За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО за ИП с възложител „ФЕЦ СТАРО СЕЛО“ ООД.

Днес, 24.11.2023 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Русе оповестява за постъпило искане и внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ на кабелна линия средно напрежение /СрН/ за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа в ПИ с идентификатор 69078.150.56 по КК и КР на с. Старо село, общ. Тутракан.

Възложител – „ФЕЦ СТАРО СЕЛО“ ООД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-5401-2/22.11.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46051

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ГРАНИТ МАР-2008“ ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 75246.2.245 по КК и КР на с. Ушинци като разширение на съществуваща производствена дейност в съседен поземлен имот с идентификатор 75246.2.28, община Разград.

Възложител „ГРАНИТ МАР-2008“ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4797-2/23.10.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/45748

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител М. Г.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за  Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ III и УПИ IV, кв. 4 по плана на с. Голям Поровец, общ. Исперих (съответстващи на ПИ с идентификатори 15953.65.607 и 15953.65.608 по КК и КР на с. Голям Поровец, общ. Исперих с цел създаване на устройствена основа за изграждане на Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ с мощност 600 kW.

Възложител – М. Гроздева.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-4703-2/19.10.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  registers.moew.government.bg/eo/lot/45706

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Главиница.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „ПУП-Парцеларен план” за обект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводи между селата Звенимир и Зарица и довеждащ водопровод и ел. кабел от Тръбен кладенец №3 до Помпена станция – с. Звенимр, общ. Главиница”;

 „ПУП-План схема на техническата инфраструктура” за обект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводи между селата Звенимир и Зарица”

Възложител: Община Главиница

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4092-4/06.10.2023г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40738

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА “ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за проект на  Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група /МИГ/ - “Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” за периода 2023-2029 г.

Възложител – МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА “ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-4828-3/06.10.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  registers.moew.government.bg/eo/lot/45573

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Агролес голдˮ ЕООД, „ФЕЦ Старо селоˮ ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 69078.150.56 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старо село, общ. Тутракан

Възложител – „Агролес голдˮ ЕООД, „ФЕЦ Старо селоˮ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4255-(2)/14.09.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45290

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ГЕЛИГ“ ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ИПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово с цел създаване на устройствена основа за обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия  .

Възложител – „ГЕЛИГ“ ЕООД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-4071-4/18.09.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45318

Съобщение по чл. 13, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Парцеларен план за техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Разкъсване на двоен въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV “Развигор-Топола“ и изграждане на четири броя електропроводни отклонения 110 kV, всяко на самостоятелна стълбова линия, изпълнени с проводник АСО 400 mm2, от мястото на разкъсване на двоен ВЕ 110 kV „Развигор-Топола“ до възлова станция (ВС) 110 kV в землището на с. Каменар, общ. Лозница.

Възложител – „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-4296-2/31.08.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  registers.moew.government.bg/eo/lot/45325

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.),, за ИП с възложител „Душков карго“ ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 47336.11.346 по КККР на гр. Мартен, общ. Русе, местност „Вехтите лозя“, за складова сграда за фирмени нужди.

Възложител – „Душков карго“ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3007- (2)/04.07.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/43653

Галерия