За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-3179/12.06.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3179/12.06.2023 г. за инвестиционно предложение за „Ветрогенератор до 100 kW и батерии за съхранение на ел. енергия до 500 kW” с местоположение ПИ с идентификатор 83524.50.36 по КККР на с. Шуменци, общ. Тутракан, възложител „АА ФАРМА” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2957/30.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2957/30.05.2023 г. за инвестиционно предложение за „Разнообразяване на видовете отпадъци, с които се извършват дейности на територията на Площадка № 1 от Разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-00000769-01/07.03.2023 г.” с местоположение ПИ с идентификатор 41143.502.75 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра (НТП „За друг вид отпадъци”), възложител „ВОДСТРОЙ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-2936/29.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2936/29.05.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на пристройка, към съществуващ цех за печене на ядки, с две помещения: склад за дизелово гориво, със застроена площ 12.34 кв.м. и помещение за компресор, със застроена площ 3.99 кв.м. Монтира се резервоар за дизелово гориво с вместимост 2 800 литра. Площадката е с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.501.956 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Главиница.

Възложител –  „ЕСДИ-04“ ЕООД.

Уведомление с входящ № № АО-2821/22.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2821/22.05.2023 г. за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на склад в склад за търговия на едро с кът за пакетиране на плодове и зеленчуци, производство на млечни продукти и работилница за производство на закуски” с местоположение в сграда с идентификатор 63427.3.629.1.10 по КК и КР на град Русе, възложител „Шогун“ ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-2821/22.05.2023г. г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2821/22.05.2023г. г. за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на склад в склад за търговия на едро с кът за пакетиране на плодове и зеленчуци, производство на млечни продукти и работилница за производство на закуски” с местоположение в сграда с идентификатор 63427.3.629.1.10 по КК и КР на град Русе, възложител „Шогун“ ЕООД.

Уведомление с Вх. № АО-2760/18.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2760/18.05.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане/обособяване на площадка за събиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия в имот с идентификатор № 55186.100.411, находящ се в землището на с. Паисиево, общ. Дулово, обл. Силистра.

Възложител – „Клийн Еколоджи“ ЕООД.

Уведомление с Вх. № АО-2719/16.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2719/16.05.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за промяна в параметрите на съгласувано ИП за изграждане на цех за производство на булгур, със силозно стопанство, с местоположение поземлен имот 1479 (стар номер УПИ II-1366,1416) - „За производствени и складови дейности“, кв. 130 по плана на с. Дянково, община Разград. Заявените промени включват: проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, изграждане на газово стопанство и водоем за противопожарни нужди.

Възложител – „АМЕР“ ООД.

Уведомление с вх. № АО-2557/04.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2557/04.05.2023 г. за инвестиционно предложение за „Модулна станция за светли горива на самообслужване” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.7204 по КККР на гр. Разград, възложител „ДЕВОН” ООД

Уведомление с Вх. № АО-2591/05.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2591/05.05.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ - „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ “Правда” в землището на село Правда, община Дулово, област Силистра“.

Възложител – „Пътперфект-Т“ ЕАД.

Галерия