За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-914/21.02.2019 г. на „Стил-ЕА“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-914/21.02.2019 г. за инвестиционно предложение за „Пристройки и разширение на съществуваща мандра за производство на кашкавал и извара и увеличаване на производствения капацитет от 5 на 10 тона постъпващо мляко за преработка“. Съществуващата мандра е с местоположение УПИ III-1470 „За производствена и складова дейност“, кв. 129 по плана на с. Дянково, общ. Разград.

Възложител – „Стил-ЕА“ ЕООД, ЕИК 116517744.

Уведомление с вх. № АО-655/11.02.2019 г. на Община Две Могили

 РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-655/11.02.2019 г. за инвестиционно предложение „Ландшафтно оформяне и стабилизиране на нарушен терен – част от ПИ с идентификатор 20184.47.2016 по КК и КР на град Две Могили“. Намерението е свързано мероприятия по извършване на техническа и биологична рекултивация, стабилизиране и ландшафтно оформяне на ерозирал терен.

Възложител – Община Две Могили.

Уведомление с вх. № АО-409/25.01.2019 г. на „Грийнбърн“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-409/25.01.2019 г. за инвестиционно предложение за „Добавяне на нови кодове на третираните неопасни отпадъци в обект - Горивна инсталация за оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци, както да се извършва и допълнителна дейност с код R12 по обработка на приеманите отпадъци, подготовка преди оползотворяването им /разглобяване, сортиране, шредиране/“. Новопредвидените кодове на отпадъци за третиране в инсталацията са: 02.01.03; 02.01.99; 03.01.05; 03.03.01; 15.02.03; 19.09.05; 19.12.04; 19.12.08 и 19.12.10.

     Съществуващата горивна инсталация е с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.503.6334 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград.

     Възложител – „Грийнбърн“ ЕООД, ЕИК 203361709.

Уведомление с вх. № АО-715/12.02.2019 г. на „Каолин“ ЕАД

 В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-715/12.02.2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални минерали“ в границите на ПИ с идентификатори 24030.502.27, 24030.502.28 по КК и КР на град Дулово, собственост на дружеството. Намерението е свързано с производството на различни марки каолин и кварцов пясък, шамот, калциниран каолин.   

Възложител – „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново.

Уведомление с вх. № АО-446/29.01.2019 г. на „Поларис-8“ ООД

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-446/29.01.2019 г. за инвестиционно предложение за “Изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяемия запас на река Дунав в участък от км 374.900 до км 374.600”. Местоположението на инвестиционното предложение е съгласно схема на участък съгласуван от Изпълнителна Агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” – писмо до възложителя с изх. № ВО-2≠1/22.01.2019 г.

Възложител – „Поларис-8“ ООД, ЕИК 118010309.

Уведомление с вх. № АО-437/29.01.2019 г. на „Матаги“ ЕООД, град Варна

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-437/29.01.2019г. с предложение за изработване на подробен устройтвен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ XC по регулационния план на „ТМ“ АД, съгласно който се предвижда увеличаване на капацитета на съществуващо складово стопанство за горими течности с пламна температура над 55 градуса от 250 тона на 1100тона чрез изграждане на два вертикални стоманени резервоара, четири надземни резервоара за ПП нужди, помпено за резрвоарите за ПП нужди.

Възложител – „Матаги“ ЕООД, град Варна.

Уведомление с вх. № АО-286/18.01.2019 г. на Р.М.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-286/18.01.2019 г. за инвестиционно предложение за животновъдна дейност – отглеждане на 20 бр. крави в границите на имот с номер 010337 в землището на с. Подайва, общ. Исперих. Не възниква необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Възложител – Р. М.

Уведомление с вх. № АО-400/24.01.2019 г. на „АГРОСЕМ” ООД

     В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-400/24.01.2019 г. за инвестиционно предложение за изграждане на „Пилчарник до 39 500 птици за угояване” в УПИ XX  „Производствени и складови дейности”, кв. 42 по плана на село Острово, община Завет, област Разград. Не възниква необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

     Възложител – „АГРОСЕМ” ООД, ЕИК 826049418.

Уведомление с вх. № АО-399/24.01.2019 г. на „АГРО Инфра” ЕООД

     В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-399/24.01.2019 г. за инвестиционно предложение за изграждане на „Пилчарник до 39 500 птици за угояване” в УПИ XXI  „Производствени и складови дейности”, кв. 42 по плана на село Острово, община Завет, област Разград. Не възниква необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

     Възложител – „АГРО Инфра” ЕООД, ЕИК 204240518.

Галерия