За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-4944/29.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4944/29.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на кашкавал” с местоположение поземлен имот с идентификатор 32874.167.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих, възложител „Шами груп ШХШˮ ООД

Уведомление с вх. № АО-4895/27.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4895/27.09.2023 г. и допълнителна информация с вх. № АО-4895-(2)/02.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изменение на съгласувано инвестиционно предложение за инсталация за рециклиране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства и фотоволтаични соларни панели и преконфигуриране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства в системи за съхранение на енергия” с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.506.95 (предишен идентификатор 00895.506.86) по КК и КР на ПЗ Запад, с. Айдемир, общ. Силистра, възложител „И-Уейст Силистраˮ ЕАД

Уведомление с вх. № АО-4883/26.09.2023 г., з ИП с възложител „Рокенрола” ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4883/26.09.2023 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води от съществуващ тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 66425.501.9159 по КККР на гр. Силистра”

Възложител – „Рокенрола” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4854/25.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4854/25.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Животновъдна сграда и склад за фураж в поземлен имот с идентификатор 56232.16.11 по КККР на с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград”, възложител ЕТ „ЗЕЙТИ МЕХМЕД”

Уведомление с вх. № АО-4846/21.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4846/21.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изкопаване на кладенец от 30-35 м. дълбочина за битови нужди и непромишлени цели”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.514.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра, общ. Силистра, възложител „Агротрансˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4845/21.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4845/21.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изкопаване на кладенец от 30-35 м. дълбочина за битови нужди и непромишлени цели”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.506.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра, възложител „Технотрейдˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4793/19.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4793/19.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищен комплекс от многофамилни жилищни сгради с до 220 бр. жилища, гаражи, паркинг и други обслужващи сгради” с местоположение новообразувани УПИ XIX-6486 „За трансформаторен постˮ, XVIII-6485 „За производствено-складови дейностиˮ и XX-6487 „За жилищни функцииˮ по плана на гр. Разград., възложител „Обитехˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3419-2/18.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3419-2/18.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел водоснабдяване на производствена дейност на дружеството” с местоположение поземлен имот с идентификатор 80460.187.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе, възложител „Нинахимˮ ЕООД

Решение № РУ-63-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-63-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Парцеларен план за техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Разкъсване на двоен въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV “Развигор-Топола“ и изграждане на четири броя електропроводни отклонения 110 kV, всяко на самостоятелна стълбова линия, изпълнени с проводник АСО 400 mm2, от мястото на разкъсване на двоен ВЕ 110 kV „Развигор-Топола“ до възлова станция (ВС) 110 kV в землището на с. Каменар, общ. Лозница.

Възложител –  „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45325

Галерия