване на площадка за извършване на дейности по предварително третиране и временно съхраняване на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, дърво, стъкло, текстил и смесени опаковкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1513 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и възложител „ЕВРО ИМПЕКС-РУСЕˮ ЕООД

Галерия