За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за изтекло правно действие на Решения по ОВОС по чл 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС

Съобщение по чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „Кей Био Индъстри България“ ЕООД

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 25.07.2019 г. е извършена планова проверка на място, съгласно утвърдения годишен план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на инсталация за отглеждане на аквакултури – водорасло Chlorella vulgaris и изграждане на собствен водоизточник за технически нужди на инсталацията с възложител – „Кей Био Индъстри България“ ЕООД, ЕИК 202556072. Местоположението на площадката е в границите на УПИ I „Цех за опаковки и палети“, кв. 20 по плана с. Ловско, общ. Лозница. За планирания обект е издадено Решение № РУ-49-ПР/09.07.2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.  

При проверката е установено, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-49-ПР/09.07.2014 г. е загубило правното си действие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител М.Р.

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 26.06.2019 г. е извършена планова проверка на място, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе за 2019 г., относно реализацията на инвестиционно предложение за „ Пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда с цел изграждане на мотел със заведение за обществено хранене” с местоположение – имот 000121 в землището на с. Йонково, общ. Исперих и възложител М.Р., за което е издадено Решение № РУ-37-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-37-ПР/2014 г. е загубило правно действие.

Съобщение по чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „БОИЛ“ ЕООД

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 22.05.2019 г. е извършена планова проверка на място, съгласно утвърдения годишен план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за предприятие за преработка и пакетиране на пчелен мед, сушене, пакетиране и консервиране на плодове и зеленчуци с местоположение УПИ X-8, кв. 1, с. Брадвари, общ. Силистра. За планирания обект е издадено Решение № РУ-23-ПР/24.03.2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС. Възложител на инвестиционното предложение е „БОИЛ“ ЕООД, ЕИК 813018127.

При проверката е установено, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-23-ПР/2014 г. е загубило правното си действие.

 

 

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.).

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 13.06.2019 г. е извършена планова проверка на място, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе за 2019 г., относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на супермаркет и автомивка” с местоположение – ПИ с идентификатор 24030.501.502 по КК и КР на град Дулово с възложител „Пацони маркет“ЕООД , за което е издадено Решение № РУ-66-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-66-ПР/2014 г. е загубило правното си действие.

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.).

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 13.06.2019 г. е извършена планова проверка на място, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе за 2019 г., относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия чрез оползотворяване на биомаса от растителни и животински субстанции, с присъединителна мощност към електропреносната мрежа от 499 kW” с местоположение – имоти с №№ 098221 и 098213 в землищет на с. Окорш, общ. Дулово и възложител ЕТ „Моника-87-Наташа Присадашка“, за което е издадено Решение № РУ-32-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-32-ПР/2014 г. е загубило правното си действие.

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.).

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 13.06.2019 г. е извършена планова проверка на място, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе за 2019 г., относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционална сграда за производство и услуги” с местоположение – УПИ XII-218, „За обществено обслужване“ по плана на село Окорш, община Дулово с възложител ЕТ „НИКИ-Шенай Лютфи“, за което е издадено Решение № РУ-68-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, е издадено разрешение за строеж от дата: 24.07.2018г., което не е изгубило правно действие към момента на проверката. Постановеното решение на директора на РИОСВ-Русе е послужило за одобряване на инвестиционното предложение и същото не е изгубило правното си действие към дата 13.06.2019 г. 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП на „Боримес“ ООД

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 20.03.2019 г. е извършена планова проверка на място, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на заведение, пансион за гости, магазин, складове и офиси” с местоположение – ПИ с идентификатори 63427.98.55 и 63427.98.56 по КККР на гр. Русе и възложител „Боримес“ ООД, за което е издадено Решение № РУ-10-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-10-ПР/2014 г. е загубило правното си действие.

 

Галерия