За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за изтекло правно действие на Решения по ОВОС по чл 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), относно издадено Решение № РУ-29-ПР/2018 г.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На дата 13.06.2023 г. в Административната сграда на РИОСВ-Русе, се осъществи проверка по документи във връзка с инвестиционното предложение „Преустройство, реконструкция и модернизация на съществуващи сгради в цех за студено пресовани растителни масла”, за което е проведена процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, завършила с Решение № РУ-29-ПР/2018 г. на Директора на РИОСВ-Русе, с характер: да не се извършва ОВОС. Проверката се извърши след изтичане на срока по чл. 93, ал. 8 на Закона за опазване на околната среда, с цел установяване правното действие на цитираното решение. Установи се, че не е налице достатъчно минимално необходимо условие, за да се счита, че е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. Решение № РУ-29-ПР/2018 е загубило правно действие и не следва да послужи за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на съответния специален закон.

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „Милккер-55” ЕООД.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 29.06.2023 г. е извършена планова проверка по документи и на място, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе за 2023 г., относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на млекопреработвателно предприятие с капацитет до 3 тона на ден преработка на сухо и сурово краве, овче и козе мляко за производство на сирене, кашкавал, извара, кисело мляко и масло” с местоположение – ПИ с идентификатор 78238.104.38 по КККР на с. Цар Самуил (стар номер 104038) и възложител „Милккер-55” ЕООД, за което е издадено Решение № РУ-19-ПР/2018 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-19-ПР/2018 е загубило правно действие.

 

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 62/2022 г.), за ИП с възложител „Еко България“ ЕАД

На дата 16.06.2023 г. е извършена планова проверка по документи относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за увеличаване на броя на пребиваващите ж.п. цистерни от 2 броя на 12 броя /всяка с капацитет до 40 т/ и увеличаване на броя на автоцистерни от 1 брой на 4 броя /всяка с капацитет до 20 т/ на територията на „Складово стопанство за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан и техните смеси“ в границите на поземлен имот с идентификатор 61710.506.101 по КК и КР на град Разград. Възложител на ИП е дружеството „Еко България“ ЕАД, ЕИК 130948987. За проектното предложение е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с номер РУ-20-ПР/09.03.2018 г., с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда и § 12а, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона, Решение № РУ-20-ПР/09.03.2018 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.).

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 21.04.2023 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план за контролна дейност на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Отклонение от газоразпределителната мрежа на град Силистра в извън урбанизираната територия на град Силистра, село Айдемир и село Калипетрово“ с трасе трасе през ПИ с идентификатори 66425.514.260, 66425.514.264, 66425.1.601, 66425.1.603, 66425.1.501, 00895.118.503, 41143.300.1, 00895.119.501, 41143.1.382, 41143.1.403, 41143.1.390, 41143.1.400, 41143.1.389 на територията на общ. Силистра и възложител „Ситигаз България” ЕАД, за което е издадено Решение № РУ-15-ПР/2018 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-15-ПР/2018 е загубило правно действие.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 62/2022 г.), за ИП с възложител Я. Георгиев.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 30.03.2023 г. е извършена планова проверка по документи относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ XI-251 „За стопанска дейност“, кв. 13 по плана на с. Светослав, общ. Кайнарджа и инвестиционен проект за „Цех за преработка на мляко с капацитет 500 л постъпващо мляко на ден“. Възложител на ИП е Я. Георгиев. За проектното предложение е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с номер РУ-6-ПР/12.01.2018 г., с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда и § 12а, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона, Решение № РУ-6-ПР/12.01.2018 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на Закона за устройство на територията.

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 62/2022 г.), за ИП с възложител „ХОЛЛЕМАН БЪЛГАРИЯ“ ООД.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 23.01.2023 г. е извършена извънредна проверка по документи относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на търговско-сервизен комплекс за леки, лекотоварни и товарни автомобили и административно-битов комплекс в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.180.12 по КК и КР на град Русе. Възложител на ИП е дружеството „ХОЛЛЕМАН БЪЛГАРИЯ“ ООД. За проектното предложение е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с номер РУ-117-ПР/28.12.2017 г., с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда и § 12а, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона, Решение № РУ-117-ПР/28.12.2017 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на Закона за устройство на територията.

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „Ориент 2000” ЕООД.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе уведомява за следното:

На 13.12.2022 г. е извършена извънредна проверка по документи, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжерии за зеленчукопроизводство с енергийно стопанство с производство на електроенергия и топла вода” с местоположение – имот 091011 в землището на с. Желязковец, общ. Самуил, област Разград и възложител „Ориент 2000” ЕООД, за което е издадено Решение № РУ-15-ПР/2009 за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ-Русе, с характер „да не се извършва ОВОС”.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-15-ПР/2009 е загубило правното си действие.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 62/2022 г.), за ИП с възложител „Лубрика“ ООД

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 20.12.2022 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ–Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за оптимизация на технологичния процес към инсталация за селективна очистка на маслени дестилати с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1324 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. Възложител на ИП е дружеството „Лубрика“ ООД. За проектното предложение е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с номер РУ-67-ПР/29.06.2017 г., с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда и § 12а, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона, Решение № РУ-67-ПР/29.06.2017 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на Закона за устройство на територията.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), с възложител Община Бяла

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 30.09.2022 г. е извършена извънредна проверка по документи относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за разширение на съществуващ гробищен парк, като разширението е в границите на поземлен имот с идентификатор 07603.901.597 (стар номер 000597) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе. Възложител на ИП е Община Бяла, Област Русе, ЕИК 000530493. За проектното предложение е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с номер РУ-82-ПР/20.11.2014 г., с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда и § 12а, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона, Решение № РУ-82-ПР/20.11.2014 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на Закона за устройство на територията.

 

Галерия