За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ИРИС“ АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ от О.Т. 10871 до  О.Т. 10875 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.72.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа.

Възложител – „ИРИС“ АД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-4164-2/19.09.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40756

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ИРИС“ АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.72.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за отреждане на терена като зона с разновидност „За техническа инфраструктура – фотоволтаичен парк“.

Възложител – „ИРИС“ АД.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-4163-2/19.09.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40755

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Й. Русков

В РИОСВ-Русе е внесена информация за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от о.т. 10890 до о.т. 10897 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.131.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел отреждане на имота „за фотоволтаична централаˮ

Възложител – Й. Русков

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2278-(2)/19.09.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39391

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Дипомˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 15829.15.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле и последващо Изграждане на кабелна линия 20 kV и траформаторен пост тип БКТП 20/0,4 kV 1х400 kVA в имота

Възложител – „Дипомˮ ЕООД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2699-(9)/16.09.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40333

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „АББА МЕНИДЖМЪНТ” ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 07603.912.348 по КККР на град Бяла, област Русе.

Възложител – „АББА МЕНИДЖМЪНТ” ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3737-(2)/14.09.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40809

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ФЕЦ ТОПЧИИ“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на - Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и план-схема за ел. захранване в урбаницираните територии – изграждане на външно кабелно захранване – кабелна линия ниско напрежение (НН) с цел изграждане на наземен фотоволтаичен парк

Възложител – „ФЕЦ ТОПЧИИ“ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3775-2/09.09.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40644

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ” АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XV-608 за производствени и складови дейности, кв. 2 по плана на гр. Силистра, Промишлена зона Запад (ПИ с идентификатор 66425.33.608 по КККР на гр. Силистра) с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 5 MW и Проект за външно кабелно ел. захранване 20 kV

Възложител – „ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ” АД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № AO-2646-(2)/29.08.2022   г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39712

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Б. Ендяков

В РИОСВ-Русе е внесена информация за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват поземлен имот с планоснимачен № 572, за който е отреден парцел № VI-572, кв. 43 по плана на с. Благоево, общ. Разград

Възложител – Б. Ендяков

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3784-(2)/18.08.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40479

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Силистра

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Програма за управление на отпадъците на Община Силистра за периода 2021-2028 г.ˮ

Възложител – Община Силистра

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2824-(2)/23.08.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39936

 

 

 

 

 

 

Галерия