За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за изтекло правно действие на Решения по ОВОС по чл 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.) за ИП с възложител И.Ш.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 10.07. 2020 г. е извършена планова проверка по документи/на място, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изменение и разширение на животновъден обект – птицеферма за угояване на бройлери с капацитет 16000места за птици, включващо приобщаване на допълнителни площи, изграждане на нова птицевъдна сграда и увеличаване на капацитета до 38 000места за птици” с местоположение: ПИ 406022, 406007 в землището на село Бисерци, община Кубрат и възложител И.Ш., за което е издадено Решение № РУ-39-ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-39-ПР/2015г. е загубило правното си действие.

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.).

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 19.06.2020 г. е извършена планова проверка по документи/на място, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на рибовъдна ферма с рециркулационна система за аквакултури” с местоположение – ПИ 000233 в землището на село Басарбово и възложител ЕТ „Драгомир Хинков“, за което е издадено Решение № РУ-37-ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-37-ПР/2015г. е загубило правното си действие.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.).

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На дата 17.12.2019 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на рециркулационна система за отглеждане на деликатесни видове риби в интеграция с аквапонна система в границите на имот с номер 063014 в землището на с. Острица, общ. Две могили”, за което е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с номер РУ-67-ПР/16.09.2014 г. с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

При проверката е установено, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с номер РУ-67-ПР/16.09.2014 г. е загубило правното си действие.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.).

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На дата 17.12.2019 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на рециркулационна система за отглеждане на деликатесни видове риби в интеграция с аквапонна система в границите на имот с номер 063014 в землището на с. Острица, общ. Две могили”, за което е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с номер РУ-67-ПР/16.09.2014 г. с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

При проверката е установено, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с номер РУ-67-ПР/16.09.2014 г. е загубило правното си действие.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложите Е.И.

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На дата 30.10.2019 г. е извършена планова проверка на място, съгласно утвърдения годишен план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на овчарник с капацитет 100 бр. овце с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.167.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. За планирания обект е издадено Решение № РУ-53-ПР/30.07.2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС. Възложител на инвестиционното предложение е Е. И.

При проверката е установено, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решение № РУ-53-ПР/30.07.2014 г. е загубило правното си действие.

Съобщение по чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.).

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 24.10.2019 г. е извършена планова проверка на място, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе за 2019 г., относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на манипулационна за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци, инсталация за изгаряне на биомаса – слънчоглед и слама с 2бр. водогрейни котела и склад с общо предназначение” с местоположение – УПИ -965, кв.2 по регулационния план на село Голямо Враново, община Сливо поле с възложител „Маккена 08“ ООД , за което е издадено Решение № РУ-73-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-66-ПР/2014 г. е загубило правното си действие.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „Кей Био Индъстри България“ ЕООД

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 25.07.2019 г. е извършена планова проверка на място, съгласно утвърдения годишен план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на инсталация за отглеждане на аквакултури – водорасло Chlorella vulgaris и изграждане на собствен водоизточник за технически нужди на инсталацията с възложител – „Кей Био Индъстри България“ ЕООД, ЕИК 202556072. Местоположението на площадката е в границите на УПИ I „Цех за опаковки и палети“, кв. 20 по плана с. Ловско, общ. Лозница. За планирания обект е издадено Решение № РУ-49-ПР/09.07.2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.  

При проверката е установено, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-49-ПР/09.07.2014 г. е загубило правното си действие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител М.Р.

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 26.06.2019 г. е извършена планова проверка на място, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе за 2019 г., относно реализацията на инвестиционно предложение за „ Пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда с цел изграждане на мотел със заведение за обществено хранене” с местоположение – имот 000121 в землището на с. Йонково, общ. Исперих и възложител М.Р., за което е издадено Решение № РУ-37-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-37-ПР/2014 г. е загубило правно действие.

Съобщение по чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „БОИЛ“ ЕООД

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 22.05.2019 г. е извършена планова проверка на място, съгласно утвърдения годишен план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за предприятие за преработка и пакетиране на пчелен мед, сушене, пакетиране и консервиране на плодове и зеленчуци с местоположение УПИ X-8, кв. 1, с. Брадвари, общ. Силистра. За планирания обект е издадено Решение № РУ-23-ПР/24.03.2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС. Възложител на инвестиционното предложение е „БОИЛ“ ЕООД, ЕИК 813018127.

При проверката е установено, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-23-ПР/2014 г. е загубило правното си действие.

 

 

 

 

Галерия