За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с Вх. № АО-2520/10.05.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2520/10.05.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с прогнозна инсталирана мощност от 9.5 MW, в границите на поземлен имот с идентификатор 32874.13.171 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Исперих.  

Възложители – Община Исперих и „Сънрайс Електрик“ ООД

Уведомление с вх. № АО-2488/09.05.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2488/09.05.2022 г. за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 63427.178.114 и 63427.178.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на „Буферен паркингˮ, възложител Община Русе

Уведомление с Вх. № АО-2374/27.04.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2374/27.04.2022 г. за инвестиционно предложение за създаване на трайно насаждение от липа и дъб, в границите на поземлен имот с идентификатор 00415.153.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Алфатар.  

Възложител – „Поповци“ ООД

Уведомление с вх. № АО-2342/26.04.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2342/26.04.2022 г. за инвестиционно предложение „Инсталиране на вятърен генератор с мощност до 3MW (вкл.)“ в ПИ с идентификатор 02083.29.33 по КК и КР на град Бабово, община Сливо поле.

Уведомление с Вх. № АО-1681/18.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-1681/18.03.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с мощност до 5000 kW, в границите на поземлен имот с идентификатор 61710.501.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград.  

Възложител – „БУЛМАСО“ АД

Уведомление с вх. № АО-2337/21.04.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2337/21.04.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с мощност до 990 kW” с местоположение поземлен имот с идентификатор 06673.60.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бръшлен, общ. Сливо поле, възложител „Свинекомплекс Бръшленˮ АД

Уведомление с вх. № АО-2317/20.04.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2317/20.04.2022 г. за инвестиционно предложение за „Ведомствена модулна станция за дизелово гориво и бензин с обем 20 куб.м”

Възложител – Община Бяла

Уведомление с вх. № АО-2250/15.04.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2250/15.04.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за разтегляне, опаковане и експедиция на ядки и сушени плодове”.

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 47336.63.370 по КККР на гр. Мартен, община Русе.

Възложител – „БИОСЕЛФ” ЕООД, ЕИК: 205055789

 

 

Уведомление с вх. № АО-5446, 5447, 5448/21.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5446, 5447, 5448/21.09.2021 г. за инвестиционно предложение:

-  „Промяна предназначението на склад за инвентар с идентификатор 61710.522.225.3 по КК и КР на град Разград и навес с Г-образна форма в складове за изкуствени торове“;

- Промяна предназначението на склад за селскостопанска продукция с идентификатор 61710.522.222.1 по КК и КР на град Разград в склад за препарати за растителна защита“;

- „Промяна предназначението на склад за селскостопанска продукция с идентификатор 61710.522.221.3 в склад за изкуствени торове“                     

Възложител – „СЕМПЕ” ЕООД

 

Галерия