За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-2119/07.04.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2119/07.04.2022 г. за инвестиционо предложение за „Получаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез 1 брой съществуващ тръбен кладенец с дълбочина 200 м. в ПИ с идентификатор 53494.98.29, по КККР на с. Окорш, община Дулово, област Силистра“.                                                   

Възложител – ЕТ „Моника 87 – Наташа Присадашка”

Уведомление с вх. № АО-2118/07.04.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2118/07.04.2022 г. за инвестиционо предложение за „Получаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез 1 брой съществуващ тръбен кладенец с дълбочина 180 м. в ПИ с идентификатор 81150.721.20, по КККР на  с. Чернолик, община Дулово, област Силистра“.                                                   

Възложител – „Моника 871” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-1975/31.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1975/31.03.2022 г. за инвестиционно предложение за „Оборудване за преработка на семена и ядки с цел производство на масла, брашна и пастообразни продукти и монтаж на автономна фотоволтаична инсталация с мощност 80 kW” с местоположение УПИ VII, кв. 86 по плана на гр. Лозница, възложител „МАРИСТО И КО” ООД

Уведомление с вх. № АО-1922/30.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1922/30.03.2022 г. за инвестиционно предложение за „Линия за производство на топено сирене чрез допълнителна UHT-обработка” с местоположение УПИ CIV „Производствени и складови дейности”, кв. 105 по ПУП на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград и възложител „Маклер Комерс” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-1889/29.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1889/29.03.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане и оборудване на предприятие за преработка на етерично масло от био анасон, склад за съхранение и автономна фотоволтаична инсталация” с местоположение ПИ с идентификатор 00415.501.3163 по КККР на гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, възложител „Планет-Груп” ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-1832/25.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1832/25.03.2022 г. за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части:

- Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатори 57577.202.26 и 57577.202.27 по КККР на с. Попина, общ. Ситово, обл. Силистра;

- Технически инвестиционен проект за обект: „Промишлени сгради – предприятие за преработка и пакетиране на био черупкови плодове и ФВЕЦ с мощност 180 kW”,

с Възложител – „Агрими” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-1825/25.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1825/25.03.2022 г. за инвестиционно предложение за „Предприятие за преработка на зеленчуци и автоновма фотоволтаична електроцентрала в сграда с идентификатор 70860.507.58.1.3, с. Стражец, обл. Разград”.          

Възложител – „ХЕПИ ЧИК” ЕООД

 

 

 

Уведомление с вх. № АО-1796/24.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1796/24.03.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на млекопреработващо предприятие и фотоволтаичен парк за собствени нужди” с местоположение УПИ XII-за производствена и складова дейност, кв. 34 по плана на с. Дянково, общ. Разград и Възложител – „РАМАРИС” ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) с вх. № АО-4944/27.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление за инвестиционно предложение (ИП) с вх. № АО-4944/27.09.2021 г. и внесена допълнителна информация с вх. №№ АО-4944-(2)/01.12.2021 г., АО-4944-(3)/03.12.2021 г. и АО-4944-(7)/17.02.2022 г. за „Изграждане на автоматизирана торовнасяща система за 20 дка круши и 25 дка череши”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 32095.131.1, 32095.131.2, 32095.131.3, 32095.124.1, 32095.124.2, 32095.124.3, 32095.124.4, 32095.124.8 и 32095.124.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. Иваново

Възложител – ЗП Н. Ненов

 

Галерия