За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за изтекло правно действие на Решения по ОВОС по чл 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител „РОТЕ“ ООД

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 19.06.2024 г. е извършена планова проверка по документи относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за извършване на спортен риболов и риборазвъждане в съществуващ воден обект – имот с номер 003001 (рибарник) в землището на с. Йонково, съгласувано с Решение № РУ-16-ПР/18.03.2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Възложител на ИП е „РОТЕ“ ООД.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решение № РУ-16-ПР/18.03.2019 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител Е. Р.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 18.06.2024 г. е планова проверка по документи относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за преустройство на съществуваща селскостопанска сграда във ферма за отглеждане на дребен рогат добитък - до 400 броя кози и ново строителство на млекосъбирателен сектор с доилна зала в границите на имот с идентификатор 68552.10.9902 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Средоселци, общ. Исперих, съгласувано с Решение № РУ-13-ПР/28.02.2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Възложител на ИП е Е. РЕМЗИОГЛУ.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, РУ-13-ПР/28.02.2019 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител „КРУПС КО“ ЕООД

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 10.06.2024 г. е извършена планова проверка по документи относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за  обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.3.148 по КК и КР на град Русе.

Възложител на ИП е дружеството „КРУПС КО“ ЕООД, ЕИК 204691503. За проектното предложение е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с номер РУ-9-ПР/22.02.2019 г., с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решение № РУ-9-ПР/22.02.2019 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител „ТМ-ТЕХНОЛОДЖИ“ АД

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 22.03.2024 г. е извършена извънредна проверка на място относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на цех за ремонт на ж.п. вагони, с местоположение - гр. Мартен, общ. Русе, УПИ XXVIII, УПИ LI, УПИ LII по регулационния план на „ТМ“ АД – гр. Русе, съгласувано с Решение № РУ-78-ПР/16.10.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Възложител на ИП е „ТМ-ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, ЕИК 117609124.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда и § 12а, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона, Решение РУ-78-ПР/16.10.2018 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на Закона за устройство на територията.

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.).

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 15.03.2024 г. е извършена планова проверка, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе за 2024 г., относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на „Комплекс за отдих и развлечения – ресторант и басейн” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.2192 по КККР на гр. Кубрат (УПИ LXVI-бензиностанция, кв. 117 по плана на гр. Кубрат), за което е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № РУ-88-ПР/2018 на Директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 на Закона за опазване на околната среда, Решение № РУ-88-ПР/2018 е загубило правно действие.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 11.12.2023 г. е извършена планова проверка по документи относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за спомагателно помещение за гориво-смазочни материали към складова база за съхранение на петролни продукти. Местоположението на площадката е в границите на УПИ XV, кв. 0, образуван от имот 13 по ИПР и ИПУР на гр. Мартен, общ. Русе (имот с идентификатор 47336.82.68). Възложител на ИП (въз основа на учредено право на строеж от „Полисан“ АД) е дружеството „ТМ Технолоджи“ АД. В рамките на проверката се констатира, че към момента, имотът е собственост на „ЕЛ ЕН ДЖИ СИСТЕМИ“ ЕООД. За проектното предложение е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с номер РУ-65-ПР/23.08.2018 г., с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решение № РУ-65-ПР/23.08.2018 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на Закона за устройство на територията.

 

 

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „Де и Ви Комерс” АД.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 29.09.2023 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2023 г., относно реализацията на инвестиционно предложение за „Склад за съхранение на полимер битум със смесване на полимер и битум” с местоположение – ПИ с идентификатор 47336.82.4 по КККР на гр. Мартен (УПИ LXXXVIII)  и възложител „Де и Ви Комерс” АД, за което е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № РУ-37-ПР/2018 г. на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № РУ-37-ПР/2018 г. на директора на РИОСВ – Русе е загубило правно действие.

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител Н.Г.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 12.09.2023 г. е извършена планова проверка на място, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе за 2023 г., относно реализацията на инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща свинеферма чрез пристрояване на допълнителна животновъдна сграда за отглеждане на свине” с местоположение имот 000365 в землището на с. Ушинци, общ. Разград, възложител Н.Г. – земеделски производител, за което е издадено Решение № РУ-40-ПР/2018 за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решение № РУ-40-ПР/2018 е загубило правно действие.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „ШЕНИ-СУНИ" ООД

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На дата 01.03.2023 г. в Административната сграда на РИОСВ-Русе се проведе планова проверка по документи във връзка с установяване етапа на реализация на инвестиционното предложение за „Изграждане на комплекс за тържества и групови събирания“ и срока на правно действие на постановено Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № РУ-112-ПР/2017 на Директора на РИОСВ-Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 на Закона за опазване на околната среда, Решение № РУ-112-ПР/2017 е загубило правно действие и не може да послужи за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на съответния специален закон.

 

 

Галерия