За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с АО-412/24.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с АО-412/24.01.2023 г. за план за развитие на земеделското стопанство чрез увеличаване броя на отглежданите овце, финансиран по Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.      Местоположението на животновъдния обект е УПИ IV-427, кв. 31 по плана на с. Чернолик, общ. Дулово, където са налични полумасивни постройки.  Според внесената документация, към момента се отглеждат 136 бр. овце. Планът предвижда увеличаване броя на отглежданите овце с още 52 броя. При това обстоятелство, броят на отглежданите възрастни овце ще достигне 188 бр. и ще превиши регистрирания капацитет от 150 бр. възрастни дребни преживни животни.

Възложител – Г. Сабри.

Уведомление с Вх. № АО-400/24.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-400/24.01.2023 г. за инвестиционен проект за изграждане на нафтово стопанство, на територията на съществуваща асфалтова база, с местоположение УПИ II-632, кв. 62 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница. Складовата вместимост на стопанството е 30 000 литра.

Възложител – „Пътперфект - Т“ ЕАД.

Уведомление с Вх. № АО-311/19.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-311/19.01.2023 г. за инвестиционен проект за изграждане на вилни сгради и паркинг в границите на поземлени имоти с идентификатори: 51679.213.617, 51679.213.618, 51679.213.619, 51679.213.620, 51679.213.621, 51679.213.622, 51679.213.623, 51679.213.624, 51679.213.625 и 51679.213.626 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе. Съгласно Общия устройствен план на Община Русе, устройствената зона е от разновидност „Вилна (Ов)“. Общата площ на имотите е 6444 кв.м. Очакваната застроена площ на сградите е 1208.4 кв.м.

Възложители – А. Стефанова и М. Стефанова.

Уведомление с вх. № АО-264/18.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-.264/18.01.2023 г. за инвестиционно предложение „Производствено-складова база“, местоположение: УПИ XIII-106пп, кв.888, местност „Слатина“, град Русе, възложител „СГМ Пластикс“ ЕООД.

Уведомление с Вх. № АО-274/18.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-274/18.01.2023 г. за план за „Развитие на земеделското стопанство чрез увеличаване капацитета на съществуваща животновъдна ферма и отглеждане на култури”, финансиран по Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Местоположението на животновъдния обект е УПИ XI-275, кв. 99 по плана на с. Брестовене, общ. Завет. Планът предвижда капацитетът на овцефермата да се увеличи до 145 бр. овце. Съгласно удостоверение за регистрация на животновъден обект № 00225/21.01.2022 г., издадено от Областна дирекция по безопасност на храните – Разград, моментният капацитет на фермата е до 100 бр. овце/агнета

Възложител – М. Юсеин.

Уведомление с вх. № АО-.264/18.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-.264/18.01.2023 г. за инвестиционно предложение „Производствено-складова база“, местоположение: УПИ XIII-106пп, кв.888, местност „Слатина“, град Русе, възложител „СГМ Пластикс“ ЕООД.

Уведомление с Вх. № АО-172/12.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-172/12.01.2023 г. за поливане на земеделски земи с обща площ 1 517 дка, чрез технология на дъждуване, в землището на с. Гарван, общ. Ситово.

Възложител – Земеделска кооперация „16 декември“ – с. Гарван.

Уведомление с вх. № АО-.54/06.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-.54/06.01.2023 г. за инвестиционно предложение “Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително №310-Н2/2014г., актуализирано с Решение №310-Н2-И1-А1/2018г.“ в ПИ с идентификатори 80460.132.227 и 80460.13.175 по КК и КР на село Червена вода, община Русе”, възложител ГРАДУС-98 АД

Уведомление с Вх. № АО-50/05.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-50/05.01.2023 г. за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ и Изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 40422.505.502 (Нива) и 40422.505.716 (За друг вид производствен, складов обект) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубрат. С устройствения план се цели създаване на устройствена основа за изграждане на складово-производствена база, логистичен център, фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1 MW и зарядни станции.

Възложител – „Принт Солюшънс“ ЕООД.

Галерия