За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГАБРОВО

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на водопровод от с. Батин, община Борово до ловна хижа „Батин”, извън границите на урбанизираната територия”

Възложител: „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГАБРОВО

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3126-(4)/15.08.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44950

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Нетсоларˮ ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за „Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ с идентификатор 80460.285.469, местност „Баламатаˮ, землище на с. Червена вода, общ. Русеˮ

Възложител – „Нетсоларˮ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3483-(2)/31.07.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44865

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „АЛФА ТРОЙ” ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на:

  • Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ LXXX-7446, кв. 334 по плана на гр. Разград;
  • Изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР), като се създават о.т. №№ от 4447 до 4452, гр. Разград;

Възложител „АЛФА ТРОЙ” ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3464-(5)/21.07.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44943

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Исперих.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план- план за застрояване на ПИ с идентификатори 32874.13.187 и 32874.13.188 по КК и КР на гр. Исперих, местност „Мезар Къшла”, общ. Исперих

Възложител : Община Исперих

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3009-(2)/12.07.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43576

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за Община Сливо поле ИП с възложител

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на Община Сливо поле 2022-2028 г., включително раздел „Лечебни растения” и Програма за управление на отпадъците на Община Сливо поле 2022-2028 г.

Възложител: Община Сливо поле

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3205-(2)/11.07.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43668

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Топлофикация Русе” АД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ V-79, кв. 2 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ)

Възложител „Топлофикация Русе” АД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5461-9/19.05.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42661

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител : А.Т.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с проектен идентификатор 63427.300.39 по КК и КР на гр. Русе, образуван от поземлени имоти с идентификатори 63427.300.37 и 63427.300.38, местност „Саръ Баир”, землището на гр. Русе, общ. Русе с цел промяна предназначението на имота като устройствена зона с разновидност „Смесена многофункционална зона-разновидност 2 /Смф2/”

Възложител: А. Т.  

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3002-(2)/30.06.2023 г.  е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43575

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител : А.Т.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с проектен идентификатор 63427.300.39 по КК и КР на гр. Русе, образуван от поземлени имоти с идентификатори 63427.300.37 и 63427.300.38, местност „Саръ Баир”, землището на гр. Русе, общ. Русе с цел промяна предназначението на имота като устройствена зона с разновидност „Смесена многофункционална зона-разновидност 2 /Смф2/”

Възложител: А. Т.  

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3002-(2)/30.06.2023 г.  е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43575

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „АРОНИАДА- АГРО” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатори 20184.142.373 и 20184.142.374, местност „Пръчкалъка” по КК и КР на гр. Две могили

Възложител: „АРОНИАДА- АГРО” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО- 1434-(2)/29.06.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42785

 

Галерия