За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-.2337/20.04.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-.2337/20.04.2023 г. за инвестиционно предложение за „Разширение на ферма за отглеждане на кокошки носачки в ПИ с идентификатор 20184.149.10 по КК и КР на град Две Могили”, възложител „Йордан Йорданов – яйца и птици“ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-2305/18.04.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2305/18.04.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за почистване от горскодървесна и храстова растителност на поземлен имот с идентификатор 84049.60.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, общ. Иваново. Цели се ползване на терена съобразно начина му на трайно ползване - „Нива“.

Възложител – Н. Николов.

Уведомление с вх. № АО-2285/18.04.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2285/18.04.2023 г. за инвестиционно предложение „Пристройка за котелно към мивка за цистерни, сграда с идентификатор 61710.506.15.6, на територията на УПИ VIII-15 – за автомобилно депо, кв. 4 по плана на Гарова промишлена зона, гр. Разград” и допълнителна информация с вх. № АО-2285-(2)/05.05.2023 г. и вх. № АО-2285-(4)/29.05.2023 г.

Възложител – „ЕЙЧ ЕНД ЕС ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-1653/17.03.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1653/17.03.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на един брой тръбен кладенец за напояване на трайни насажденияˮ с местоположение поземлен имот с идентификатор 67578.83.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смирненски, общ. Ветово, възложител „Деметра-ЗСˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2120/06.04.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2120/06.04.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за временно съхранение на бутилки с компресиран природен газ в поземлен имот с идентификатор 65348.20.53 в землището на с. Сандрово, общ. Русе, и свързване с газовите котли, намиращи се в съществуващата сграда в имота”с възложител : „Строително оборудване” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2067/05.04.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2067/05.04.2023 г. за инвестиционно предложение за „Пристройка към съществуваща сграда за производство на олио”

Възложител – „Ф+С Агро” ООД

Уведомление с вх. № АО-1674/20.03.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1674/20.03.2023 г.  и внесена допълнителна информация с вх. № АО-1674-(2)/06.04.2023 г. за  „Водовземане на подземни води от съществуващ шахтов кладенец „ШК Раней 4 – Лесилхард-Силистра” с действащо разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11591385/10.02.2022 г. с титуляр „Марлинˮ ЕООДˮ, възложител „Индустриална зона – Силистраˮ ЕАД

Уведомление с вх. № АО-1301/01.03.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1301/01.03.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация на пропан-бутан за захранване на асфалтосмесител в „Асфалтова базаˮ, с. Зафировоˮ, с местоположение УПИ II-632, кв. 62 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница, възложител „ПЪТПЕРФЕКТ-Т” ЕАД

Уведомление с вх. № АО-1563/14.03.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1563/14.03.2023 г. за инвестиционно предложение за „Промяна в параметрите, при които е издадено Комплексно разрешително № 293-Н1/2015 г., актуализирано с Решение № 293-Н1-И1-А1/2018 г.ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.304.53, местност „Чифликаˮ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, възложител „ГРАДУС-98ˮ АД

Галерия