За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-4215/14.08.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4215/14.08.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за месодобив от едри преживни животни и месопреработкаˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 07231.40.566 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бъзън, общ. Русе, възложител Д. Диков

Уведомление с вх. № АО-4202/14.08.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4202/14.08.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на съоръжения против заливане на терминал Русе-Запад при високи води на река Дунав” възложител ДП Пристанищна Инфреструктура

Уведомление с Вх. № АО-4200/14.08.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4200/14.08.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за  промяна предназначението на земеделски земи, с начин на трайно ползване „Нива“, както следва:

  • имот с идентификатор 47336.40.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе, с площ 29 805 кв.м.;
  • имот с идентификатор 47336.40.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, с площ 15 947 кв.м.

Предвижданията са в цитираните имоти да се изгради депо за неопасни отпадъци с кодове: 10 01 01 - сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04); 10 01 02 - увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища и 10 01 05 - твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове.

Възложител –  „Елана Агрокредит“ АД.

Уведомление с вх. № АО-2787/19.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2787/19.05.2023 г. за инвестиционно предложение за „„Третиране на отпадък с код 19 12 12 - други отпадъци /включително смеси от материали/ от механично третиране на отпадъци, различно от упоменатите в 19 12 11, отделяне на алуминиеви части от пясък, с дейност с  R12 /разделяне/ и R13 /временно съхранение/” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.501.34 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград, възложител „ДРУЖБА“ АД

Уведомление с вх. № АО-3840 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3840 г. за „Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), очертаващ рамката на инвестиционното намерение за изграждане на спорни съоръжения” с местоположение на ПИ с идентификатор 51679.173.479 по КК и КР на село Николово, община Русе, находящ се в местност Над селото, възложител Община Русе.

Уведомление с вх. № АО-4122/09.08.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4122/09.08.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 63427.5.206 по КК и КР на гр. Русе за водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.5.206 по КК и КР на гр. Русе, възложител „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Уведомление с вх. № АО-4053/03.08.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4053/03.08.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на буферен паркинг за тежкотоварни автомобили” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.178.134 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, възложител Община Русе.

Уведомление с вх. № АО-3931/26.07.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3931/26.07.2023 г. за Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ XI-974, кв. 10 по регулационния план на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе и изграждане на цех за цех за производство на сушени плодове и хладилник с възложител К. Н. Костадинов

Уведомление с вх. № АО-3785/18.07.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3785/18.07.2023 г. за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец” с местоположение поземлен имот с идентификатор 65348.68.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сандрово, общ. Русе, възложител „Агриком 83ˮ ЕООД

Галерия