За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-1056/05.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1056/05.03.2019 г. за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 77342.13.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хотанца, общ. Русе, предвиждащ обособяване на площадка за дейност по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

Възложител – „Боневи 2000“ ЕООД, ЕИК 205171181.

Уведомление с вх. № АО-1417/26.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1417/26.03.2019 г. за инвестиционно предложение за промяна предназначението на масивна селскостопанска сграда, част от животновъдна ферма, в мандра за производство на млечни продукти с капацитет 1 т постъпващо мляко за преработка на ден. Площадката е с местоположение поземлен имот с идентификатор 63668.152.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ряхово, общ. Сливо поле. 

Възложител – Производствено Потребителна Кооперация „Надежда-Ряхово“, ЕИК 117029395.

Уведомление с вх. № АО-1118/08.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1118/08.03.2019 г. за инвестиционно предложение за изграждане на „Сграда за организиране на тържества за специални поводи” в УПИ VIII-273, кв. 13 регулационния план на село Богданци, община Главиница. Не възниква необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Възложител – Г.Б

Уведомление с вх. № АО-1355/21.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1355/21.03.2019 г. с предложение за изработване на подробен устройствен план – план застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 20184.149.4 и 20184.149.5 с цел обособяването им в един имот с производствено предназначение, съгласно който се предвижда разширение на съществуваща ферма за отглеждане на кокошки-носачки.

Възложител – „Йордан Йорданов – яйца и птици“ ЕООД, с. Бъзовиц, община Две Могили.

Уведомление с вх. № АО-1302/19.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1302/19.03.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Ново производство на зарибителен материал от налим в иновативен проект на „РИБОВЪДСТВО ОСТРИЦА” ООД, която да бъде включена в технологичната схема на фермата”,  с местоположение имот № 000096 в землището на с. Острица

Възложител – „РИБОВЪДСТВО ОСТРИЦА” ООД

Уведомление с вх. № АО-1266/18.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1266/18.03.2019 г. за инвестиционно „Риборазвъждане в язовир „Калипетрово” в ПИ с идентификатор 41143.171.21 по КК и КР на село Калипетрово, община Силистра, местност „Сакаджийка”. Не възниква необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Възложител – ЕТ „ПЛАМЕН КОСТОВ-57”

Уведомление с вх. № АО-1140/11.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1140/11.03.2019 г. за инвестиционно „Изграждане на цех за производство на дребноразмерни метални елементи” в ПИ с идентификатор 66425.514.74 по КК и КР на гр. Силистра, местност ПЗ „Запад”, обл. Силистра. Не възниква необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Възложител – „ГЕТОН ИНВЕСТ” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-1066/05.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1066/05.03.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, община Дулово, област Силистра. Предвижда се добив на кварц-каолинова суровина.

     Възложител – „Каолин“ АД, ЕИК 827182866.

Уведомление с вх. № АО-1054/05.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1054/05.03.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на промишлена сграда в мобилна дестилерия за етерични масла“ с местоположение ПИ с идентификатор 61710.54.557 по КККР на гр. Разград. Предвижда се производство на етерични масла от маточина чрез парна дестилация.

     Възложител – „ЛУДОГОРСКА ЗЕМЯ-2003“ ЕООД, ЕИК 116548106.

Галерия