За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за изтекло правно действие на Решения по ОВОС по чл 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „Маристо и Ко” ООД

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 16.06.2021 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ-Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Производство на студено пресовани масла, пастообразни продукти от семена и ядки, пълнозърнести протеинови брашна и орехови ядки” с местоположение – УПИ VIII-461, кв. 53 по плана на гр. Лозница и възложител „Маристо и Ко” ООД, за което е издадено Решение № РУ-16-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-16-ПР/2016 е загубило правното си действие.

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „Био-Агро Ресурс Плюс” ООД

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе уведомява за следното:

На 27.05.2021 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на специализиран комплекс за отглеждане и преработка на гъба Кладница” с местоположение – ПИ с идентификатори 61710.505.179 и 61710.505.7334 по КККР на гр. Разград и възложител „Био-Агро Ресурс Плюс” ООД, за което е издадено Решение № РУ-25-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-25-ПР/2016 е загубило правното си действие.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител Б.К.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

  1. На 18.05.2021 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма с капацитет 50бр. животни“, с местоположение: поземлен имот №187023 в землището на село Червена вода, община Русе и възложител Б.К., за което е издадено Решение № РУ-17-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-17-ПР/2016г. е загубило правното си действие.

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител възложител „Уником” ЕООД

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 17.11.2020 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план за контролна дейност за 2020 г. на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на съществуваща производствена сграда в птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 11 000 места за птици”, с местоположение – ПИ 11449.73.1044 по КК и КР на с. Владимировци, общ. Самуил и възложител „Уником” ЕООД, за което е издадено Решение № РУ-72-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-72-ПР/2015 е загубило правното си действие.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.)

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 07.10.2020 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ–Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на ветроенергиен парк “Обретеник” състоящ се от 13 броя ветрогенератора с обща мощност 39 MW“ - землище на с. Обретеник, общ. Борово. Възложител е „Уинд Актив” ООД,  ЕИК 201363736. За цитираното ИП е издадено Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № РУ 4-5/05.09.2012 г., с характер “Одобрявам”.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението по ОВОС, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 54/2020 г.), Решение по ОВОС № РУ 4-5/05.09.2012 г. е загубило правното си действие.

 

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител ДП Национална Компания „Железопътна Инфраструктура”.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 10.09.2020 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ–Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе. Местоположението на инвестиционната инициатива е в границите на поземлени имоти с идентификатори 63427.74.40, 63427.96.3 и 63427.96.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. Възложител е Държавно Предприятие Национална Компания „Железопътна Инфраструктура”. За цитираното ИП е издадено Решение № РУ-63-ПР/13.08.2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на  ОВОС, с характер да не се извършва ОВОС.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 54/2020 г.), Решение № РУ-63-ПР/13.08.2015 г. е загубило правното си действие.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител „Биокомпост БГ” ООД

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 17.09.2020 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план за контролна дейност на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци от растителен и животински произход, както и утайки от ПСОВ” с местоположение – УПИ V-24 и УПИ VI-24, кв. 3 по плана на с. Градина, общ. Лозница и възложител „Биокомпост БГ” ООД, за което е издадено Решение № РУ-30-ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 на Закона за опазване на околната среда, Решение № РУ-30-ПР/2014 е загубило правното си действие.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП, с възложител „Топлофикация-Разград“ АД

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На дата 10.07.2020 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за реконструкция на горивната система на парни котли с номера 5 и 6 за изгаряне на биомаса (слънчогледова люспа), с възложител „Топлофикация-Разград“ АД, за което е издадено Решение № РУ-13-ПР/30.01.2015 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС, на директора на РИОСВ – Русе, с характер да не се извършва ОВОС.

При проверката е установено, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, постановеното Решение № РУ-13-ПР/30.01.2015 г. е загубило правното си действие.

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП за изграждане на Българо-Румънски център за обучение и зелени компетенции.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На дата 29.06.2020 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на Българо-Румънски център за обучение и зелени компетенции. Местоположението на инвестиционната инициатива е в границите на имот с номер 000208 в землището на с. Червен, общ. Иваново, за което е издадено Решение № РУ-59-ПР/27.07.2015 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС, на директора на РИОСВ – Русе, с характер да не се извършва ОВОС.

При проверката е установено, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, постановеното Решение № РУ-59-ПР/27.07.2015 г. е загубило правното си действие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галерия