За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, за ИП с възложител А. Ю.

Днес, 06.06.2024 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Русе оповестява за постъпило искане и внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 10803.169.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ветово, обл. Русе.

Възложител – А. Юсеинова.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-2624-4/04.06.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47611

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, за ИП с възложител Община Две могили

Днес, 07.06.2024 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Русе оповестява за постъпило искане и внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Две могили.

Възложител – Община Две могили.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-2436-4/05.06.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47594

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНСˮ ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Стълбовни линии 110 kV от двоен ВЕ 110 kV "Развигор - Топола" до нова ВС 110 kV, за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа в поземлени имоти с идентификатори 35715.25.459, 35715.25.329 и 35715.26.457 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменар, общ. Лозница и 10759.72.340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веселина, общ. Лозница към преносната електрическа мрежаˮ

Възложител – „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНСˮ ООД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2456-(2)/30.05.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47490

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Г. Е. А.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 77308.137.814 по КККР на гр. Цар Калоян и изграждане на производствен складов обект

Възложител Г. Е. Алиосман

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1330-

(6)/22.05.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47307

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, за ИП с възложител „Хелиус Актив“ ООД

Днес, 20.05.2024 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Русе оповестява за постъпило искане и внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Парцеларен план за подземна кабелна линия 33 kV от имот с идентификатор 53117.61.294 по КК и КР на с. Обретеник, общ. Борово до имот с идентификатор 20184.2.8 (към момента 20184.2.10) по КК и КР на гр. Две могили, общ. Две могили.

Възложител – „Хелиус Актив“ ООД.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-3631-2/16.05.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45022

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Разград

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Програма за опазване на околната среда на Община Разград за периода 2024-2030 г. с включен раздел „Лечебни растенияˮ

Възложител – Община Разград

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1300-(2)/16.05.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47086

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, за ИП с възложител ЕТ „Атанасов – Атанас Атанасов“.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/:

Днес, 08.05.2024 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Русе оповестява за постъпило искане и внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 63427.183.26 и 63427.183.24 и план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с проектен идентификатор 63427.183.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, получен от обединяването на имоти с идентификатори 63427.183.26, 63427.183.24, 63427.183.13 и 63427.183.15.

Възложител – ЕТ „Атанасов – Атанас Атанасов“.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-2124-2/29.04.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47402

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Сдружение „МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО”.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на сдружение „МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО” за периода 2023-2027 г.

Възложител МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № AO-5463-(3)-25.04.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46132

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.)., за ИП с възложител „ПРОДЖЕКТ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ подземен електропровод към обект: „Инсталиране на полумобилна трошачно-пресевна сортировъчна инсталация за производство на трошенокаменни фракции в ПИ с идентификатор 38529.204.2 по КККР на с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе, местност „Кюкарши”

Възложител „ПРОДЖЕКТ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2198-(1)/11.04.2024 е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47310

Галерия